Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2010/2.2/06-SORO, OPVaV-2010/4.2/06-SORO  
 

OPVAV-2010/2.2/06-SORO, OPVAV-2010/4.2/06-SORO

1. Ako máme postupovať pri vypracovaní rozpočtu, ak bude na projekte pracovať viac partnerov, ako je ich povinný počet uvedený vo výzve OPVaV-2010/2.2/06-SORO, resp. OPVaV-2010/4.2/06-SORO?

Pokiaľ sa bude podieľať na realizácii aktivít projektu viac partnerov, je potrebné, aby každý z nich vypracoval za seba svoj vlastný rozpočet a tabuľku predpokladané zdroje financovania. Žiadateľ vypracuje svoj vlastný rozpočet a tabuľku predpokladané zdroje financovania pre svoje výdavky. Zároveň vypracuje sumárny rozpočet projektu, do ktorého budú položkovite prenesené tak všetky výdavky z jeho rozpočtu, ako aj výdavky partnerov z ich jednotlivých rozpočtov a sumárnu tabuľku predpokladané zdroje financovania. V prípade, ak partneri – výskumné organizácie budú vykonávať aj stavebné práce, je potrebné, aby každý z nich vypracoval aj samostatný výkaz výmer, resp. zjednodušený formulár výkazu výmer.

Dovoľujeme si upozorniť, že pri kopírovaní a pridávaní ďalších záložiek s príslušným formulárom rozpočtu a tabuľkou predpokladané zdroje financovania sa vzorec prepojenia medzi výdavkami rozpočtu - spolu a riadkom tabuľky predpokladané zdroje financovania – spolu, poruší. Vzhľadom k tomu je potrebné ho nanovo vytvoriť.

2. Povinnou prílohou č. 3 k žiadosti o NFP je prieskum trhu. Ako ho máme vypracovať?

Žiadateľ je povinný predložiť k žiadosti o NFP prieskum trhu, v zmysle povinnej prílohy k žiadosti o NFP č. 3 (vzorový formulár č. 3.24), z dôvodu objektivizácie žiadaných výdavkov definovaných v rozpočte projektu (uvedené sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi). Prieskum trhu nemôže byť vyhotovený pred dňom vyhlásenia výzvy a musí byť overiteľný. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na výdavky partnerov žiadateľa v súlade s prílohou k žiadosti o NFP č. 21.

Povinnosť predložiť prieskum trhu sa vzťahuje na obstaranie tovarov - výpočtová technika vrátane softwaru a periférnych zariadení (tlačiarne, scanery a pod.), multifunkčné a kopírovacie zariadenia a na dodávky služieb - nájomné priestorov, štúdie, expertízy a posudky v súlade so Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Pre obstaranie vyššie špecifikovaných tovarov a dodávok služieb vo vzťahu k uzatvoreným rámcovým zmluvám podľa odvolávky č. 1 pod čiarou vzorového formulára č. 3.24 Prieskum trhu platí:

V prípade, ak žiadateľ už má uzatvorený zmluvný vzťah, na základe ktorého v minulosti obstarával tovary, služby, práce a plánuje na základe tohto zmluvného vzťahu obstarávať tovary, služby, práce aj do budúcna, tak do tabuľky „Uchádzači“ uvedie zazmluvneného dodávateľa.

V rámci každého prieskumu trhu je nutné vychádzať minimálne z troch cenových ponúk.

V prípade prenájmu priestorov u partnera-podnikateľa nie je potrebné vychádzať z minimálne troch cenových ponúk, ak má partner-podnikateľ priestory prenajaté už v čase predkladania žiadosti o NFP (v zmysle vyššie uvedeného doplní do tabuľky už zazmluvneného dodávateľa), resp. pre realizáciu projektu potrebuje prenájom konkrétnych priestorov. V týchto prípadoch je potrebné v rámci povinnej prílohy č. 3 k žiadosti o NFP do časti Zdôvodnenie výberu uviesť dôvod prenájmu na konkrétnom vybranom mieste.

Žiadateľ vypracuje prieskum trhu do vzorového formulára č. 3.24, pričom pre každú relevantnú rozpočtovú položku si nakopíruje stanovený obsah tohto formulára. V časti „Spôsob vykonania prieskumu“ uvedie napr. oslovenie potenciálnych dodávateľov (písomne poštou, e-mailom, telefonicky) žiadosťou o cenovú informáciu, prieskum vo verejne prístupných zdrojoch informácií na internete, a pod.

V časti „Zdôvodnenie výberu“ uvedie napr. najnižšia cena, cena vrátane dopravy a inštalácie, dodacia lehota, pomer kvality a tech. parametrov k cene, prevádzkové výdavky, a pod. Výber musí realizovať tak, aby dodržal podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne) plánovaných výdavkov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tento prieskum trhu v žiadnom prípade nenahrádza proces verejného obstarávania, ktorý musíte realizovať v prípade schválenia projektu.

3 . Na koho sa vzťahuje povinnosť vypracovať finančnú analýzu v rámci tejto výzvy?

Pri vypracovávaní finančnej analýzy je potrebné postupovať v zmysle prílohy č. 1 k výzve - Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF, verzia 11.0, časť 4.8.4 Projekty generujúce príjem .

V zmysle čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa povinnosť vypracovania finančnej analýzy vzťahuje na projekty generujúce príjmy (t. j. možno dopredu objektívne odhadnúť príjmy).

Podľa nariadenia Rady (ES) č.1341/2008 sa odseky 1 a 4 čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 uplatňujú len na operácie spolufinancované z ERDF alebo z Kohézneho fondu, ktorých celkové výdavky sú vyššie ako 1 milión EUR a zároveň sa neuplatňujú na projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

Z uvedeného vyplýva, že pre partnerov – podnikateľov v rámci výziev OPVaV-2010/2.2./06-SORO, OPVaV-2010/4.2./06-SORO, na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci (tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy na podporu výskumu a vývoja, ktorá je uvedená v prílohe č. 6 uvedených výziev), nie je otázka generovania príjmu relevantná, a preto nevypracovávajú finančnú analýzu.

Povinnosť vypracovať finančnú analýzu v rámci predmetnej výzvy sa vzťahuje na žiadateľa a partnera – výskumnú organizáciu, ktorej celkové náklady na projekt sú vyššie ako 1 milión EUR. Ak však žiadateľ, resp. partner – výskumná organizácia stanoví, že projekt negeneruje príjmy alebo ich nemožno dopredu objektívne odhadnúť, potom finančná analýza projektu nie je potrebná . V prípade, že žiadateľ, resp. partner – výskumná organizácia nemôže dopredu objektívne odhadnúť príjmy, príjmy generované do piatich rokov od ukončenia projektu sa odpočítajú od výdavkov deklarovaných Komisii. V súlade s tým sa upraví záverečná žiadosť o platbu.

4. Ako stanoviť dĺžku referenčného obdobia pri zostavovaní finančnej analýzy projektu v prípade, že rok posudzovania žiadosti o NFP nie je totožný s rokom začiatku realizácie projektu/aktivít?

V prípade, že začiatok realizácie projektu, teda jednotlivých aktivít, nie je v roku podania a posudzovania žiadosti o NFP, pokladá sa rok podania za nultý a všetky k nemu prislúchajúce údaje nepodliehajú diskontácii. Diskontujú sa až údaje prvého roka, vrátane investičných výdavkov projektu, ktoré preinvestujete v prvom roku realizácie. Postup popisuje príloha FA postup výpočtu k opatreniam 2.2 a 4.2 a príloha – Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou k opatreniam 2.2 a 4.2. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP .

Finančná analýza – postup výpočtu

Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou

5. Podľa ktorého zoznamu je potrebné priložiť povinné prílohy k žiadosti o NFP?

Povinné prílohy k Žiadosti o NFP je potrebné priložiť podľa zoznamu uvedenom v prílohe č. 3 k výzve – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, ktorý je totožný so zoznamom uvedeným vo formulári Žiadosť o NFP v súbore PDF – príloha č. 2 k výzve.

6. Aká má byť nadväznosť údajov uvedených v riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu na formulár Rozpočet projektu?

Súčet oprávnených výdavkov uvedených v riadkoch Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu za všetky aktivity musí byť identický so súčtom výdavkov uvedených vo formulári Rozpočet projektu v riadkoch 1. Spolu a 2. Spolu (priame výdavky).

To znamená, že do riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu je potrebné ku každej aktivite uviesť tie oprávnené priame výdavky, ktoré súvisia s danou aktivitou a ktoré sú vo formulári Rozpočet projektu v stĺpci H priamo priradené k danej aktivite.

7. Nevieme si poradiť so zaradením nášho podniku v súlade s ES 800/2008 s prílohou I.

Naša spoločnosť je akciová spoločnosť 100%-ne vlastnená iným podnikom, a tým sme členom konsolidovanej skupiny podnikov. Máme 91 zamestnancov, ročný obrat nižší ako 50 mil. € a celkovú výšku aktív menej ako 43 mil. €.

Domnievame sa, že podľa ES 800/2008 prílohy I patríme do skupiny stredných podnikov, ale nerozumieme článku 6, na základe ktorého by sme k našej účtovnej závierke mali pripočítať údaje vyššie postaveného podniku (teda našej materskej spoločnosti).

Je náš predpoklad, že patríme do skupiny stredných podnikov, správny?

Pre stanovenie, či ide o kategóriu mikropodniku, malého a stredného podniku (ďalej MSP) alebo veľkého podniku, je potrebné postupovať podľa „Definície MSP“ uvedenej v Prílohe I nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy) a podľa „Užívateľskej príručky MSP“ (príloha č. 8 tejto výzvy).

Táto "Užívateľská príručka MSP tiež vysvetľuje, ako pomocou prístupu založeného na postupných krokoch určiť, či sa podnik môže kvalifikovať ako MSP, čo je ďalej v príručke vysvetlené aj na konkrétnych príkladoch.

V definícii MSP sú zavedené metódy na výpočet hraničných hodnôt pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele, ktoré určujú tri rozdielne kategórie podnikov: mikropodniky, malé a stredné podniky. Každá kategória korešponduje s druhom vzťahu, ktorý podnik môže mať s iným podnikom, pričom sa na tento účel zaviedlo rozlišovanie jednotlivých druhov podnikov na: samostatný podnik, partnerský podnik a prepojený podnik.

Aby sa teda získal realistickejší obraz o ekonomickej situácii podniku a aby ste mohli pripraviť svoje individuálne (firemné) údaje, budete musieť určiť aj druh vášho podniku. Na tento účel musíte zohľadniť všetky vzťahy, ktoré máte s inými podnikmi.

Výpočty pre každý z troch druhov podnikov sú rôzne a v konečnom dôsledku určujú, či spĺňate rôzne maximálne hodnoty ustanovené v definícii MSP.

Podniky, ktoré zostavujú konsolidované účty alebo sú zahrnuté do účtovníctva podniku, ktorý takéto účty zostavuje, sa obvykle považujú za prepojené. Typickým príkladom prepojeného podniku je stopercentná dcérska spoločnosť.

Vo všeobecnosti je teda možné konštatovať, že ak je podnik povinný robiť konsolidovanú účtovnú závierku, v zmysle smernice Rady 83/349/EHS sa pokladá za podnik prepojený a do úvahy sa berú konsolidované údaje.

Pri určovaní toho, či spĺňate hraničné hodnoty pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele uvedené v definícii MSP, treba k údajom za váš podnik pripočítať 100 % údajov za prepojený podnik (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, článok 6 a v zmysle Užívateľskej príručky MSP).

Výsledok výpočtu vám umožní overiť si, či ste neprekročili hraničné hodnoty ustanovené v definícii MSP a kvalifikovali sa tak na postavenie MSP.

Na základe vašich získaných údajov:

- ak sa klasifikujete ako stredný podnik , je potrebné, aby ste vyplnili aj „Čestné vyhlásenie – informácie o klasifikácii MSP“ (vzorový formulár č. 3.17) - príloha č. 37 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP).

- ak sa na váš podnik nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, klasifikujete sa ako veľký podnik , ktorý okrem podmienok stanovených výzvou musí preukázať prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci. Motivačný účinok je definovaný v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci.

8. Je možné žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ITMS vytlačiť?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr elektronicky odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP, prosíme, dodržujte uvedené odporúčanie.

9. Je potrebné, aby boli v informačnom portáli ITMS zaregistrovaní aj partneri žiadateľa?

Verejná časť portálu ITMS je určená pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a slúži na zadávanie žiadosti o NFP a následne na komunikáciu prijímateľa s príslušným riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom.

Registrácia partnera žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného portálu nie je požadovaná. Údaje za partnera vypĺňa žiadateľ v rámci druhej záložky v sekcii 6 žiadosti o NFP.

10. Ktoré formuláre je potrebné vypĺňať a odoslať cez verejný portál ITMS?

Cez verejný portál ITMS je potrebné vyplniť a odoslať len samotný formulár Žiadosti o NFP bez ďalších príloh. Ďalšie povinné prílohy je potrebné vyplniť a odoslať v tlačenej forme a niektoré z nich
v elektronickej forme v zmysle podmienok uvedených vo výzve a v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

11. Je potrebné, aby boli merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 formulára Žiadosti o NFP v súlade s tabuľkou G vo formulári Opis projektu?

Merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 formulára Žiadosti o NFP a do tabuľky G v Opise projektu musia byť vo vzájomnom súlade nasledovným spôsobom:

· Ukazovatele je potrebné vyberať len zo zoznamu ukazovateľov, ktorý je zverejnený spolu s relevantnou výzvou (príloha č. 5 k výzve). V prípade, ak bude v opise projektu identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v zozname merateľných ukazovateľov zverejnenom s relevantnou výzvou, bude ukazovateľ vyhodnotený ako nerelevantný a nebude sa na tento ukazovateľ prihliadať pri odbornom hodnotení. Ak z tohto dôvodu nebude v Žiadosti o NFP uvedený požadovaný počet merateľných ukazovateľov výsledku a/alebo dopadu, bude žiadosť vyradená pre nesplnenie formálnej správnosti.

· Musí sa zhodovať zoznam merateľných ukazovateľov. V tabuľke G Opisu projektu budú uvedené len tie merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP. V prípade, ak v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke G Opisu projektu, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ. V prípade, ak v tabuľke G Opisu projektu bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ.

· Vo vzájomnom súlade musia byť výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov, tzn. hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP musia byť zhodné s údajmi priradenými k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu. V prípade, ak žiadateľ považuje za relevantné priradiť tie isté hodnoty merateľného ukazovateľa viacerým aktivitám (napr. ak bude počet výskumníkov... ktorí využívajú poskytnutú podporu relevantný k viacerým realizovaným aktivitám), je toto možné, avšak je potrebné doplniť hodnotu aj vysvetlením, aby bolo možné identifikovať, akým spôsobom sa uvedená hodnota podieľa na výslednej-kumulatívnej hodnote uvedenej v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP. V tomto prípade je možné uvedenú identifikáciu realizovať v tabuľke G Opisu projektu (na konci každého merateľného ukazovateľa dopadu/výsledku pod „frekvenciou merania“) vyhlásením:

„Ukazovatele uvedené v tabuľke G Opisu projektu sú priraďované na základe relevancie daných ukazovateľov k aktivite. Výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.“

V prípade takéhoto vyhlásenia odborný hodnotiteľ berie do úvahy len hodnoty merateľných ukazovateľov zadaných v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.

V prípade, ak nebude možné jednoznačne identifikovať vzťahy medzi hodnotami merateľných ukazovateľov, bude za výslednú hodnotu považovaný súčet hodnôt priradených k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu, minimálne však hodnota uvedená v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.

V prípade, ak bude v tabuľke G Opisu projektu pri aktivite uvedená jednorazovo vyššia hodnota merateľného ukazovateľa, ako je uvedená pre daný merateľný ukazovateľ v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP, bude za výslednú hodnotu v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP považovaná vyššia z týchto hodnôt.

Zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu uvedený žiadateľom v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP je definitívny a nemení sa, s výnimkou prípadu popísaného vyššie, tzn. pri dopĺňaní ukazovateľa identifikovaného v tabuľke G Opisu projektu. Je možné upravovať len ich hodnoty, a to len smerom nahor, tzn. sumarizáciou hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tab. G Opisu projektu
v prípade, ak nie je relevantným spôsobom objasnený vzájomný súvis hodnôt uvedených pre ukazovateľ v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP a v tabuľke G Opisu projektu.

12. Je potrebné, aby merateľné ukazovatele boli zadávané okrem tabuľky č. 12 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tabuľky G v Opise projektu aj do tabuľky F2 Opisu projektu ku každej aktivite?

Ukazovatele ku konkrétnym aktivitám v tabuľke F2 Opisu projektu sa nepriraďujú. V prípade, ak žiadateľ nemá inú alternatívu ako popísať plánovaný výstup realizácie konkrétnej aktivity a uvedie do tabuľky F2 Opisu projektu ukazovateľ ako súčasť popisu-deklarácie výstupu aktivity, tento ukazovateľ musí byť zhodný s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP a tabuľke G Opisu projektu, tzn. musí byť jednoznačne identifikovaná zhoda v znení ukazovateľa a v jeho hodnote s uvedenými tabuľkami.

13. V Metodickom pokyne CKO č. 3 sa uvádza, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Znamená to že, ak v projekte budeme sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. ukazovateľ "Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3) ", tak v dopade už tento ukazovateľ nemôžeme použiť? Alebo to znamená, že v dopade musí byť len iná hodnota v rámci tohto ukazovateľa (napr. počet 2)?

Žiadateľ vyberie zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 5 výzvy) ukazovatele, ktoré budú napĺňané prostredníctvom aktivít realizovaných v plánovanom projekte. Ku každej aktivite musí byť priradený min. jeden ukazovateľ výsledku a min. jeden ukazovateľ dopadu, pričom platí, že výsledok projektu musí mať jednoznačnú logickú väzbu na podporované aktivity projektu. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

V súvislosti s metodickým pokynom CKO č. 3 platí, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Z uvedeného vyplýva, že ak v projekte budete sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. ukazovateľ "Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3)", tento ukazovateľ už nemôžete použiť ako ukazovateľ dopadu na úrovni projektu a daný ukazovateľ nie je možné použiť ani s jeho inou hodnotou.

Žiadateľ môže vybrať len tie ukazovatele, ktoré sú priradené k prioritným témam vyhláseným vo výzve, čiže k prioritným témam 01, 02, 03. Ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme. V prípade, ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku. Pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ.

14. Je potrebné zadávať hodnoty výsledku aj dopadu pre horizontálne priority pri podávaní žiadosti o NFP?

Deklarácia väzby žiadosti o NFP na niektorú z horizontálnych priorít (vplyv na rozvoj Informačnej spoločnosti, Trvalo udržateľného rozvoja, Marginalizovaných rómskych komunít alebo Rovnosti príležitostí) nie je povinná, ale vplyv žiadosti o NFP na horizontálne priority je súčasťou jej odborného hodnotenia. Pri deklarovaní vplyvu žiadosti o NFP na horizontálne priority je nutné si vybrať aj ukazovatele prislúchajúce danej horizontálnej priorite. Pri výbere ukazovateľov výsledku a dopadu je potrebné zvoliť minimálne ukazovateľ výsledku. Relevantná je aj voľba ukazovateľa výsledku
a ukazovateľa dopadu. Voľba ukazovateľa dopadu bez ukazovateľa výsledku je nerelevantná.
V prípade, že je horizontálna priorita vybraná a nie je k nej priradený minimálne jeden ukazovateľ výsledku, bude vplyv na uvedenú horizontálnu prioritu vyhodnotený ako nerelevantný.

Relevanciu vybraného ukazovateľa k príslušnej horizontálnej priorite je potrebné deklarovať v tabuľke č. 15. formulára Žiadosti o NFP, ako aj v tabuľke G formulára Opis projektu.

15. Ako majú byť zosúladené čísla a názvy aktivít vo formulároch Žiadosť o NFP, Opis projektu, Rozpočet projektu a v ďalších prílohách?

Názvy jednotlivých aktivít musia byť identické vo všetkých predkladaných formulároch a prílohách. Čísla jednotlivých aktivít musia byť identické vo formulároch Žiadosť o NFP, Opis projektu a v ďalších prílohách s výnimkou formulára Rozpočet projektu, kde je číslovanie jednotlivých aktivít odlišné – v zmysle vysvetliviek uvedených priamo vo formulári Rozpočet projektu, ako aj v Príručke pre žiadateľa o NFP.

16. Je potrebné v hárku Sumárny rozpočet projektu, v komentári k rozpočtu, uvádzať koho sa výdavok týka (žiadateľa alebo partnera)?

V rámci Sumárneho rozpočtu v stĺpci G – Komentár k rozpočtu je potrebné uvádzať, či ide o výdavok žiadateľa alebo partnera. Priradenie výdavku je následne možné skontrolovať v parciálnych rozpočtoch žiadateľa a partnera/ov.

17. V akom časovom horizonte Agentúra odporúča naplánovať začatie realizácie projektu?

Od dátumu uzávierky prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) začína proces schvaľovania ŽoNFP a následne proces prípravy zmluvy o poskytnutí NFP.

Proces schvaľovania ŽoNFP končí zaslaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, resp. Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP v termíne do 100 dní od dátumu uzávierky . Do doby 100 dní sa však nezapočítavajú lehoty :

- na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zistených v procese kontroly formálnej správnosti a ich overenie ,

- na úpravu rozpočtu projektu žiadateľom v prípade , keď v procese kontroly formálnej správnosti, resp. v procese odborného hodnotenia boli identifikované neoprávnené výdavky a tým neboli dodržané stanovené limity rozpočtu a na jeho overenie ,

- na preukázanie splnenia príslušných podmienok pomoci dokumentmi ( potvrdenie stavu, deklarovaného v čestných vyhláseniach v prílohách ŽoNFP) a ich overenie .

V rámci procesu prípravy zmluvy bude žiadateľovi doručený návrh zmluvy o poskytnutí NFP do 40 dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktorý musí žiadateľ do 10 dní podpísaný vrátiť . Deň doručenia podpísanej zmluvy Agentúre je dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP , žiadateľ sa stáva prijímateľom , ktorý môže týmto dňom začať realizovať aktivity projektu .

Na základe uvedeného, ako aj pri zohľadnení doterajších praktických skúseností s dĺžkou lehôt , ktoré sa v rámci schvaľovacieho procesu nezapočítavajú do doby 100 dní, odporúčame , aby ste začiatok realizácie aktivít plánovali nie skôr ako 220 dní od dátumu uzávierky prijímania ŽoNFP.

18. Môžu sa v rámci jedného projektu uviesť viaceré vecné priority alebo len jedna?

V Žiadosti o NFP, v časti Špecifické polia, vyznačí žiadateľ minimálne jednu vecnú prioritu výskumu a vývoja z Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, na ktorú je predkladaný projekt zameraný.

19. Vo výzve v bode 3.Oprávnené aktivity v časti o ďalších podmienkach oprávnenosti aktivít je uvedené, že súčasťou projektu musí byť zámer reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných inštitúciách. Aké podmienky treba dodržať pri vypracovaní zámeru?

Zámerom sa rozumie plán aktivít ako reintegrovať vedeckých pracovníkov do vedeckých štruktúr na Slovensku. Ide o konceptuálny postup, ktorý je pri daných podmienkach realizovateľný. V zámere nie je potrebné uvádzať mená konkrétnych vedcov.

20. V akom prípade budú výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy uznané za oprávnené v rámci realizácie odborných aktivít projektu?

Výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy budú uznané za oprávnené výlučne v rámci realizácie odborných aktivít žiadateľa, resp. partnera - výskumnej organizácie.

Príkazná zmluva vzniká na základe Občianskeho zákonníka a v rozpočte projektu sa zahŕňa do položky 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti), ktorá zahŕňa výdavky vzniknuté na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. V prípade realizácie činností, ktoré sú upravené príkaznou zmluvou nie je potrebné, aby mal vykonávateľ týchto činností na ne živnostenské oprávnenie.

Realizáciu činnosti v položke 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) nemôžu vykonávať osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, a to ani prostredníctvom iných právnických, resp. fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Uvedené výdavky nebudú považované za oprávnené. Toto obmedzenie sa netýka výdavkov, ktoré vzniknú na základe zmluvy podľa autorského zákona.

21. Majú byť zosúladené názvy pozícií - funkcií a predpokladaný rozsah prác odborných, riadiacich a administratívnych pracovníkov vo formulároch Opis projektu a Rozpočet projektu?

Názvy pozícií v rámci projektu a predpokladaný rozsah prác v hod. uvedené v častiach D1 a D2 v opise projektu musia byť identické s názvami funkcií a predpokladaným rozsahom prác v hod. v rozpočte projektu. Mená a priezviská sa uvádzajú len v opise projektu, v rozpočte projektu sa neuvádzajú.

22. Čo predstavujú kompetenčné centrá v kontexte predmetnej výzvy?

Kompetenčné centrá sú zamerané na integráciu súkromného a verejného (akademického) sektora. Predstavujú výskumno-vývojové zoskupenia vybavené modernou infraštruktúrou, ktorých výsledky budú využiteľné na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi a viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví SR. Zvyšujú mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievajú k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov Slovenska.

23. Nakoľko sa skúma prepojenosť veľkých podnikov v rámci výzvy, resp. skúma sa vôbec?

V prípade, ak je partnerom veľký podnik, prepojenosť veľkých podnikov sa v rámci výzvy neskúma, pretože nemá vplyv na oprávnenosť partnera ani na intenzitu pomoci.

24. Vlastníkom duševných práv je výskumná organizácia, môže tieto práva využiť aj oprávnený partner žiadateľa - podnikateľ?

V zmysle predmetnej výzvy, časť 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa platí, že pre spoluprácu žiadateľa a partnera – výskumnú organizáciu s právnickými osobami, oprávnenými na podnikanie je nevyhnutné dodržať podmienku, že výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva k výsledkom výskumu a vývoja, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie, sa v plnej miere pridelia výskumnej organizácii.

Alebo podmienku, že výskumná organizácia dostane od zúčastnených podnikov náhradu zodpovedajúcu trhovej cene práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie vykonanej pri realizácii projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnené podniky. Akýkoľvek príspevok zúčastnených podnikov k nákladom výskumnej organizácie sa od tejto náhrady odpočíta.

„Pridelenie v plnej miere“ znamená, že výskumná organizácia má v plnej miere hospodársky prospech z týchto práv, ponechaním si plného práva s nimi disponovať, ide najmä o vlastnícke právo a licenčné právo. Tieto podmienky môžu byť splnené, aj keď sa organizácia rozhodne uzavrieť ďalšie zmluvy týkajúce sa týchto práv, vrátane ich licencovania spolupracujúcemu partnerovi.

„Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva“ sa týka náhrady za hospodársky prospech vyplývajúci z týchto práv v plnej výške. V súlade so všeobecnými zásadami štátnej pomoci
a vzhľadom na ťažkosti spojené s objektívnym stanovovaním trhovej ceny práv duševného vlastníctva bude Komisia považovať túto podmienku za splnenú, ak bude výskumná organizácia ako predajca
v momente uzatvárania zmluvy rokovať s cieľom získať maximálny prospech. Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva je neoprávneným výdavkom a nemôže byť financovaná
z nenávratného finančného príspevku.

25. Za partnerov žiadateľa o NFP je potrebné vyplniť identifikáciu partnerov v obidvoch formulároch Ž iadosť o NFP aj Vyhlásenie o partnerstve?

Identifikáciu partnerov je potrebné vyplniť v obidvoch formulároch – na konci formulára Žiadosť o NFP cez verejný portál ITMS, ako aj vyplnením formulára 3.07 – Príloha č.12 k Žiadosti o NFP – Vyhlásenie o partnerstve (Príloha č.3 k výzve), pričom vyplnené údaje v obidvoch formulároch musia byť identické.

26. Musí byť v predmete činnosti partnera - podnikateľa uvedený výskum a vývoj? V prípade, že to nie povinné, akým spôsobom je potrebné dokladovať, že partnera - podnikateľ vykonáva činnosti výskumu a vývoja?

V zmysle výzvy musia byť do predkladaného projektu okrem výskumnej organizácie ako partnera zapojení minimálne ďalší dvaja partneri, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré majú sídlo a sú registrované na území SR, pričom spoločnosť musí byť založená najneskôr k 1.1.2009. Spoločnosť musí vykonávať činnosti výskumu a vývoja, nie je však určené, že tieto činnosti musia byť zapísané v predmete činnosti danej spoločnosti.

V prípade, že súkromná spoločnosť spĺňa aj všetky ďalšie podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve, je možné ju považovať za oprávneného partnera žiadateľa. Predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri nemá vplyv na danú oprávnenosť.

Vykonávanie činnosti v oblasti výskumu a vývoja partner - podnikateľ deklaruje v rámci povinnej prílohy č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu (vzorový formulár č. 3.01) v tabuľke A (A8 – uvádza popis vnútorných organizačných, personálnych a finančných štruktúr podniku zameraných na realizáciu činnosti v oblasti výskumu a vývoja) a v tabuľke C (tabuľka C2, C4, C6 a C8) – Skúsenosti žiadateľa a partnera/partnerov s plánovanými aktivitami v rámci projektu, inými aktivitami a s riešením projektov oprávnený partner žiadateľa deklaruje predchádzajúce skúsenosti organizácie v oblasti výskumu a vývoja. Miera relevancie, v opise projektu deklarovaných údajov bude posudzovaná odborným hodnotiteľom v rámci odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Čestným vyhlásením, prílohou č. 38 k Žiadosti o NFP (vzorový formulár č. 3.18), partner - podnikateľ súčasne vyhlási, že vykonáva činnosti výskumu a vývoja. V prípade, že údaje uvedené v predmetnom čestnom vyhlásení nebudú pravdivé, zmluva o NFP nebude podpísaná alebo dôjde k odstúpeniu od zmluvy, akonáhle bude táto skutočnosť zistená.

27. Vo formulári Žiadosť o NFP je potrebné uviesť % podiel výdavkov projektu viažucich sa k vybraným prioritným témam vo vzťahu k celkovým výdavkom, avšak nikde sme nenašli bližšie vymedzenie konkrétnych aktivít (resp. druhov výdavkov), ktoré sa viažu k jednotlivým prioritným témam. Zatiaľ nám z toho vychádza, že prioritná téma:

01 sa týka výdavkov na vlastnú výskumnú činnosť,

02 sa týka výdavkov na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií,

03 sa týka výdavkov vynaložených na činnosti súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

Je správne toto zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém?

Uvedené zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém možno považovať za správne.

Pod prioritnú tému 01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách možno zaradiť výdavky na vlastnú výskumnú činnosť.

V rámci prioritnej témy 02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia
a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská
v konkrétnej technológii je možné zahrnúť výdavky na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií.

Prioritná téma 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.) zahŕňa výdavky súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

28. Z akých odpisov je potrebné vychádzať pri určovaní jednotkovej ceny (stĺpec E) v položke 1.1. a položke 1.2. – daňové odpisy alebo účtovné odpisy?

Pri odpisovaní dlhodobého hmotného/nehmotného majetku (súčasť výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu) žiadateľ postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že relevantné sú účtovné odpisy.

Ďalej je potrebné postupovať podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a podľa Príručky pre žiadateľa, verzia 11.0, kapitola 5.4.3 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritné osi 1 – 4), kde je popísaný spôsob vyplnenia položky 1.2 Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku.

Ak doba odpisovania účtovných odpisov je kratšia ako doba odpisovania pre konkrétne zariadenie/vybavenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, budú sa skúmať dôvody skrátenej doby odpisovania, pričom doba odpisovania môže byť upravená na dobu uvádzanú pre konkrétne zariadenie/vybavenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V uvedenom prípade je preto potrebné v komentári k rozpočtu v rámci príslušnej rozpočtovej položky zdôvodniť použitie skrátenej doby odpisovania.

29. Sú v rámci projektu oprávnené výdavky na účtovníctvo?

Podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci – týka sa partnera - podnikateľa) sú v rámci oprávnených výdavkov uvedené mzdové výdavky na výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov v rozsahu,
v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte. V zmysle poznámky pod čiarou č. 19
v uvedenom prípade ide výlučne o výdavky na projektového manažéra.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky na účtovníctvo, t. j. personálne výdavky spojené s pozíciou účtovníka, resp. inou obdobnou administratívnou pozíciou nie je možné považovať za oprávnené v rámci výdavkov partnera – podnikateľa.

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov mimo schémy štátnej pomoci (týka sa žiadateľa a partnera - výskumnej organizácie)) sú oprávnené výdavky na riadiaci, administratívny, iný obslužný a odborný personál – pracovnoprávny vzťah (napr. zákonník prace, zákon o štátnej službe...) Uvedené výdavky sa týkajú výlučne personálu, ktorý sa podieľa na výskumnom projekte.

Formulár Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE ŽIADATEĽA A PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU v položke 3.1 obsahuje personálne výdavky interné na pozície – manažér publicity, pracovník pre verejné obstarávanie, finančný manažér, manažér monitoringu (len u žiadateľa), projektový manažér. Z uvedeného vyplýva, že výdavky na tieto pozície v prípade žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie sú oprávnené.

Výdavky na účtovníctvo v rámci rozpočtu žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie sú oprávnené len v prípade, že činnosti s nimi súvisiace budú vykonávané v rámci uvedených pozícií (napr. finančný manažér) a sú výlučne výdavkami žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie.

30. Príloha č. 26 – ako má pri predložení prílohy č. 26 postupovať firma, ktorá má iné účtovné obdobie ako 1.1.2009 – 31.12.2009?

V rámci prílohy č. 26 k žiadosti o NFP predkladá partner v závislosti od právnej formy zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom za posledné ukončené účtovné obdobie. V prípade, ak ku dňu podania žiadosti o NFP má partner kompletnú, schválenú, konečnú účtovnú závierku (nie predbežnú) za posledné ukončené účtovné obdobie, predloží túto účtovnú závierku organizácie. Účtovným obdobím môže byť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 3, odsek 4 aj hospodársky rok (Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom).

Ak vyššie uvedené nie je pre partnera relevantné (t. j. účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie nie je schválená), postupuje v zmysle pokynov uvedených v prílohe č. 3 k predmetnej výzve s názvom „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“, kde je v bode č. 7 pod písmenom c) uvedené:

c) v prípade, ak partner predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe schválenia daňového úradu v predĺženej lehote, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá žiadosť o NFP (t. j. účtovná závierka za rok 2009). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky.“

31. Ako je potrebné uvádzať projekty do prílohy č. 35 k žiadosti o NFP – Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky k termínu uzávierky výzvy?

a) Je potrebné do nej uvádzať aj projekty, ktoré sa už síce začali realizovať, ale ešte neboli na ne poskytnuté žiadne finančné prostriedky?

b) Ako je potrebné uvádzať projekty, ktoré sa momentálne realizujú – výšku celkového rozpočtu projektu štátnej pomoci alebo výšku doteraz zaslaných finančných prostriedkov na účet prijímateľa?

V prílohe č. 35 k Žiadosti o NFP je potrebné uviesť štátnu pomoc, resp. pomoc de minimis, na ktorú je v období predloženia projektu v rámci tejto výzvy, už podpísaná zmluva s príslušným poskytovateľom. V stĺpci „Výška poskytnutej pomoci/pomoci de minimis“ je potrebné uviesť sumu zo zmluvy s poskytovateľom pomoci. V prípade projektov, ktorých realizácia sa už v sledovanom období skončila, v stĺpci „Výška poskytnutej pomoci/ pomoci de minimis“ sa uvádza konečná suma prijatej štátnej pomoci/pomoci de minimis“.

32. Sú oprávneným výdavkom pre firmu mzdové výdavky pre pracovníkov na dohodu?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve sú do oprávnených výdavkov partnera - podnikateľa zaradené aj mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa, pričom v odvolávke pod čiarou č. 17 sú špecifikované mzdové výdavky len pre pracovný pomer. Z tohto dôvodu sú mzdové výdavky pre pracovníkov na dohodu neoprávneným výdavkom. Oprávneným výdavkom sú iba v prípade žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie.

33. Je oprávneným partnerom žiadateľa akciová spoločnosť, ktorej 100 %-nými akcionármi sú mestá a obce, pričom najväčší akcionár vlastní cca 13% akcií, ostatní majú nižší podiel v závislosti od počtu obyvateľov. Je možné zaradiť túto akciovú spoločnosť do kategórie MSP, keď údaje o počte pracovníkov, resp. o obrate alebo výške aktív má v kategórii "stredný podnik"?

V článku 3, v bode 4 Definície MSP, ktorá tvorí Prílohu I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, je uvedené:

„4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac jeho základného imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných, spoločne alebo individuálne, jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci ."

Zároveň je vo výzve v bode 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa uvedené:

"Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008."

Z uvedeného vyplýva, že predmetná akciová spoločnosť môže byť oprávneným partnerom žiadateľa len v kategórii veľký podnik a to iba za predpokladu, že spĺňa ostatné podmienky oprávnenosti partnera.

V tejto súvislosti si dovoľujeme oznámiť partnerom žiadateľa, že pojem „orgány verejnej moci“ zahŕňa okrem subjektov štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy) i ďalšie subjekty verejnej správy (územná a záujmová samospráva).

34. Je možné uplatniť si ako oprávnený výdavok partnera - podnikateľa i zahraničné pracovné cesty, ktoré súvisia s aktivitami projektu?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci (týka sa partnera – podnikateľa) medzi oprávnené výdavky partnera - podnikateľa patria aj výdavky na zahraničné pracovné cesty, ktoré súvisia s aktivitami projektu, pre odborný personál, expertov, ak sa výlučne a priamo podieľajú na výskumnom projekte, pričom výška oprávnených nákladov pri zahraničných pracovných cestách je obmedzená opatreniami uvedenými v zákone č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si upozorniť, že výdavky na pracovné cesty rozpočtované v konkrétnej odbornej aktivite sú oprávnené len pre odborných pracovníkov uvedených v konkrétnej aktivite v položke Personálne výdavky interné - odborné činnosti v rozpočte projektu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov.

35. Aký systém financovania sa bude uplatňovať pri vyplácaní partnera – podnikateľa v rámci predmetnej výzvy ?

V Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá bola vyhlásená
v Obchodnom vestníku SR dňa 21.4.2009, je v bode H. definovaná Forma pomoci nasledovne: Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie vynaložených oprávnených výdavkov projektu prijímateľom, na základe predložených účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k preukázaniu vynaloženia oprávnených výdavkov a dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne vynaložených oprávnených výdavkov s výnimkou odpisov. Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je platná pre predmetnú výzvu a oprávnený partner – podnikateľ je povinný postupovať v zmysle vyhlásenej schémy. Z uvedeného vyplýva, že partner – podnikateľ môže použiť iba systém refundácie.

36. Čo je rozhodujúce z hľadiska posúdenia oprávnenosti miesta realizácie projektu?

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa. To znamená, že projekt sa musí realizovať na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. predmetnej výzvy. Žiadateľ môže mať sídlo aj mimo oprávneného miesta realizácie projektu, partner však musí sídliť na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. predmetnej výzvy.

37. Môže byť zaradená do personálnej matice projektu – tabuľka D1 a D2 formulára Opis projektu v rámci predmetnej výzvy osoba, ktorá už vystupuje v personálnych maticiach iných projektov v rámci iných výziev operačného programu Výskum a vývoj?

Rozsah hodín zapojenia osoby do viacerých projektov musí byť v závislosti od typu zmluvy v súlade s príslušnými platnými zákonnými normami (Zákonník práce a pod.). V prípade zapojenia tej istej osoby do viacerých projektov je potrebné dôsledne sledovať, aby nedošlo u nej k duplicite – k prekrývaniu aktivít a hodín vykázaných pri prácach na jednotlivých projektoch, a teda k prekrývaniu personálnych výdavkov. Je potrebné zabezpečiť u tejto osoby vedenie presnej evidencie odpracovaného času na jednotlivých projektoch z dôvodu neprekrývania sa jednotlivých činností, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať vykonanú prácu na jednotlivých projektoch a vynaložené výdavky na tieto činnosti mohli byť uznané ako oprávnené. V opačnom prípade budú takéto výdavky označené za neoprávnené.

38. Akým spôsobom sa bude u partnera – podnikateľa kontrolovať, či MSP alebo veľký podnik je v ťažkostiach?

Partner – podnikateľ (MSP alebo veľký podnik) predkladá prílohu č. 36 k žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach (vzorový formulár č. 3.16). Zároveň predkladá povinnú prílohu č. 27 k žiadosti o NFP „Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy“, v ktorej sa hodnotí stav firmy na základe Altmanovho indexu (vzorový formulár č. 3.06).

Výsledné hodnoty v súhrnnom ukazovateli hodnotenia firmy sú podkladom pre partnera – podnikateľa, aby posúdil, či je vhodné na základe stavu firmy zapojiť sa do projektu v rámci predmetnej výzvy. Zároveň sú výsledné hodnoty v súhrnnom ukazovateli hodnotenia firmy podkladom pre hodnotenie odborného hodnotiteľa, avšak nie sú priamym dôvodom na vylúčenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo schvaľovacieho procesu.

Pri kontrole splnenia podmienok uvedených v čestnom vyhlásení, že partner – podnikateľ nie je podnikom v ťažkostiach, sa najprv zistí, či sú v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy súčasne v oboch za sebou idúcich kontrolovaných účtovných obdobiach uvedené záporné hodnoty. Ak áno, pokladá sa partner – podnikateľ za podnik v ťažkostiach. Ak nie, zistí sa ďalej, či je hodnota v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy v bežnom účtovnom období menšia ako polovica hodnoty v riadku súvahy príslušnom pre základné imanie firmy v bežnom účtovnom období a či je zároveň hodnota v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy v bežnom účtovnom období menšia ako tri štvrtiny hodnoty v riadku súvahy príslušnom pre základné imanie firmy v predchádzajúcom účtovnom období. Aby bolo možné pokladať partnera – podnikateľa za podnik v ťažkostiach, musia byť splnené obe podmienky súčasne.

Bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, sa za podnik v ťažkostiach považuje partner – podnikateľ, ktorý spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti.

MSP založené pred menej ako troma rokmi (uvedená podmienka musí byť splnená ku dňu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok) sa na účely tejto výzvy nepovažujú za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú vyššie uvedené kritérium kolektívnej insolventnosti.

Ak je partner – podnikateľ veľkým podnikom, posudzuje sa aj osobitne podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02), článok 2, bod 2.1 odsek 11, podľa ktorého možno považovať podnik za nachádzajúci sa v ťažkostiach predovšetkým v prípadoch, keď sa prejavuje obvyklými príznakmi firmy v ťažkostiach ako sú rastúce straty, klesajúci obrat, rastúce skladové zásoby, nadmerná kapacita, pokles peňažného toku, rastúce dlhy, stúpajúce úrokové poplatky a klesajúca alebo nulová čistá hodnota aktív.

39. Ak je v personálnej matici uvedená pracovná pozícia zatiaľ bez konkrétneho zamestnanca, je možné potom zaradiť na túto pozíciu pracovníka, ktorý už je v trvalom pracovnom pomere alebo na túto pozíciu musí byť prijatý nový zamestnanec?

Žiadateľ postupuje v zmysle pokynov uvedených v personálnej matici (tabuľka D1 Dostupné odborné kapacity a tabuľka D2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity Opisu projektu – príloha č. 1 k ŽoNFP) a doplní pracovníkov spadajúcich pod odborné kapacity a riadiace a administratívne kapacity, ktorí sa budú podieľať na realizácii aktivít projektu.

V prípade, že je už daná osoba vybraná, uvedie do tabuľky konkrétne meno a pozíciu. Ak ešte nie je známa konkrétna osoba, uvádza sa v stĺpci Meno a priezvisko iba pozícia bez konkrétneho mena s poznámkou, že bude obsadená v priebehu realizácie projektu.

Uvedenú pozíciu je možné obsadiť pracovníkom, ktorý je už v trvalom pracovnom pomere alebo prijatím nového zamestnanca.

Odporúčame však pri predkladaní žiadosti o NFP uvádzať v personálnej matici konkrétne mená pri maximálne možnom počte pozícií tak odborného, ako aj riadiaceho a administratívneho personálu.

40. Ktoré výdavky sa započítavajú do dodávok v rámci priamych výdavkov?

Pod dodávkami v rámci priamych výdavkov sa rozumejú predovšetkým personálne výdavky externé, t. j. výdavky na odborný personál, s ktorým je uzatvorená zmluva na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, autorského zákona a iných právnych noriem s výnimkou Zákonníka práce, Zákona o výkone prác vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe alebo obdobných právnych noriem upravujúcich pracovno-právne vzťahy. Tieto výdavky sú uhrádzané na základe faktúry. Pod uvedenými dodávkami sa rozumie taktiež vykonávanie ďalších činností spojených s implementáciou projektu vo forme služieb, ako sú štúdie, expertízy, posudky, tlač odborných publikácií, zborníkov ako výstup odbornej aktivity a pod.

V tejto výzve je možné do dodávok v rámci priamych výdavkov žiadateľa a a partnera – výskumnej organizácie započítať personálne výdavky externé – odborné činnosti, štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou odborných aktivít projektu dodávané externe, resp. ďalšie odborné služby podľa charakteru projektu.

Vo formulároch Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE ŽIADATEĽA a Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU (Príloha č. 3 k výzve – formulár č.3 02) je možné u žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie rozpočtovať tieto výdavky v rámci podpoložky 2.X.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) a podpoložky 2.X.4. Ostatné výdavky – priame (vrátane dodávok služieb).

V rámci priamych výdavkov partnera – podnikateľa je možné do dodávok započítať zmluvný výskum, štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou odborných aktivít projektu dodávané externe, resp. ďalšie odborné služby podľa charakteru projektu.

Vo formulári Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – PODNIKATEĽA (Príloha č. 3 k výzve – formulár č.3 02) je možné u partnera – podnikateľa rozpočtovať tieto výdavky v rámci podpoložky 2.x.3. Ostatné výdavky – priame (vrátane dodávok služieb).

41. Aké percento oprávnených výdavkov môžu tvoriť dodávky v rámci priamych výdavkov v rozpočte žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie a aké u partnera – podnikateľa?

V prípade žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie je limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie max. 20% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie.

V prípade partnera – podnikateľa je limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu partnera – podnikateľa max. 50% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera – podnikateľa (v rámci štátnej pomoci).

42. Je MSP, resp. veľký podnik, ktorý je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, oprávneným partnerom žiadateľa v rámci tejto výzvy?

Pokiaľ je partner – MSP, resp. veľký podnik prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, je potrebné postupovať v zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o NFP a v zmysle Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) , príloha č. 6 k výzve - článok I. Kumulácia pomoci . Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. Ak je partner – MSP, resp. veľký podnik prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, má povinnosť danú skutočnosť uviesť v prílohe č. 35 k žiadosti o NFP (vzorový formulár č. 3.14) – Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky k termínu uzávierky výzvy. Do požadovaného formulára uvádza poskytnutú štátnu pomoc, ktorá mu bola poskytnutá v priebehu troch rokov. Zároveň upozorňujeme, že na ten istý projekt nemožno poskytnúť štátnu pomoc, nesmie dôjsť k prekrývaniu sa výdavkov (v zmysle nariadenia 800/2008 čl. 7 ods. 1). Ak spĺňa daný podnik kritériá oprávnenosti partnerov – podnikateľov definované vo vyhlásenej výzve, možno ho považovať za oprávneného partnera aj v prípade, že je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav a na predkladaný projekt mu nebola doposiaľ poskytnutá štátna pomoc.

 

43. Môže mať žiadateľ a partner – výskumná organizácia, resp. partner – podnikateľ externého experta na verejné obstarávanie (na faktúru)?

Viď odpoveď č. 45.

44. Jednou z povinných príloh k žiadosti o NFP je výpis z registra trestov partnera, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho zástupcu právnickej osoby. V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu je potrebné dokladovať výpis z registra trestov za všetkých štatutárnych zástupcov. Partnerom projektu je nadnárodná holdingová spoločnosť, ktorá ma svoje zastúpenie aj na Slovensku. Za slovenskú pobočku sú stanovení konatelia so slovenským štátnym občianstvom, ktorí sú oprávnení konať samostatne, avšak v OR SR medzi konateľmi vystupujú aj cudzí štátni príslušníci. Všetky dokumenty relevantné pre podanie žiadosti o NFP budú podpisovať len slovenskí konatelia. Je aj v takom prípade potrebné prikladať výpis z registra trestov zahraničných štatutárnych zástupcov? Je potrebné prikladať aj preklad výpisu z registra trestov, resp. dokladu rovnocennej hodnoty z domovskej krajiny?

Výpis z registra trestov predložia všetci štatutárni zástupcovia z domovského štátu alebo z členského štátu pôvodu fyzickej osoby, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennú listinu vydanú príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom. Ak sa také doklady nevydávajú alebo ak taký výpis, alebo rovnocennú listinu príslušné orgány v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydajú do dvoch mesiacov od podania žiadosti, ktoré osoba preukáže, čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu, ktorý je kompetentný overiť jeho obsah a pravosť podpisu. Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, český jazyk spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, preto je možné predložiť vyššie uvedené doklady aj v českom jazyku.

45. Môže mať žiadateľ a partner – výskumná organizácia, resp. partner – podnikateľ externého experta na verejné obstarávanie (na faktúru)?

Nahrádza FAQ č. 43:

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov mimo schémy štátnej pomoci (týka sa žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie)) sú do oprávnených výdavkov žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie zaradené aj výdavky na riadiaci, administratívny a iný obslužný personál v prípade iného ako pracovnoprávneho vzťahu (napr. obchodný zákonník, občiansky zákonník, autorský zákon...).

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci (týka sa partnera – podnikateľa)) sú do oprávnených výdavkov partnera - podnikateľa zaradené aj mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa, pričom však v odvolávke pod čiarou č. 17 sú špecifikované mzdové výdavky len pre pracovný pomer.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky na externého pracovníka pre verejné obstarávanie u žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie možno považovať za oprávnené.

Výdavky na externého pracovníka pre verejné obstarávanie u partnera – podnikateľa sú neoprávnené. 

46. Ako zadávať intenzitu pomoci do tabuľky č. 14 žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS pri projektoch s viacerými partnermi, ktorí majú rozdielnu intenzitu pomoci?

Žiadateľ o NFP zadáva do tabuľky č. 14 Žiadosti o NFP tzv. priemernú intenzitu pomoci na projekt, vypočítanú na základe čiastkových intenzít jednotlivých partnerov projektu. Intenzitu pomoci uvádza na dve desatinné miesta zaokrúhlenú smerom nahor. Zároveň musí dodržať maximálnu požadovanú výšku NFP stanovenú vo výzve.

V prípade nezrovnalostí v rozpočte Žiadosti o NFP vzniknutých zaokrúhlením intenzity Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ upraví NFP smerom nadol na výšku relevantnú celkovým oprávneným výdavkom v jednotlivých rozpočtoch partnerov a intenzite pomoci jednotlivých partnerov tak, aby nebola prekročená maximálna výška NFP uvedená v predmetnej výzve.

1. Ako máme postupovať pri vypracovaní rozpočtu, ak bude na projekte pracovať viac partnerov, ako je ich povinný počet uvedený vo výzve OPVaV-2010/2.2/06-SORO, resp. OPVaV-2010/4.2/06-SORO?

Pokiaľ sa bude podieľať na realizácii aktivít projektu viac partnerov, je potrebné, aby každý z nich vypracoval za seba svoj vlastný rozpočet a tabuľku predpokladané zdroje financovania. Žiadateľ vypracuje svoj vlastný rozpočet a tabuľku predpokladané zdroje financovania pre svoje výdavky. Zároveň vypracuje sumárny rozpočet projektu, do ktorého budú položkovite prenesené tak všetky výdavky z jeho rozpočtu, ako aj výdavky partnerov z ich jednotlivých rozpočtov a sumárnu tabuľku predpokladané zdroje financovania. V prípade, ak partneri – výskumné organizácie budú vykonávať aj stavebné práce, je potrebné, aby každý z nich vypracoval aj samostatný výkaz výmer, resp. zjednodušený formulár výkazu výmer.

Dovoľujeme si upozorniť, že pri kopírovaní a pridávaní ďalších záložiek s príslušným formulárom rozpočtu a tabuľkou predpokladané zdroje financovania sa vzorec prepojenia medzi výdavkami rozpočtu - spolu a riadkom tabuľky predpokladané zdroje financovania – spolu, poruší. Vzhľadom k tomu je potrebné ho nanovo vytvoriť.

2. Povinnou prílohou č. 3 k žiadosti o NFP je prieskum trhu. Ako ho máme vypracovať?

Žiadateľ je povinný predložiť k žiadosti o NFP prieskum trhu, v zmysle povinnej prílohy k žiadosti o NFP č. 3 (vzorový formulár č. 3.24), z dôvodu objektivizácie žiadaných výdavkov definovaných v rozpočte projektu (uvedené sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi). Prieskum trhu nemôže byť vyhotovený pred dňom vyhlásenia výzvy a musí byť overiteľný. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na výdavky partnerov žiadateľa v súlade s prílohou k žiadosti o NFP č. 21.

Povinnosť predložiť prieskum trhu sa vzťahuje na obstaranie tovarov - výpočtová technika vrátane softwaru a periférnych zariadení (tlačiarne, scanery a pod.), multifunkčné a kopírovacie zariadenia a na dodávky služieb - nájomné priestorov, štúdie, expertízy a posudky v súlade so Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Pre obstaranie vyššie špecifikovaných tovarov a dodávok služieb vo vzťahu k uzatvoreným rámcovým zmluvám podľa odvolávky č. 1 pod čiarou vzorového formulára č. 3.24 Prieskum trhu platí:

V prípade, ak žiadateľ už má uzatvorený zmluvný vzťah, na základe ktorého v minulosti obstarával tovary, služby, práce a plánuje na základe tohto zmluvného vzťahu obstarávať tovary, služby, práce aj do budúcna, tak do tabuľky „Uchádzači“ uvedie zazmluvneného dodávateľa.

V rámci každého prieskumu trhu je nutné vychádzať minimálne z troch cenových ponúk.

V prípade prenájmu priestorov u partnera-podnikateľa nie je potrebné vychádzať z minimálne troch cenových ponúk, ak má partner-podnikateľ priestory prenajaté už v čase predkladania žiadosti o NFP (v zmysle vyššie uvedeného doplní do tabuľky už zazmluvneného dodávateľa), resp. pre realizáciu projektu potrebuje prenájom konkrétnych priestorov. V týchto prípadoch je potrebné v rámci povinnej prílohy č. 3 k žiadosti o NFP do časti Zdôvodnenie výberu uviesť dôvod prenájmu na konkrétnom vybranom mieste.

Žiadateľ vypracuje prieskum trhu do vzorového formulára č. 3.24, pričom pre každú relevantnú rozpočtovú položku si nakopíruje stanovený obsah tohto formulára. V časti „Spôsob vykonania prieskumu“ uvedie napr. oslovenie potenciálnych dodávateľov (písomne poštou, e-mailom, telefonicky) žiadosťou o cenovú informáciu, prieskum vo verejne prístupných zdrojoch informácií na internete, a pod.

V časti „Zdôvodnenie výberu“ uvedie napr. najnižšia cena, cena vrátane dopravy a inštalácie, dodacia lehota, pomer kvality a tech. parametrov k cene, prevádzkové výdavky, a pod. Výber musí realizovať tak, aby dodržal podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne) plánovaných výdavkov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tento prieskum trhu v žiadnom prípade nenahrádza proces verejného obstarávania, ktorý musíte realizovať v prípade schválenia projektu.

3 . Na koho sa vzťahuje povinnosť vypracovať finančnú analýzu v rámci tejto výzvy?

Pri vypracovávaní finančnej analýzy je potrebné postupovať v zmysle prílohy č. 1 k výzve - Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF, verzia 11.0, časť 4.8.4 Projekty generujúce príjem .

V zmysle čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa povinnosť vypracovania finančnej analýzy vzťahuje na projekty generujúce príjmy (t. j. možno dopredu objektívne odhadnúť príjmy).

Podľa nariadenia Rady (ES) č.1341/2008 sa odseky 1 a 4 čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 uplatňujú len na operácie spolufinancované z ERDF alebo z Kohézneho fondu, ktorých celkové výdavky sú vyššie ako 1 milión EUR a zároveň sa neuplatňujú na projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

Z uvedeného vyplýva, že pre partnerov – podnikateľov v rámci výziev OPVaV-2010/2.2./06-SORO, OPVaV-2010/4.2./06-SORO, na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci (tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy na podporu výskumu a vývoja, ktorá je uvedená v prílohe č. 6 uvedených výziev), nie je otázka generovania príjmu relevantná, a preto nevypracovávajú finančnú analýzu.

Povinnosť vypracovať finančnú analýzu v rámci predmetnej výzvy sa vzťahuje na žiadateľa a partnera – výskumnú organizáciu, ktorej celkové náklady na projekt sú vyššie ako 1 milión EUR. Ak však žiadateľ, resp. partner – výskumná organizácia stanoví, že projekt negeneruje príjmy alebo ich nemožno dopredu objektívne odhadnúť, potom finančná analýza projektu nie je potrebná . V prípade, že žiadateľ, resp. partner – výskumná organizácia nemôže dopredu objektívne odhadnúť príjmy, príjmy generované do piatich rokov od ukončenia projektu sa odpočítajú od výdavkov deklarovaných Komisii. V súlade s tým sa upraví záverečná žiadosť o platbu.

4. Ako stanoviť dĺžku referenčného obdobia pri zostavovaní finančnej analýzy projektu v prípade, že rok posudzovania žiadosti o NFP nie je totožný s rokom začiatku realizácie projektu/aktivít?

V prípade, že začiatok realizácie projektu, teda jednotlivých aktivít, nie je v roku podania a posudzovania žiadosti o NFP, pokladá sa rok podania za nultý a všetky k nemu prislúchajúce údaje nepodliehajú diskontácii. Diskontujú sa až údaje prvého roka, vrátane investičných výdavkov projektu, ktoré preinvestujete v prvom roku realizácie. Postup popisuje príloha FA postup výpočtu k opatreniam 2.2 a 4.2 a príloha – Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou k opatreniam 2.2 a 4.2. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP .

Finančná analýza – postup výpočtu

Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou

5. Podľa ktorého zoznamu je potrebné priložiť povinné prílohy k žiadosti o NFP?

Povinné prílohy k Žiadosti o NFP je potrebné priložiť podľa zoznamu uvedenom v prílohe č. 3 k výzve – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, ktorý je totožný so zoznamom uvedeným vo formulári Žiadosť o NFP v súbore PDF – príloha č. 2 k výzve.

6. Aká má byť nadväznosť údajov uvedených v riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu na formulár Rozpočet projektu?

Súčet oprávnených výdavkov uvedených v riadkoch Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu za všetky aktivity musí byť identický so súčtom výdavkov uvedených vo formulári Rozpočet projektu v riadkoch 1. Spolu a 2. Spolu (priame výdavky).

To znamená, že do riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu je potrebné ku každej aktivite uviesť tie oprávnené priame výdavky, ktoré súvisia s danou aktivitou a ktoré sú vo formulári Rozpočet projektu v stĺpci H priamo priradené k danej aktivite.

7. Nevieme si poradiť so zaradením nášho podniku v súlade s ES 800/2008 s prílohou I.

Naša spoločnosť je akciová spoločnosť 100%-ne vlastnená iným podnikom, a tým sme členom konsolidovanej skupiny podnikov. Máme 91 zamestnancov, ročný obrat nižší ako 50 mil. € a celkovú výšku aktív menej ako 43 mil. €.

Domnievame sa, že podľa ES 800/2008 prílohy I patríme do skupiny stredných podnikov, ale nerozumieme článku 6, na základe ktorého by sme k našej účtovnej závierke mali pripočítať údaje vyššie postaveného podniku (teda našej materskej spoločnosti).

Je náš predpoklad, že patríme do skupiny stredných podnikov, správny?

Pre stanovenie, či ide o kategóriu mikropodniku, malého a stredného podniku (ďalej MSP) alebo veľkého podniku, je potrebné postupovať podľa „Definície MSP“ uvedenej v Prílohe I nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy) a podľa „Užívateľskej príručky MSP“ (príloha č. 8 tejto výzvy).

Táto "Užívateľská príručka MSP tiež vysvetľuje, ako pomocou prístupu založeného na postupných krokoch určiť, či sa podnik môže kvalifikovať ako MSP, čo je ďalej v príručke vysvetlené aj na konkrétnych príkladoch.

V definícii MSP sú zavedené metódy na výpočet hraničných hodnôt pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele, ktoré určujú tri rozdielne kategórie podnikov: mikropodniky, malé a stredné podniky. Každá kategória korešponduje s druhom vzťahu, ktorý podnik môže mať s iným podnikom, pričom sa na tento účel zaviedlo rozlišovanie jednotlivých druhov podnikov na: samostatný podnik, partnerský podnik a prepojený podnik.

Aby sa teda získal realistickejší obraz o ekonomickej situácii podniku a aby ste mohli pripraviť svoje individuálne (firemné) údaje, budete musieť určiť aj druh vášho podniku. Na tento účel musíte zohľadniť všetky vzťahy, ktoré máte s inými podnikmi.

Výpočty pre každý z troch druhov podnikov sú rôzne a v konečnom dôsledku určujú, či spĺňate rôzne maximálne hodnoty ustanovené v definícii MSP.

Podniky, ktoré zostavujú konsolidované účty alebo sú zahrnuté do účtovníctva podniku, ktorý takéto účty zostavuje, sa obvykle považujú za prepojené. Typickým príkladom prepojeného podniku je stopercentná dcérska spoločnosť.

Vo všeobecnosti je teda možné konštatovať, že ak je podnik povinný robiť konsolidovanú účtovnú závierku, v zmysle smernice Rady 83/349/EHS sa pokladá za podnik prepojený a do úvahy sa berú konsolidované údaje.

Pri určovaní toho, či spĺňate hraničné hodnoty pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele uvedené v definícii MSP, treba k údajom za váš podnik pripočítať 100 % údajov za prepojený podnik (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, článok 6 a v zmysle Užívateľskej príručky MSP).

Výsledok výpočtu vám umožní overiť si, či ste neprekročili hraničné hodnoty ustanovené v definícii MSP a kvalifikovali sa tak na postavenie MSP.

Na základe vašich získaných údajov:

- ak sa klasifikujete ako stredný podnik , je potrebné, aby ste vyplnili aj „Čestné vyhlásenie – informácie o klasifikácii MSP“ (vzorový formulár č. 3.17) - príloha č. 37 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP).

- ak sa na váš podnik nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, klasifikujete sa ako veľký podnik , ktorý okrem podmienok stanovených výzvou musí preukázať prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci. Motivačný účinok je definovaný v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci.

8. Je možné žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ITMS vytlačiť?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr elektronicky odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP, prosíme, dodržujte uvedené odporúčanie.

9. Je potrebné, aby boli v informačnom portáli ITMS zaregistrovaní aj partneri žiadateľa?

Verejná časť portálu ITMS je určená pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a slúži na zadávanie žiadosti o NFP a následne na komunikáciu prijímateľa s príslušným riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom.

Registrácia partnera žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného portálu nie je požadovaná. Údaje za partnera vypĺňa žiadateľ v rámci druhej záložky v sekcii 6 žiadosti o NFP.

10. Ktoré formuláre je potrebné vypĺňať a odoslať cez verejný portál ITMS?

Cez verejný portál ITMS je potrebné vyplniť a odoslať len samotný formulár Žiadosti o NFP bez ďalších príloh. Ďalšie povinné prílohy je potrebné vyplniť a odoslať v tlačenej forme a niektoré z nich
v elektronickej forme v zmysle podmienok uvedených vo výzve a v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

11. Je potrebné, aby boli merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 formulára Žiadosti o NFP v súlade s tabuľkou G vo formulári Opis projektu?

Merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 formulára Žiadosti o NFP a do tabuľky G v Opise projektu musia byť vo vzájomnom súlade nasledovným spôsobom:

· Ukazovatele je potrebné vyberať len zo zoznamu ukazovateľov, ktorý je zverejnený spolu s relevantnou výzvou (príloha č. 5 k výzve). V prípade, ak bude v opise projektu identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v zozname merateľných ukazovateľov zverejnenom s relevantnou výzvou, bude ukazovateľ vyhodnotený ako nerelevantný a nebude sa na tento ukazovateľ prihliadať pri odbornom hodnotení. Ak z tohto dôvodu nebude v Žiadosti o NFP uvedený požadovaný počet merateľných ukazovateľov výsledku a/alebo dopadu, bude žiadosť vyradená pre nesplnenie formálnej správnosti.

· Musí sa zhodovať zoznam merateľných ukazovateľov. V tabuľke G Opisu projektu budú uvedené len tie merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP. V prípade, ak v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke G Opisu projektu, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ. V prípade, ak v tabuľke G Opisu projektu bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ.

· Vo vzájomnom súlade musia byť výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov, tzn. hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP musia byť zhodné s údajmi priradenými k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu. V prípade, ak žiadateľ považuje za relevantné priradiť tie isté hodnoty merateľného ukazovateľa viacerým aktivitám (napr. ak bude počet výskumníkov... ktorí využívajú poskytnutú podporu relevantný k viacerým realizovaným aktivitám), je toto možné, avšak je potrebné doplniť hodnotu aj vysvetlením, aby bolo možné identifikovať, akým spôsobom sa uvedená hodnota podieľa na výslednej-kumulatívnej hodnote uvedenej v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP. V tomto prípade je možné uvedenú identifikáciu realizovať v tabuľke G Opisu projektu (na konci každého merateľného ukazovateľa dopadu/výsledku pod „frekvenciou merania“) vyhlásením:

„Ukazovatele uvedené v tabuľke G Opisu projektu sú priraďované na základe relevancie daných ukazovateľov k aktivite. Výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.“

V prípade takéhoto vyhlásenia odborný hodnotiteľ berie do úvahy len hodnoty merateľných ukazovateľov zadaných v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.

V prípade, ak nebude možné jednoznačne identifikovať vzťahy medzi hodnotami merateľných ukazovateľov, bude za výslednú hodnotu považovaný súčet hodnôt priradených k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu, minimálne však hodnota uvedená v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.

V prípade, ak bude v tabuľke G Opisu projektu pri aktivite uvedená jednorazovo vyššia hodnota merateľného ukazovateľa, ako je uvedená pre daný merateľný ukazovateľ v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP, bude za výslednú hodnotu v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP považovaná vyššia z týchto hodnôt.

Zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu uvedený žiadateľom v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP je definitívny a nemení sa, s výnimkou prípadu popísaného vyššie, tzn. pri dopĺňaní ukazovateľa identifikovaného v tabuľke G Opisu projektu. Je možné upravovať len ich hodnoty, a to len smerom nahor, tzn. sumarizáciou hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tab. G Opisu projektu
v prípade, ak nie je relevantným spôsobom objasnený vzájomný súvis hodnôt uvedených pre ukazovateľ v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP a v tabuľke G Opisu projektu.

12. Je potrebné, aby merateľné ukazovatele boli zadávané okrem tabuľky č. 12 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tabuľky G v Opise projektu aj do tabuľky F2 Opisu projektu ku každej aktivite?

Ukazovatele ku konkrétnym aktivitám v tabuľke F2 Opisu projektu sa nepriraďujú. V prípade, ak žiadateľ nemá inú alternatívu ako popísať plánovaný výstup realizácie konkrétnej aktivity a uvedie do tabuľky F2 Opisu projektu ukazovateľ ako súčasť popisu-deklarácie výstupu aktivity, tento ukazovateľ musí byť zhodný s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP a tabuľke G Opisu projektu, tzn. musí byť jednoznačne identifikovaná zhoda v znení ukazovateľa a v jeho hodnote s uvedenými tabuľkami.

13. V Metodickom pokyne CKO č. 3 sa uvádza, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Znamená to že, ak v projekte budeme sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. ukazovateľ "Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3) ", tak v dopade už tento ukazovateľ nemôžeme použiť? Alebo to znamená, že v dopade musí byť len iná hodnota v rámci tohto ukazovateľa (napr. počet 2)?

Žiadateľ vyberie zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 5 výzvy) ukazovatele, ktoré budú napĺňané prostredníctvom aktivít realizovaných v plánovanom projekte. Ku každej aktivite musí byť priradený min. jeden ukazovateľ výsledku a min. jeden ukazovateľ dopadu, pričom platí, že výsledok projektu musí mať jednoznačnú logickú väzbu na podporované aktivity projektu. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

V súvislosti s metodickým pokynom CKO č. 3 platí, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Z uvedeného vyplýva, že ak v projekte budete sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. ukazovateľ "Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3)", tento ukazovateľ už nemôžete použiť ako ukazovateľ dopadu na úrovni projektu a daný ukazovateľ nie je možné použiť ani s jeho inou hodnotou.

Žiadateľ môže vybrať len tie ukazovatele, ktoré sú priradené k prioritným témam vyhláseným vo výzve, čiže k prioritným témam 01, 02, 03. Ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme. V prípade, ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku. Pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ.

14. Je potrebné zadávať hodnoty výsledku aj dopadu pre horizontálne priority pri podávaní žiadosti o NFP?

Deklarácia väzby žiadosti o NFP na niektorú z horizontálnych priorít (vplyv na rozvoj Informačnej spoločnosti, Trvalo udržateľného rozvoja, Marginalizovaných rómskych komunít alebo Rovnosti príležitostí) nie je povinná, ale vplyv žiadosti o NFP na horizontálne priority je súčasťou jej odborného hodnotenia. Pri deklarovaní vplyvu žiadosti o NFP na horizontálne priority je nutné si vybrať aj ukazovatele prislúchajúce danej horizontálnej priorite. Pri výbere ukazovateľov výsledku a dopadu je potrebné zvoliť minimálne ukazovateľ výsledku. Relevantná je aj voľba ukazovateľa výsledku
a ukazovateľa dopadu. Voľba ukazovateľa dopadu bez ukazovateľa výsledku je nerelevantná.
V prípade, že je horizontálna priorita vybraná a nie je k nej priradený minimálne jeden ukazovateľ výsledku, bude vplyv na uvedenú horizontálnu prioritu vyhodnotený ako nerelevantný.

Relevanciu vybraného ukazovateľa k príslušnej horizontálnej priorite je potrebné deklarovať v tabuľke č. 15. formulára Žiadosti o NFP, ako aj v tabuľke G formulára Opis projektu.

15. Ako majú byť zosúladené čísla a názvy aktivít vo formulároch Žiadosť o NFP, Opis projektu, Rozpočet projektu a v ďalších prílohách?

Názvy jednotlivých aktivít musia byť identické vo všetkých predkladaných formulároch a prílohách. Čísla jednotlivých aktivít musia byť identické vo formulároch Žiadosť o NFP, Opis projektu a v ďalších prílohách s výnimkou formulára Rozpočet projektu, kde je číslovanie jednotlivých aktivít odlišné – v zmysle vysvetliviek uvedených priamo vo formulári Rozpočet projektu, ako aj v Príručke pre žiadateľa o NFP.

16. Je potrebné v hárku Sumárny rozpočet projektu, v komentári k rozpočtu, uvádzať koho sa výdavok týka (žiadateľa alebo partnera)?

V rámci Sumárneho rozpočtu v stĺpci G – Komentár k rozpočtu je potrebné uvádzať, či ide o výdavok žiadateľa alebo partnera. Priradenie výdavku je následne možné skontrolovať v parciálnych rozpočtoch žiadateľa a partnera/ov.

17. V akom časovom horizonte Agentúra odporúča naplánovať začatie realizácie projektu?

Od dátumu uzávierky prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) začína proces schvaľovania ŽoNFP a následne proces prípravy zmluvy o poskytnutí NFP.

Proces schvaľovania ŽoNFP končí zaslaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, resp. Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP v termíne do 100 dní od dátumu uzávierky . Do doby 100 dní sa však nezapočítavajú lehoty :

- na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zistených v procese kontroly formálnej správnosti a ich overenie ,

- na úpravu rozpočtu projektu žiadateľom v prípade , keď v procese kontroly formálnej správnosti, resp. v procese odborného hodnotenia boli identifikované neoprávnené výdavky a tým neboli dodržané stanovené limity rozpočtu a na jeho overenie ,

- na preukázanie splnenia príslušných podmienok pomoci dokumentmi ( potvrdenie stavu, deklarovaného v čestných vyhláseniach v prílohách ŽoNFP) a ich overenie .

V rámci procesu prípravy zmluvy bude žiadateľovi doručený návrh zmluvy o poskytnutí NFP do 40 dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktorý musí žiadateľ do 10 dní podpísaný vrátiť . Deň doručenia podpísanej zmluvy Agentúre je dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP , žiadateľ sa stáva prijímateľom , ktorý môže týmto dňom začať realizovať aktivity projektu .

Na základe uvedeného, ako aj pri zohľadnení doterajších praktických skúseností s dĺžkou lehôt , ktoré sa v rámci schvaľovacieho procesu nezapočítavajú do doby 100 dní, odporúčame , aby ste začiatok realizácie aktivít plánovali nie skôr ako 220 dní od dátumu uzávierky prijímania ŽoNFP.

18. Môžu sa v rámci jedného projektu uviesť viaceré vecné priority alebo len jedna?

V Žiadosti o NFP, v časti Špecifické polia, vyznačí žiadateľ minimálne jednu vecnú prioritu výskumu a vývoja z Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, na ktorú je predkladaný projekt zameraný.

19. Vo výzve v bode 3.Oprávnené aktivity v časti o ďalších podmienkach oprávnenosti aktivít je uvedené, že súčasťou projektu musí byť zámer reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných inštitúciách. Aké podmienky treba dodržať pri vypracovaní zámeru?

Zámerom sa rozumie plán aktivít ako reintegrovať vedeckých pracovníkov do vedeckých štruktúr na Slovensku. Ide o konceptuálny postup, ktorý je pri daných podmienkach realizovateľný. V zámere nie je potrebné uvádzať mená konkrétnych vedcov.

20. V akom prípade budú výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy uznané za oprávnené v rámci realizácie odborných aktivít projektu?

Výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy budú uznané za oprávnené výlučne v rámci realizácie odborných aktivít žiadateľa, resp. partnera - výskumnej organizácie.

Príkazná zmluva vzniká na základe Občianskeho zákonníka a v rozpočte projektu sa zahŕňa do položky 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti), ktorá zahŕňa výdavky vzniknuté na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. V prípade realizácie činností, ktoré sú upravené príkaznou zmluvou nie je potrebné, aby mal vykonávateľ týchto činností na ne živnostenské oprávnenie.

Realizáciu činnosti v položke 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) nemôžu vykonávať osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, a to ani prostredníctvom iných právnických, resp. fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Uvedené výdavky nebudú považované za oprávnené. Toto obmedzenie sa netýka výdavkov, ktoré vzniknú na základe zmluvy podľa autorského zákona.

21. Majú byť zosúladené názvy pozícií - funkcií a predpokladaný rozsah prác odborných, riadiacich a administratívnych pracovníkov vo formulároch Opis projektu a Rozpočet projektu?

Názvy pozícií v rámci projektu a predpokladaný rozsah prác v hod. uvedené v častiach D1 a D2 v opise projektu musia byť identické s názvami funkcií a predpokladaným rozsahom prác v hod. v rozpočte projektu. Mená a priezviská sa uvádzajú len v opise projektu, v rozpočte projektu sa neuvádzajú.

22. Čo predstavujú kompetenčné centrá v kontexte predmetnej výzvy?

Kompetenčné centrá sú zamerané na integráciu súkromného a verejného (akademického) sektora. Predstavujú výskumno-vývojové zoskupenia vybavené modernou infraštruktúrou, ktorých výsledky budú využiteľné na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi a viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví SR. Zvyšujú mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievajú k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov Slovenska.

23. Nakoľko sa skúma prepojenosť veľkých podnikov v rámci výzvy, resp. skúma sa vôbec?

V prípade, ak je partnerom veľký podnik, prepojenosť veľkých podnikov sa v rámci výzvy neskúma, pretože nemá vplyv na oprávnenosť partnera ani na intenzitu pomoci.

24. Vlastníkom duševných práv je výskumná organizácia, môže tieto práva využiť aj oprávnený partner žiadateľa - podnikateľ?

V zmysle predmetnej výzvy, časť 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa platí, že pre spoluprácu žiadateľa a partnera – výskumnú organizáciu s právnickými osobami, oprávnenými na podnikanie je nevyhnutné dodržať podmienku, že výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva k výsledkom výskumu a vývoja, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie, sa v plnej miere pridelia výskumnej organizácii.

Alebo podmienku, že výskumná organizácia dostane od zúčastnených podnikov náhradu zodpovedajúcu trhovej cene práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie vykonanej pri realizácii projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnené podniky. Akýkoľvek príspevok zúčastnených podnikov k nákladom výskumnej organizácie sa od tejto náhrady odpočíta.

„Pridelenie v plnej miere“ znamená, že výskumná organizácia má v plnej miere hospodársky prospech z týchto práv, ponechaním si plného práva s nimi disponovať, ide najmä o vlastnícke právo a licenčné právo. Tieto podmienky môžu byť splnené, aj keď sa organizácia rozhodne uzavrieť ďalšie zmluvy týkajúce sa týchto práv, vrátane ich licencovania spolupracujúcemu partnerovi.

„Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva“ sa týka náhrady za hospodársky prospech vyplývajúci z týchto práv v plnej výške. V súlade so všeobecnými zásadami štátnej pomoci
a vzhľadom na ťažkosti spojené s objektívnym stanovovaním trhovej ceny práv duševného vlastníctva bude Komisia považovať túto podmienku za splnenú, ak bude výskumná organizácia ako predajca
v momente uzatvárania zmluvy rokovať s cieľom získať maximálny prospech. Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva je neoprávneným výdavkom a nemôže byť financovaná
z nenávratného finančného príspevku.

25. Za partnerov žiadateľa o NFP je potrebné vyplniť identifikáciu partnerov v obidvoch formulároch Ž iadosť o NFP aj Vyhlásenie o partnerstve?

Identifikáciu partnerov je potrebné vyplniť v obidvoch formulároch – na konci formulára Žiadosť o NFP cez verejný portál ITMS, ako aj vyplnením formulára 3.07 – Príloha č.12 k Žiadosti o NFP – Vyhlásenie o partnerstve (Príloha č.3 k výzve), pričom vyplnené údaje v obidvoch formulároch musia byť identické.

26. Musí byť v predmete činnosti partnera - podnikateľa uvedený výskum a vývoj? V prípade, že to nie povinné, akým spôsobom je potrebné dokladovať, že partnera - podnikateľ vykonáva činnosti výskumu a vývoja?

V zmysle výzvy musia byť do predkladaného projektu okrem výskumnej organizácie ako partnera zapojení minimálne ďalší dvaja partneri, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré majú sídlo a sú registrované na území SR, pričom spoločnosť musí byť založená najneskôr k 1.1.2009. Spoločnosť musí vykonávať činnosti výskumu a vývoja, nie je však určené, že tieto činnosti musia byť zapísané v predmete činnosti danej spoločnosti.

V prípade, že súkromná spoločnosť spĺňa aj všetky ďalšie podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve, je možné ju považovať za oprávneného partnera žiadateľa. Predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri nemá vplyv na danú oprávnenosť.

Vykonávanie činnosti v oblasti výskumu a vývoja partner - podnikateľ deklaruje v rámci povinnej prílohy č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu (vzorový formulár č. 3.01) v tabuľke A (A8 – uvádza popis vnútorných organizačných, personálnych a finančných štruktúr podniku zameraných na realizáciu činnosti v oblasti výskumu a vývoja) a v tabuľke C (tabuľka C2, C4, C6 a C8) – Skúsenosti žiadateľa a partnera/partnerov s plánovanými aktivitami v rámci projektu, inými aktivitami a s riešením projektov oprávnený partner žiadateľa deklaruje predchádzajúce skúsenosti organizácie v oblasti výskumu a vývoja. Miera relevancie, v opise projektu deklarovaných údajov bude posudzovaná odborným hodnotiteľom v rámci odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Čestným vyhlásením, prílohou č. 38 k Žiadosti o NFP (vzorový formulár č. 3.18), partner - podnikateľ súčasne vyhlási, že vykonáva činnosti výskumu a vývoja. V prípade, že údaje uvedené v predmetnom čestnom vyhlásení nebudú pravdivé, zmluva o NFP nebude podpísaná alebo dôjde k odstúpeniu od zmluvy, akonáhle bude táto skutočnosť zistená.

27. Vo formulári Žiadosť o NFP je potrebné uviesť % podiel výdavkov projektu viažucich sa k vybraným prioritným témam vo vzťahu k celkovým výdavkom, avšak nikde sme nenašli bližšie vymedzenie konkrétnych aktivít (resp. druhov výdavkov), ktoré sa viažu k jednotlivým prioritným témam. Zatiaľ nám z toho vychádza, že prioritná téma:

01 sa týka výdavkov na vlastnú výskumnú činnosť,

02 sa týka výdavkov na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií,

03 sa týka výdavkov vynaložených na činnosti súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

Je správne toto zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém?

Uvedené zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém možno považovať za správne.

Pod prioritnú tému 01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách možno zaradiť výdavky na vlastnú výskumnú činnosť.

V rámci prioritnej témy 02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia
a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská
v konkrétnej technológii je možné zahrnúť výdavky na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií.

Prioritná téma 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.) zahŕňa výdavky súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

28. Z akých odpisov je potrebné vychádzať pri určovaní jednotkovej ceny (stĺpec E) v položke 1.1. a položke 1.2. – daňové odpisy alebo účtovné odpisy?

Pri odpisovaní dlhodobého hmotného/nehmotného majetku (súčasť výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu) žiadateľ postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že relevantné sú účtovné odpisy.

Ďalej je potrebné postupovať podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a podľa Príručky pre žiadateľa, verzia 11.0, kapitola 5.4.3 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritné osi 1 – 4), kde je popísaný spôsob vyplnenia položky 1.2 Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku.

Ak doba odpisovania účtovných odpisov je kratšia ako doba odpisovania pre konkrétne zariadenie/vybavenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, budú sa skúmať dôvody skrátenej doby odpisovania, pričom doba odpisovania môže byť upravená na dobu uvádzanú pre konkrétne zariadenie/vybavenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V uvedenom prípade je preto potrebné v komentári k rozpočtu v rámci príslušnej rozpočtovej položky zdôvodniť použitie skrátenej doby odpisovania.

29. Sú v rámci projektu oprávnené výdavky na účtovníctvo?

Podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci – týka sa partnera - podnikateľa) sú v rámci oprávnených výdavkov uvedené mzdové výdavky na výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov v rozsahu,
v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte. V zmysle poznámky pod čiarou č. 19
v uvedenom prípade ide výlučne o výdavky na projektového manažéra.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky na účtovníctvo, t. j. personálne výdavky spojené s pozíciou účtovníka, resp. inou obdobnou administratívnou pozíciou nie je možné považovať za oprávnené v rámci výdavkov partnera – podnikateľa.

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov mimo schémy štátnej pomoci (týka sa žiadateľa a partnera - výskumnej organizácie)) sú oprávnené výdavky na riadiaci, administratívny, iný obslužný a odborný personál – pracovnoprávny vzťah (napr. zákonník prace, zákon o štátnej službe...) Uvedené výdavky sa týkajú výlučne personálu, ktorý sa podieľa na výskumnom projekte.

Formulár Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE ŽIADATEĽA A PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU v položke 3.1 obsahuje personálne výdavky interné na pozície – manažér publicity, pracovník pre verejné obstarávanie, finančný manažér, manažér monitoringu (len u žiadateľa), projektový manažér. Z uvedeného vyplýva, že výdavky na tieto pozície v prípade žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie sú oprávnené.

Výdavky na účtovníctvo v rámci rozpočtu žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie sú oprávnené len v prípade, že činnosti s nimi súvisiace budú vykonávané v rámci uvedených pozícií (napr. finančný manažér) a sú výlučne výdavkami žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie.

30. Príloha č. 26 – ako má pri predložení prílohy č. 26 postupovať firma, ktorá má iné účtovné obdobie ako 1.1.2009 – 31.12.2009?

V rámci prílohy č. 26 k žiadosti o NFP predkladá partner v závislosti od právnej formy zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom za posledné ukončené účtovné obdobie. V prípade, ak ku dňu podania žiadosti o NFP má partner kompletnú, schválenú, konečnú účtovnú závierku (nie predbežnú) za posledné ukončené účtovné obdobie, predloží túto účtovnú závierku organizácie. Účtovným obdobím môže byť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 3, odsek 4 aj hospodársky rok (Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom).

Ak vyššie uvedené nie je pre partnera relevantné (t. j. účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie nie je schválená), postupuje v zmysle pokynov uvedených v prílohe č. 3 k predmetnej výzve s názvom „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“, kde je v bode č. 7 pod písmenom c) uvedené:

c) v prípade, ak partner predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe schválenia daňového úradu v predĺženej lehote, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá žiadosť o NFP (t. j. účtovná závierka za rok 2009). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky.“

31. Ako je potrebné uvádzať projekty do prílohy č. 35 k žiadosti o NFP – Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky k termínu uzávierky výzvy?

a) Je potrebné do nej uvádzať aj projekty, ktoré sa už síce začali realizovať, ale ešte neboli na ne poskytnuté žiadne finančné prostriedky?

b) Ako je potrebné uvádzať projekty, ktoré sa momentálne realizujú – výšku celkového rozpočtu projektu štátnej pomoci alebo výšku doteraz zaslaných finančných prostriedkov na účet prijímateľa?

V prílohe č. 35 k Žiadosti o NFP je potrebné uviesť štátnu pomoc, resp. pomoc de minimis, na ktorú je v období predloženia projektu v rámci tejto výzvy, už podpísaná zmluva s príslušným poskytovateľom. V stĺpci „Výška poskytnutej pomoci/pomoci de minimis“ je potrebné uviesť sumu zo zmluvy s poskytovateľom pomoci. V prípade projektov, ktorých realizácia sa už v sledovanom období skončila, v stĺpci „Výška poskytnutej pomoci/ pomoci de minimis“ sa uvádza konečná suma prijatej štátnej pomoci/pomoci de minimis“.

32. Sú oprávneným výdavkom pre firmu mzdové výdavky pre pracovníkov na dohodu?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve sú do oprávnených výdavkov partnera - podnikateľa zaradené aj mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa, pričom v odvolávke pod čiarou č. 17 sú špecifikované mzdové výdavky len pre pracovný pomer. Z tohto dôvodu sú mzdové výdavky pre pracovníkov na dohodu neoprávneným výdavkom. Oprávneným výdavkom sú iba v prípade žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie.

33. Je oprávneným partnerom žiadateľa akciová spoločnosť, ktorej 100 %-nými akcionármi sú mestá a obce, pričom najväčší akcionár vlastní cca 13% akcií, ostatní majú nižší podiel v závislosti od počtu obyvateľov. Je možné zaradiť túto akciovú spoločnosť do kategórie MSP, keď údaje o počte pracovníkov, resp. o obrate alebo výške aktív má v kategórii "stredný podnik"?

V článku 3, v bode 4 Definície MSP, ktorá tvorí Prílohu I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, je uvedené:

„4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac jeho základného imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných, spoločne alebo individuálne, jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci ."

Zároveň je vo výzve v bode 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa uvedené:

"Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008."

Z uvedeného vyplýva, že predmetná akciová spoločnosť môže byť oprávneným partnerom žiadateľa len v kategórii veľký podnik a to iba za predpokladu, že spĺňa ostatné podmienky oprávnenosti partnera.

V tejto súvislosti si dovoľujeme oznámiť partnerom žiadateľa, že pojem „orgány verejnej moci“ zahŕňa okrem subjektov štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy) i ďalšie subjekty verejnej správy (územná a záujmová samospráva).

34. Je možné uplatniť si ako oprávnený výdavok partnera - podnikateľa i zahraničné pracovné cesty, ktoré súvisia s aktivitami projektu?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci (týka sa partnera – podnikateľa) medzi oprávnené výdavky partnera - podnikateľa patria aj výdavky na zahraničné pracovné cesty, ktoré súvisia s aktivitami projektu, pre odborný personál, expertov, ak sa výlučne a priamo podieľajú na výskumnom projekte, pričom výška oprávnených nákladov pri zahraničných pracovných cestách je obmedzená opatreniami uvedenými v zákone č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si upozorniť, že výdavky na pracovné cesty rozpočtované v konkrétnej odbornej aktivite sú oprávnené len pre odborných pracovníkov uvedených v konkrétnej aktivite v položke Personálne výdavky interné - odborné činnosti v rozpočte projektu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov.

35. Aký systém financovania sa bude uplatňovať pri vyplácaní partnera – podnikateľa v rámci predmetnej výzvy ?

V Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá bola vyhlásená
v Obchodnom vestníku SR dňa 21.4.2009, je v bode H. definovaná Forma pomoci nasledovne: Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie vynaložených oprávnených výdavkov projektu prijímateľom, na základe predložených účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k preukázaniu vynaloženia oprávnených výdavkov a dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne vynaložených oprávnených výdavkov s výnimkou odpisov. Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je platná pre predmetnú výzvu a oprávnený partner – podnikateľ je povinný postupovať v zmysle vyhlásenej schémy. Z uvedeného vyplýva, že partner – podnikateľ môže použiť iba systém refundácie.

36. Čo je rozhodujúce z hľadiska posúdenia oprávnenosti miesta realizácie projektu?

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa. To znamená, že projekt sa musí realizovať na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. predmetnej výzvy. Žiadateľ môže mať sídlo aj mimo oprávneného miesta realizácie projektu, partner však musí sídliť na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. predmetnej výzvy.

37. Môže byť zaradená do personálnej matice projektu – tabuľka D1 a D2 formulára Opis projektu v rámci predmetnej výzvy osoba, ktorá už vystupuje v personálnych maticiach iných projektov v rámci iných výziev operačného programu Výskum a vývoj?

Rozsah hodín zapojenia osoby do viacerých projektov musí byť v závislosti od typu zmluvy v súlade s príslušnými platnými zákonnými normami (Zákonník práce a pod.). V prípade zapojenia tej istej osoby do viacerých projektov je potrebné dôsledne sledovať, aby nedošlo u nej k duplicite – k prekrývaniu aktivít a hodín vykázaných pri prácach na jednotlivých projektoch, a teda k prekrývaniu personálnych výdavkov. Je potrebné zabezpečiť u tejto osoby vedenie presnej evidencie odpracovaného času na jednotlivých projektoch z dôvodu neprekrývania sa jednotlivých činností, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať vykonanú prácu na jednotlivých projektoch a vynaložené výdavky na tieto činnosti mohli byť uznané ako oprávnené. V opačnom prípade budú takéto výdavky označené za neoprávnené.

38. Akým spôsobom sa bude u partnera – podnikateľa kontrolovať, či MSP alebo veľký podnik je v ťažkostiach?

Partner – podnikateľ (MSP alebo veľký podnik) predkladá prílohu č. 36 k žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach (vzorový formulár č. 3.16). Zároveň predkladá povinnú prílohu č. 27 k žiadosti o NFP „Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy“, v ktorej sa hodnotí stav firmy na základe Altmanovho indexu (vzorový formulár č. 3.06).

Výsledné hodnoty v súhrnnom ukazovateli hodnotenia firmy sú podkladom pre partnera – podnikateľa, aby posúdil, či je vhodné na základe stavu firmy zapojiť sa do projektu v rámci predmetnej výzvy. Zároveň sú výsledné hodnoty v súhrnnom ukazovateli hodnotenia firmy podkladom pre hodnotenie odborného hodnotiteľa, avšak nie sú priamym dôvodom na vylúčenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo schvaľovacieho procesu.

Pri kontrole splnenia podmienok uvedených v čestnom vyhlásení, že partner – podnikateľ nie je podnikom v ťažkostiach, sa najprv zistí, či sú v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy súčasne v oboch za sebou idúcich kontrolovaných účtovných obdobiach uvedené záporné hodnoty. Ak áno, pokladá sa partner – podnikateľ za podnik v ťažkostiach. Ak nie, zistí sa ďalej, či je hodnota v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy v bežnom účtovnom období menšia ako polovica hodnoty v riadku súvahy príslušnom pre základné imanie firmy v bežnom účtovnom období a či je zároveň hodnota v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy v bežnom účtovnom období menšia ako tri štvrtiny hodnoty v riadku súvahy príslušnom pre základné imanie firmy v predchádzajúcom účtovnom období. Aby bolo možné pokladať partnera – podnikateľa za podnik v ťažkostiach, musia byť splnené obe podmienky súčasne.

Bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, sa za podnik v ťažkostiach považuje partner – podnikateľ, ktorý spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti.

MSP založené pred menej ako troma rokmi (uvedená podmienka musí byť splnená ku dňu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok) sa na účely tejto výzvy nepovažujú za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú vyššie uvedené kritérium kolektívnej insolventnosti.

Ak je partner – podnikateľ veľkým podnikom, posudzuje sa aj osobitne podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02), článok 2, bod 2.1 odsek 11, podľa ktorého možno považovať podnik za nachádzajúci sa v ťažkostiach predovšetkým v prípadoch, keď sa prejavuje obvyklými príznakmi firmy v ťažkostiach ako sú rastúce straty, klesajúci obrat, rastúce skladové zásoby, nadmerná kapacita, pokles peňažného toku, rastúce dlhy, stúpajúce úrokové poplatky a klesajúca alebo nulová čistá hodnota aktív.

39. Ak je v personálnej matici uvedená pracovná pozícia zatiaľ bez konkrétneho zamestnanca, je možné potom zaradiť na túto pozíciu pracovníka, ktorý už je v trvalom pracovnom pomere alebo na túto pozíciu musí byť prijatý nový zamestnanec?

Žiadateľ postupuje v zmysle pokynov uvedených v personálnej matici (tabuľka D1 Dostupné odborné kapacity a tabuľka D2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity Opisu projektu – príloha č. 1 k ŽoNFP) a doplní pracovníkov spadajúcich pod odborné kapacity a riadiace a administratívne kapacity, ktorí sa budú podieľať na realizácii aktivít projektu.

V prípade, že je už daná osoba vybraná, uvedie do tabuľky konkrétne meno a pozíciu. Ak ešte nie je známa konkrétna osoba, uvádza sa v stĺpci Meno a priezvisko iba pozícia bez konkrétneho mena s poznámkou, že bude obsadená v priebehu realizácie projektu.

Uvedenú pozíciu je možné obsadiť pracovníkom, ktorý je už v trvalom pracovnom pomere alebo prijatím nového zamestnanca.

Odporúčame však pri predkladaní žiadosti o NFP uvádzať v personálnej matici konkrétne mená pri maximálne možnom počte pozícií tak odborného, ako aj riadiaceho a administratívneho personálu.

40. Ktoré výdavky sa započítavajú do dodávok v rámci priamych výdavkov?

Pod dodávkami v rámci priamych výdavkov sa rozumejú predovšetkým personálne výdavky externé, t. j. výdavky na odborný personál, s ktorým je uzatvorená zmluva na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, autorského zákona a iných právnych noriem s výnimkou Zákonníka práce, Zákona o výkone prác vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe alebo obdobných právnych noriem upravujúcich pracovno-právne vzťahy. Tieto výdavky sú uhrádzané na základe faktúry. Pod uvedenými dodávkami sa rozumie taktiež vykonávanie ďalších činností spojených s implementáciou projektu vo forme služieb, ako sú štúdie, expertízy, posudky, tlač odborných publikácií, zborníkov ako výstup odbornej aktivity a pod.

V tejto výzve je možné do dodávok v rámci priamych výdavkov žiadateľa a a partnera – výskumnej organizácie započítať personálne výdavky externé – odborné činnosti, štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou odborných aktivít projektu dodávané externe, resp. ďalšie odborné služby podľa charakteru projektu.

Vo formulároch Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE ŽIADATEĽA a Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU (Príloha č. 3 k výzve – formulár č.3 02) je možné u žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie rozpočtovať tieto výdavky v rámci podpoložky 2.X.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) a podpoložky 2.X.4. Ostatné výdavky – priame (vrátane dodávok služieb).

V rámci priamych výdavkov partnera – podnikateľa je možné do dodávok započítať zmluvný výskum, štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou odborných aktivít projektu dodávané externe, resp. ďalšie odborné služby podľa charakteru projektu.

Vo formulári Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – PODNIKATEĽA (Príloha č. 3 k výzve – formulár č.3 02) je možné u partnera – podnikateľa rozpočtovať tieto výdavky v rámci podpoložky 2.x.3. Ostatné výdavky – priame (vrátane dodávok služieb).

41. Aké percento oprávnených výdavkov môžu tvoriť dodávky v rámci priamych výdavkov v rozpočte žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie a aké u partnera – podnikateľa?

V prípade žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie je limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie max. 20% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie.

V prípade partnera – podnikateľa je limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu partnera – podnikateľa max. 50% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera – podnikateľa (v rámci štátnej pomoci).

42. Je MSP, resp. veľký podnik, ktorý je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, oprávneným partnerom žiadateľa v rámci tejto výzvy?

Pokiaľ je partner – MSP, resp. veľký podnik prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, je potrebné postupovať v zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o NFP a v zmysle Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) , príloha č. 6 k výzve - článok I. Kumulácia pomoci . Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. Ak je partner – MSP, resp. veľký podnik prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, má povinnosť danú skutočnosť uviesť v prílohe č. 35 k žiadosti o NFP (vzorový formulár č. 3.14) – Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky k termínu uzávierky výzvy. Do požadovaného formulára uvádza poskytnutú štátnu pomoc, ktorá mu bola poskytnutá v priebehu troch rokov. Zároveň upozorňujeme, že na ten istý projekt nemožno poskytnúť štátnu pomoc, nesmie dôjsť k prekrývaniu sa výdavkov (v zmysle nariadenia 800/2008 čl. 7 ods. 1). Ak spĺňa daný podnik kritériá oprávnenosti partnerov – podnikateľov definované vo vyhlásenej výzve, možno ho považovať za oprávneného partnera aj v prípade, že je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav a na predkladaný projekt mu nebola doposiaľ poskytnutá štátna pomoc.

 

43. Môže mať žiadateľ a partner – výskumná organizácia, resp. partner – podnikateľ externého experta na verejné obstarávanie (na faktúru)?

Viď odpoveď č. 45.

44. Jednou z povinných príloh k žiadosti o NFP je výpis z registra trestov partnera, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho zástupcu právnickej osoby. V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu je potrebné dokladovať výpis z registra trestov za všetkých štatutárnych zástupcov. Partnerom projektu je nadnárodná holdingová spoločnosť, ktorá ma svoje zastúpenie aj na Slovensku. Za slovenskú pobočku sú stanovení konatelia so slovenským štátnym občianstvom, ktorí sú oprávnení konať samostatne, avšak v OR SR medzi konateľmi vystupujú aj cudzí štátni príslušníci. Všetky dokumenty relevantné pre podanie žiadosti o NFP budú podpisovať len slovenskí konatelia. Je aj v takom prípade potrebné prikladať výpis z registra trestov zahraničných štatutárnych zástupcov? Je potrebné prikladať aj preklad výpisu z registra trestov, resp. dokladu rovnocennej hodnoty z domovskej krajiny?

Výpis z registra trestov predložia všetci štatutárni zástupcovia z domovského štátu alebo z členského štátu pôvodu fyzickej osoby, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennú listinu vydanú príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom. Ak sa také doklady nevydávajú alebo ak taký výpis, alebo rovnocennú listinu príslušné orgány v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydajú do dvoch mesiacov od podania žiadosti, ktoré osoba preukáže, čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu, ktorý je kompetentný overiť jeho obsah a pravosť podpisu. Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, český jazyk spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, preto je možné predložiť vyššie uvedené doklady aj v českom jazyku.

45. Môže mať žiadateľ a partner – výskumná organizácia, resp. partner – podnikateľ externého experta na verejné obstarávanie (na faktúru)?

Nahrádza FAQ č. 43:

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov mimo schémy štátnej pomoci (týka sa žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie)) sú do oprávnených výdavkov žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie zaradené aj výdavky na riadiaci, administratívny a iný obslužný personál v prípade iného ako pracovnoprávneho vzťahu (napr. obchodný zákonník, občiansky zákonník, autorský zákon...).

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci (týka sa partnera – podnikateľa)) sú do oprávnených výdavkov partnera - podnikateľa zaradené aj mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa, pričom však v odvolávke pod čiarou č. 17 sú špecifikované mzdové výdavky len pre pracovný pomer.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky na externého pracovníka pre verejné obstarávanie u žiadateľa a partnera – výskumnej organizácie možno považovať za oprávnené.

Výdavky na externého pracovníka pre verejné obstarávanie u partnera – podnikateľa sú neoprávnené. 

46. Ako zadávať intenzitu pomoci do tabuľky č. 14 žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS pri projektoch s viacerými partnermi, ktorí majú rozdielnu intenzitu pomoci?

Žiadateľ o NFP zadáva do tabuľky č. 14 Žiadosti o NFP tzv. priemernú intenzitu pomoci na projekt, vypočítanú na základe čiastkových intenzít jednotlivých partnerov projektu. Intenzitu pomoci uvádza na dve desatinné miesta zaokrúhlenú smerom nahor. Zároveň musí dodržať maximálnu požadovanú výšku NFP stanovenú vo výzve.

V prípade nezrovnalostí v rozpočte Žiadosti o NFP vzniknutých zaokrúhlením intenzity Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ upraví NFP smerom nadol na výšku relevantnú celkovým oprávneným výdavkom v jednotlivých rozpočtoch partnerov a intenzite pomoci jednotlivých partnerov tak, aby nebola prekročená maximálna výška NFP uvedená v predmetnej výzve.

47. Aký je spôsob výpočtu priemernej intenzity pomoci na projekt?

Priemerná intenzita pomoci na projekt sa vypočíta na základe celkovej požadovanej výšky NFP projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu. Celková požadovaná výška NFP projektu je súčtom výšok NFP jednotlivých partnerov projektu, ktoré sa stanovia na základe rozpočtov jednotlivých partnerov a intenzity pomoci jednotlivých partnerov. Takto vypočítanú intenzitu pomoci je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta smerom nahor.

V prípade, že po zadaní takto vypočítanej priemernej intenzity pomoci na projekt do tabuľky č. 14 Žiadosti o NFP systém ITMS vypočíta vyššiu výšku NFP ako je maximálna možná, je potrebné priemernú intenzitu pomoci na projekt zaokrúhliť na dve desatinné miesta smerom nadol.

48. Ako postupovať v ITMS v prípade chybného generovania špecifických polí do formátu PDF?

Podľa usmernenia CKO užívatelia, ktorým končí výzva na predkladanie ŽoNFP 11.10.2010, môžu vytvorenú ŽoNFP vytlačiť aj s poliami navyše v tabuľke č. 18, a po vytlačení ŽoNFP chybné polia v tabuľke č. 18 ručne označiť. (ASFEU odporúča napr. špecifické pole, ktoré je neadekvátne, resp. skupinu špecifického poľa preškrtnúť). Zároveň, k takto vytlačenej ŽoNFP priložia e-mail z DataCentra, ktorý potvrdzuje chybu v aplikácii.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky