Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2009/5.1/03-SORO  
 

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

1. V rámci 3. výzvy opatrenia 5.1. plánujeme rekonštrukciu a prístavbu budovy
s posluchárňami a seminárnymi učebňami, ktorej súčasťou bude jedáleň a kuchyňa pre študentov. Je oprávneným výdavkom výťah, ktorý neslúži na prepravu osôb, ale na zásobovanie a je súčasťou budovy resp. infraštruktúry budovy? V rámci tejto rekonštrukcie plánujeme vybavenie posluchární a seminárnych miestností nábytkom.

Medzi oprávnené výdavky patria aj výdavky spojené s modernizáciou a rekonštrukciou ubytovacích kapacít, jedální, pokiaľ sú súčasťou ubytovacej kapacity alebo súčasťou budovy, v ktorej prebieha vzdelávací proces. Z uvedeného vyplýva, že výťah na zásobovanie je oprávneným výdavkom.

2. Bude považovaný za oprávnený výdavok software, ktorý bude slúžiť na tvorbu rozvrhu výučby pre univerzitu?

Cieľom opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.

Za oprávnené je možné pokladať aj informačné systémy slúžiace na podporu vzdelávania pri splnení vyššie uvedenej podmienky. Obstaranie softvéru na tvorbu rozvrhu výučby pre univerzitu, ju spĺňa
v prípade, že bude slúžiť pre potreby študentov a prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, čo žiadateľ zdôvodní v Opise projektu.

3. Bude považovaný za oprávnený výdavok prístupový systém do učební, kde prebieha vyučovací proces?

Elektronický prístupový systém do učební je oprávneným výdavkom v rámci výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO, ak všetky miestnosti vybavené príslušným systémom jednoznačne zvýšia kvalitu vzdelávacieho procesu, čím budú napĺňať cieľ opatrenia 5.1. Zároveň musí žiadateľ túto potrebu elektronického prístupového systému riadne zdôvodniť v Opise projektu.

4. Musí prebiehať v rekonštruovanej aule vyučovací proces?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) sú oprávnené výdavky spojené s rekonštrukciou a obnovou budov vysokých škôl , resp. SAV (napr. zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budov, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia teplovodných, vodovodných, kanalizačných
a elektrických sietí).

Nakoľko je aula je súčasťou rekonštruovaného objektu vysokej školy, možno výdavky súvisiace s jej rekonštrukciou považovať za oprávnené v rámci predmetnej výzvy.

5. Ktoré z uvedených ekonomických klasifikácií 633002, 633003, 633004, 635002, 635003, 635004, 711003, 711004, 713002, 713003, 713004, 713006, 718006) budú považované za splnenie podmienky výzvy - IKT v minimálnej výške 50% oprávnených výdavkov?

Z uvedených ekonomických klasifikácií budú nasledovné skupiny výdavkov považované za splnenie podmienky Výzvy – IKT v minimálnej výške 50 % oprávnených výdavkov:

633002 (materiál Výpočtová technika)

633003 (materiál Telekomunikačná technika)

633004 (materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie) – ÁNO, ak využívajú IKT (zdôvodniť nevyhnutnosť prepojenia na IKT v Opise projektu)

711003 (nákup softvéru, patria sem aj výdavky na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru)

713002 (nákup výpočtovej techniky)

713003 (nákup Telekomunikačnej techniky)

713004 (nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a naradia) - ÁNO, ak využívajú IKT (zdôvodniť nevyhnutnosť prepojenia na IKT v Opise projektu)

713006 (nákup komunikačnej infraštruktúry)

718006 (rekonštrukcia a modernizácia softvéru)

Skupiny výdavkov 635002 (údržba výpočtovej techniky), 635003 (údržba telekomunikačnej techniky)
a 635004 (údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) sa nebudú započítavať do limitu na IKT – je to služba a opravy techniky nie sú prioritou pre túto výzvu.

6. Je úprava okolia budovy oprávneným výdavkom? V prípade, že okolie budovy bude využívané ako pracovno-vzdelávací priestor, je oprávneným výdavkom materiál napr. vybudovanie prístrešku, zavedenie elektrického pripojenia, a pod.?

Okolie budovy je súčasťou pozemku vo vlastníctve školy.

V rámci aktuálnej výzvy nie je úprava okolia budovy oprávneným výdavkom, z čoho vyplýva aj neoprávnenosť výdavkov na vybudovanie prístrešku, zavedenie elektrického pripojenia a pod.

7. Ako presne a podrobne je potrebné uvádzať v komentári rozpočtu technické parametre zariadení IKT a softvéru?

Pri vypĺňaní komentára v rámci rozpočtu predmetnej výzvy je potrebné postupovať podľa Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia 9.0, časť 5.4.4 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritná os 5).

Platí, že v stĺpci G rozpočtu žiadateľ bližšie špecifikuje obsah danej položky – rozpíše umiestnenie jednotlivých komponentov, ktoré obsahuje súbornú jednotku, jednotkovú cenu, počet, účel, minimálne technické parametre (nie konkrétny typ), kalkulácie výsledných rozpočtových súm.

V komentári rozpočtu projektu zároveň musí byť pri každej položke, ktorá je započítaná do minimálneho 50% limitu celkových oprávnených výdavkov projektu, uvedené označenie IKT.

8. Je v prípade IKT technológií nejaká možnosť rezervy v rozpočte ako pri stavebných úpravách? Ak áno, koľko percent tvorí? Je to dôležité predovšetkým kvôli posunom cien. Ako sa rieši problém posunu cien? – Ak uvedieme v rozpočte sumu za nejakú technológiu a tá zdražie alebo zlacnie, čo sa robí v takomto prípade pri implementácii?

Pre danú výzvu je oprávneným výdavkom rezerva na nepredvídané stavebné práce do výšky maximálne 5% z oprávnených výdavkov na stavebné práce (položka 1.2. prílohy žiadosti o NFP- rozpočet) - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

9. Je poplachový systém narušenia budovy (požiar, deštrukcia zariadenia budovy, odcudzenie technológie) súčasťou oprávnených výdavkov?

V zmysle Prílohy č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP „OPVaV-2009/5.1/03-SORO“ - Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov- výdavky na elektronické dochádzkové a podobné systémy (napr. elektronická podateľňa, kamerový bezpečnostný systém, priemyselná TV, závorový systém
a pod.) sú neoprávnené. Vzhľadom k tomu, že ide o bezpečnostný systém, je to neoprávnený výdavok.

10. V pripravovanom projekte v rámci výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO plánujeme postaviť novú budovu. V súvislosti so zákonom 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v znení neskorších predpisov) a v súvislosti s vyhláškou 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, mame povinnosť zabezpečiť parkovacie plochy – „Stavba musí byt vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby“. Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať slovenskej technickej norme STN 73 6056 (Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel).

Bez zabezpečenia týchto parkovacích plôch nám nebude vydané stavebné povolenie.

Sú výdavky na takéto parkovacie plochy v rámci výzvy oprávnené?

Cieľom opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.

Vybudovanie parkoviska sa dá považovať za oprávnenú aktivitu v tom prípade, ak nevyhnutnosť vybudovania parkovacích plôch vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky.

Nevyhnutnosť vybudovania parkoviska žiadateľ musí preukázať v Opise projektu.

11. Je oprávnené vytvorenie tlačového a kopírovacieho centra v rámci informačnej siete univerzity, ktoré by slúžilo na tlačenie dokumentov, zadaní a semestrálnych prác pre študentov?

Výdavky na vytvorenie tlačového a kopírovacieho centra v rámci informačnej siete univerzity sú oprávnenými výdavkami v rámci výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO, pokiaľ využívanie tohto centra prispeje k naplneniu cieľa opatrenia 5.1 uvedeného vo výzve, ktorým je zvýšenie kvality vzdelávania a pokiaľ prispeje k zlepšeniu podmienok na nové formy učenia a učenia sa, čo žiadateľ zdôvodní v Opise projektu.

V zmysle Prílohy č.4 k výzve: Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov zariadenie/vybavenie tohto centra musí slúžiť len potrebám vzdelávacieho procesu, nemôže sa týkať administrácie a riadenia projektu. Zároveň musia tieto výdavky spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v časti 5. Oprávnené výdavky výzvy a všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, verzia 9.0, časť 4.7 Oprávnené výdavky.

V prípade, že poskytovanie služieb bude spoplatnené, je potrebné tento príjem vyčísliť a zahrnúť do príjmov generovaných projektom, čo sa musí následne prejaviť v ukazovateľoch finančnej analýzy.

12. Je oprávnené vytvorenie komplexnej databázy grafických a popisných údajov budov a miestností a ich technického vybavenia pre účely efektívneho spravovania a hospodárenia s nehnuteľnosťami?

Výdavky na vytvorenie komplexnej databázy grafických a popisných údajov budov a miestností a ich technického vybavenia nie sú oprávnenými výdavkami, nakoľko nenapĺňajú cieľ opatrenia 5.1 uvedený vo výzve: zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. Databáza by slúžila evidencii majetku univerzity a nie vzdelávaciemu procesu.

13. Je v rámci IKT technológií oprávneným výdavkom prenosový voz = mobilná stanica na zabezpečenie obrazového záznamu? Zariadenie ma slúžiť jednému z pracovísk v detašovanom pracovisku VŠVU – pracovisku intermédií a multimédií.

V zmysle prílohy č. 4 k Výzve na predkladanie žiadosti o NFP „OPVaV-2009/5.1/03-SORO“ (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) sú výdavky na obstaranie a odpisy dopravných prostriedkov (vrátane finančného prenájmu) neoprávnené. Z uvedeného vyplýva, že obstaranie prenosového vozu=mobilnej stanice na zabezpečenie obrazového záznamu nemožno považovať za oprávnený výdavok v rámci predmetnej výzvy.

14. Je potrebné uviesť v prípade riadiacich kapacít menovite (meno a priezvisko) osôb uvedených v personálnej matici alebo je možné uviesť iba pracovné pozície?

Žiadateľ postupuje v zmysle pokynov uvedených v personálnej matici (tabuľka D1 Dostupné riadiace a iné kapacity) a doplní pracovníkov spadajúcich pod riadiaci a iný personál, ktorí sa budú podieľať na realizácii aktivít projektu.

V prípade, že je už daná osoba vybratá, uvedie do tabuľky konkrétne meno a pozíciu. Ak ešte nie je známa konkrétna osoba, uvádza sa v stĺpci Meno a priezvisko iba pozícia bez konkrétneho mena s poznámkou, že bude obsadená v priebehu realizácie projektu na základe výberového konania. Uvedené je však možné len pri obsadzovaní pracovných pozícií z externých zdrojov, s výnimkou projektového manažéra.

Pri obsadzovaní pozície projektového manažéra (z externých alebo interných zdrojov) platí, že v Opise projektu (personálna matica) v stĺpci Meno a priezvisko na pozíciu projektový manažér uvádza žiadateľ konkrétnu osobu, vzhľadom k tomu, že projektový manažér je osobou zodpovednou za realizáciu projektu ako celku. Zároveň je potrebné priložiť k žiadosti o NFP profesijný životopis osoby zodpovednej za riadenie projektu (príloha č. 10 k žiadosti o NFP) a súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (príloha č. 11 k žiadosti o NFP).

V prípade obsadzovania ostatných pozícií v rámci projektu internými zamestnancami však odporúčame pri predkladaní žiadosti o NFP uviesť v personálnej matici aj mená a pozície ostatných pracovníkov spadajúcich pod riadiaci a iný personál.

Zmena osôb v personálnej matici v priebehu realizácie projektu je však možná, v odôvodnených prípadoch, v zmysle podmienok uvedených v Príručke pre prijímateľa, verzia 2.0, časť 5 Začiatok realizácie projektu.

15. Je možné v predkladanej personálnej matici neuviesť menovite (meno a priezvisko) projektového manažéra iba pozíciu s názvom projektový manažér?

V zmysle podmienok výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO uvádzate v Opise projektu (personálna matica) v stĺpci Meno a priezvisko na pozíciu projektový manažér konkrétnu osobu, vzhľadom k tomu, že projektový manažér je osobou zodpovednou za realizáciu projektu ako celku. Zároveň je potrebné priložiť k žiadosti o NFP profesijný životopis osoby zodpovednej za riadenie projektu (príloha č. 10 k žiadosti o NFP) a súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (príloha č. 11 k žiadosti o NFP).

16. V rámci výstavby knižnice sú oprávnené náklady aj na administratívne a správne priestory knižnice - informatici, správny personál a pod., ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie knižnice a jej poskytovanie služieb pre študentov?

Výdavky na výstavbu novej budovy akademickej knižnice, vrátane jej administratívnych a správnych priestorov, sú v rámci výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO oprávnené.

Cieľom opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícii do hmotnej infraštruktúry. Predmetná výzva je cielená na podporu infraštruktúry priamo súvisiacej so vzdelávacím procesom na vysokých školách a ústavov SAV, teda objektov, kde prebieha vzdelávanie.

Keďže v knižnici bude prebiehať vzdelávací proces a administratívne a správne priestory budú jej súčasťou, sú tieto výdavky oprávnené za podmienky rešpektovania skupiny neoprávnených výdavkov a splnenia podmienok uvedených v predmetnej výzve.

17. Univerzita by chcela v rámci projektu z prebiehajúcej výzvy OPVaV realizovať aktivitu zriadenia požičovne notebookov pre svojich študentov, predovšetkým zo sociálne slabších vrstiev. Požičiavanie notebookov študentom by bolo možné na kratší alebo dlhší čas, napr. na vypracovanie ročníkových prác, diplomových prác a pod. Súčasťou nákladov by bol nákup príslušného HW, SW a náklady na údržbu zakúpenej techniky. Chcem sa opýtať, či je možné takúto aktivitu zaradiť ako oprávnenú do projektu z prebiehajúcej výzvy OPVaV 5.1.

V zmysle prílohy č. 4 k Výzve na predkladanie žiadosti o NFP „OPVaV-2009/5.1/03-SORO“ - Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov medzi oprávnené výdavky patria aj „výdavky spojené s modernizáciou vnútorného vybavenia vysokých škôl, resp. SAV, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa – na podporu IKT technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, pri budovaní chemických, biologických a fyzikálnych učební, pri budovaní IKT učební a vybavení akademických knižníc, budovanie a údržba IKT sietí (v zmysle poznámok 1,2,3, pod čiarou, uvedených v danej prílohe)“.

Vzhľadom k tomu, že zriadenie požičovne notebookov pre študentov nebude slúžiť vzdelávaciemu procesu, čím nebude naplnený cieľ opatrenia 5.1, nie je možné Vami opísané výdavky považovať za oprávnené.

18. Pripravujeme žiadosť v rámci výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO. Snažíme sa vymyslieť, čo najlepšie a najvýhodnejšie pripojenie na internet. Bolo by oprávneným výdavkom zriadenie stáleho internetového pripojenia? Doposiaľ sme mali vždy len občasné.

Z Vašej otázky sa nedá jednoznačne identifikovať či ide o zariadenie, vybavenie (kapitálový výdavok), alebo o poskytovanie služby internetového pripojenia (bežný výdavok). V prípade, že ide
o poskytovanie služby, táto môže byť oprávneným výdavkom len počas realizácie príslušnej aktivity. Zároveň musí platiť, že zriadenie stáleho internetového pripojenia jednoznačné zvýši kvalitu vzdelávacieho procesu, čím bude naplnený cieľ opatrenia 5.1. (žiadateľ to uvedie v Opise projektu) a zároveň platí, že internetové pripojenie bude využívané vo vzdelávacom procese študentov vysokej školy.

Na doplnenie uvádzame, že dodávateľ príslušného zariadenia, rovnako ako aj poskytovateľ služby musí byť vybratý v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky