Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO  
 

OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO

1. Do ktorej skupiny výdavkov je potrebné zaradiť tvorbu a vývoj prototypu a technológií?

Prototyp a technológie sú výstupom odbornej aktivity (aktivít) žiadateľa v rámci realizácie projektu, čím vznikajú výdavky na pracovníkov, nákup prístrojov, strojov a zariadení, spotrebný materiál, odpisy a pod. Žiadateľ špecifikuje a samostatne uvedie výdavky na pracovníkov, nákup prístrojov, strojov a zariadení, spotrebný materiál, odpisy a pod. a podľa toho zaradí konkrétny výdavok do príslušnej skupiny výdavkov v súlade s Metodickým pokynom k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 (príloha č. 1 Skupiny oprávnených výdavkov Metodického pokynu CKO č. 4), ktorý je zverejnený na adrese http://www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/ .

2. Aké percento oprávnených výdavkov môže tvoriť zmluvný výskum v rozpočte žiadateľa (veľkého podniku) a ako je to u partnera (vysokej školy)?

Ak sa žiadateľ alebo partner rozhodne využiť dodávky výlučne na realizáciu zmluvného výskumu, môže si výdavky naň v rámci Rozpočtu projektu uplatniť v nasledovných limitoch:

V prípade žiadateľa, resp. partnera – podnikateľa je limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa, resp. partnera – podnikateľa max. 50% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa, resp. partnera – podnikateľa (v rámci štátnej pomoci).

V prípade partnera – výskumnej organizácie je limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu partnera – výskumnej organizácie max. 20% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera – výskumnej organizácie.

3. Sú oprávnené personálne náklady na robotníkov, ktorí sú potrební pri skúšobnej výrobe prototypu?

Podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci – týka sa žiadateľa a partnera - podnikateľa) sú v rámci oprávnených výdavkov uvedené mzdové výdavky nielen na výskumných pracovníkov a technikov, ale aj na iných pomocných pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte. V zmysle poznámky pod čiarou č. 3 v uvedenom prípade ide o výdavky na iných pracovníkov podieľajúcich sa na odborných aktivitách.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak výrobu prototypu budú u žiadateľa realizovať robotníci, mohli by byť ich mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa považované za oprávnené.

4. V akom prípade budú výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy uznané za oprávnené v rámci realizácie odborných aktivít projektu?

Výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy budú uznané za oprávnené výlučne v rámci realizácie odborných aktivít partnera - výskumnej organizácie.

Príkazná zmluva vzniká na základe Občianskeho zákonníka a v rozpočte projektu sa zahŕňa do položky 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti), ktorá zahŕňa výdavky vzniknuté na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. V prípade realizácie činností, ktoré sú upravené príkaznou zmluvou nie je potrebné, aby mal vykonávateľ týchto činností na ne živnostenské oprávnenie.

Realizáciu činnosti v položke 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) nemôžu vykonávať osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, a to ani prostredníctvom iných právnických, resp. fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Uvedené výdavky nebudú považované za oprávnené. Toto obmedzenie sa netýka výdavkov, ktoré vzniknú na základe zmluvy podľa autorského zákona.

5. Na koho sa vzťahuje povinnosť vypracovať finančnú analýzu v rámci tejto výzvy?

Pri vypracovávaní finančnej analýzy je potrebné postupovať v zmysle Prílohy č. 1 k výzve - Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF, verzia 10.0, časť 4.8.4 Projekty generujúce príjem.

V zmysle čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa povinnosť vypracovania finančnej analýzy vzťahuje na projekty generujúce príjmy (t. j. možno dopredu objektívne odhadnúť príjmy).

Podľa nariadenia Rady (ES) č.1341/2008 sa odseky 1 a 4 čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 uplatňujú len na operácie spolufinancované z ERDF alebo z Kohézneho fondu, ktorých celkové výdavky sú vyššie ako 1 milión EUR a zároveň sa neuplatňujú na projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

Z uvedeného vyplýva, že pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2009/2.2./05-SORO, OPVaV-2009/4.2./05-SORO, resp. partnerov – podnikateľov na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci (tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy na podporu výskumu a vývoja, ktorá je uvedená v prílohe č. 6 uvedených výziev), nie je otázka generovania príjmu nimi predkladaných projektov relevantná a preto nevypracovávajú finančnú analýzu.

Povinnosť vypracovať finančnú analýzu v rámci predmetnej výzvy sa vzťahuje na partnera – výskumnú organizáciu, ktorej celkové náklady na projekt sú vyššie ako 1 milión EUR. Ak však partner stanoví, že projekt negeneruje príjmy alebo ich nemožno dopredu objektívne odhadnúť, potom finančná analýza projektu nie je potrebná. V prípade, že partner nemôže dopredu objektívne odhadnúť príjmy, príjmy generované do piatich rokov od ukončenia projektu sa odpočítajú od výdavkov deklarovaných Komisii. V súlade s tým sa upraví záverečná žiadosť o platbu.

6. Ako stanoviť dĺžku referenčného obdobia pri zostavovaní finančnej analýzy projektu prípade, že rok posudzovania žiadosti o NFP nie je totožný s rokom začiatku realizácie projektu/aktivít?

V prípade, že začiatok realizácie projektu, teda jednotlivých aktivít, nie je v roku podania a posudzovania žiadosti o NFP, pokladá sa rok podania za nultý a všetky k nemu prislúchajúce údaje nepodliehajú diskontácii. Diskontujú sa až údaje prvého roka, vrátane investičných výdavkov projektu, ktoré preinvestujete v prvom roku realizácie. Postup popisuje príloha - FA postup k opatreniam 2.2 a 4.2 a výpočet príloha FA príklad k opatreniam 2.2 a 4.2. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP.

Finančná analýza – postup výpočtu

Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou

7. Povinnou prílohou k žiadosti o NFP je Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy účtujúcej v podvojnom účtovníctve (formulár č. 3.06). Akú hodnotu Altmanovho indexu musí mať žiadateľ (za posledné 3 roky, resp. priemer za posledné 3 roky), aby bol oprávneným?

Kritériá oprávnenosti žiadateľov sú definované vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP, v bode 4.1 Oprávnení žiadatelia a v Príručke pre žiadateľa, verzia 10.0 v bode 4.4 Oprávnenosť žiadateľa. Príloha č. 10 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (vzorový formulár č. 3.06) a ani údaje v prílohe uvedené nie sú súčasťou kritérií oprávnenosti žiadateľa.

Príloha č. 10 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy - je určená pre účely odborného hodnotenia žiadosti o NFP.

Táto príloha obsahuje v časti 2. Hodnotenie podľa Altmanovho indexu a v časti 3. Ukazovatele zadlženosti a bežnej likvidity. V prílohe uvedené hraničné hodnoty Altmanovho indexu rozdeľujú firmy do troch skupín:

1. Firma s dobrou finančno-ekonomickou situáciou

2. Firma s neurčitou finančnou situáciou

3. Firma s veľmi silnými finančnými problémami

Pre ukazovatele zadlženosti a bežnej likvidity sú tiež v prílohe uvedené hraničné hodnoty.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že príloha č. 10 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy – je zároveň pomôcka pre žiadateľov, ktorú môžu využiť pre objektívne zhodnotenie svojej finančno-ekonomickej situácie vo vzťahu k plánovanej výške oprávnených nákladov projektu
a k potrebe ich priebežného financovania v zmysle systému refundácie pri danej intenzite pomoci.

Ak výsledkom hodnotenia podľa Altmanovho indexu je firma s veľmi silnými finančnými problémami
a hodnoty ukazovateľov zadlženosti a bežnej likvidity sú v hraniciach pre pridelenie 0 bodov, je úspešná implementácia projektu prijímateľom (terajším žiadateľom), pri dodržaní všetkých podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a v jej prílohách, ohrozená až vylúčená.

8. Podľa ktorého zoznamu je potrebné priložiť povinné prílohy k žiadosti o NFP?

Povinné prílohy k žiadosti o NFP je potrebné priložiť podľa zoznamu uvedenom v prílohe č. 3 k výzve – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, ktorý je totožný so zoznamom uvedeným vo formulári Žiadosť o NFP v súbore PDF – príloha č. 2 k výzve.

9. Aká má byť nadväznosť údajov uvedených v riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu na formulár Rozpočet projektu?

Súčet oprávnených výdavkov uvedených v riadkoch Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu za všetky aktivity musí byť identický so súčtom výdavkov uvedených vo formulári Rozpočet projektu v riadkoch 1. Spolu a 2. Spolu (priame výdavky).

To znamená, že do riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu je potrebné ku každej aktivite uviesť oprávnené priame výdavky, ktoré súvisia s danou aktivitou a ktoré sú vo formulári Rozpočet projektu v stĺpci H priamo priradené k danej aktivite.

10. Majú byť zosúladené názvy pozícií - funkcií a predpokladaný rozsah prác odborných, riadiacich a administratívnych pracovníkov vo formulároch Opis projektu a Rozpočet projektu?

Názvy pozícií v rámci projektu a predpokladaný rozsah prác v hod. uvedené v častiach D1 a D2 v opise projektu musia byť identické s názvami funkcií a predpokladaným rozsahom prác v hod. v rozpočte projektu. Mená a priezviská sa uvádzajú len v opise projektu, v rozpočte projektu sa neuvádzajú.

11. Môže projekt kombinovať aktivity priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja?

Podporené projekty v rámci tejto výzvy musia v plnej miere patriť len do jednej z nasledovných kategórii výskumu:

1. priemyselný (aplikovaný) výskum

alebo 2. experimentálny vývoj.

Z uvedeného vyplýva, že v rámci jedného projektu nie je možné kombinovať aktivity priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Definícia jednotlivých typov výskumu a vývoja je uvedená vo výzve v bode 3. Oprávnené aktivity a v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v časti F. Oprávnené projekty.

12. Nakoľko sa skúma prepojenosť veľkých podnikov v rámci výzvy, resp. skúma sa vôbec?

V prípade, ak je žiadateľom veľký podnik, prepojenosť veľkých podnikov sa v rámci výzvy neskúma, pretože nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa ani na intenzitu pomoci.

13. Keď oprávnený žiadateľ žiada grant na aplikovanie experimentálneho vývoja, z ktorého vzíde prototyp, môže ho ďalej využiť na svoje účely?

V zmysle výzvy, časť 3. Oprávnené aktivity, vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov je zahrnutý aj vtedy, keď prototyp je nevyhnutne konečným obchodným produktom a jeho výroba je príliš nákladná, než aby bol použitý výlučne na účely predvádzania a overovania. Pokiaľ sa predvádzacie alebo pilotné projekty následne využijú na obchodné účely, všetky príjmy pochádzajúce z takéhoto využitia sa musia odpočítať z oprávnených výdavkov.

Výstup projektu, ktorý je výsledkom realizácie projektu v rámci experimentálneho vývoja, je možné
v rámci organizácie žiadateľa využívať v prípade, ak tento výstup projektu vznikol počas realizácie projektu u žiadateľa, a teda je žiadateľ jediným a výhradným vlastníkom práv k tomuto výstupu projektu, resp. v prípade uvedenom v odpovedi na otázku č. 16.

14. Vlastníkom duševných práv je výskumná organizácia, môže tieto práva využiť aj oprávnený žiadateľ?

V zmysle predmetnej výzvy, časť 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa platí, že v prípade účinnej spolupráce podniku s výskumnou organizáciou je nevyhnutné dodržať podmienku, že výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva k výsledkom výskumu a vývoja, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie, sa v plnej miere pridelia výskumnej organizácii.

Alebo podmienku, že výskumná organizácia dostane od zúčastnených podnikov náhradu zodpovedajúcu trhovej cene práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie vykonanej pri realizácii projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnené podniky. Akýkoľvek príspevok zúčastnených podnikov k nákladom výskumnej organizácie sa od tejto náhrady odpočíta.

„Pridelenie v plnej miere“ znamená, že výskumná organizácia má v plnej miere hospodársky prospech z týchto práv, ponechaním si plného práva s nimi disponovať, ide najmä o vlastnícke právo a licenčné právo. Tieto podmienky môžu byť splnené, aj keď sa organizácia rozhodne uzavrieť ďalšie zmluvy týkajúce sa týchto práv, vrátane ich licencovania spolupracujúcemu partnerovi.

„Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva“ sa týka náhrady za hospodársky prospech vyplývajúci z týchto práv v plnej výške. V súlade so všeobecnými zásadami štátnej pomoci
a vzhľadom na ťažkosti spojené s objektívnym stanovovaním trhovej ceny práv duševného vlastníctva bude Komisia považovať túto podmienku za splnenú, ak bude výskumná organizácia ako predajca
v momente uzatvárania zmluvy rokovať s cieľom získať maximálny prospech. Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva je neoprávneným výdavkom a nemôže byť financovaná
z nenávratného finančného príspevku.

15. Prototyp, ktorý vzíde z experimentálneho vývoja, musí ostať na akademickej pôde a nemôže byť ďalej šíriteľný?

Duševné vlastníctvo k poznatku (patent) musí zostať jeho vlastníkovi (tvorcovi). Tretie osoby sú oprávnené používať získané poznatky len na základe licencie. Na základe toho platí, že v prípade, že vlastníkom výsledku projektu (prototypu) je výskumná organizácia, prototyp musí zostať aj v jej priestoroch.

16. V prípade, že by bol predpoklad realizácie vývojových prác dlhší ako 48 mesiacov (čo je maximálna dĺžka realizácie projektu), ako má žiadateľ zadefinovať cieľ projektu?

Realizácia projektu musí viesť k vytvoreniu minimálne jedného z nasledovných výsledkov: prototyp nového výrobku, nová technológia, resp. nový postup, alebo zásadné zlepšenie už existujúcich výrobkov, technológií a postupov, ktoré budú mať nespochybniteľný trhový potenciál. Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, môže byť minimálne 12 mesiacov a maximálne 48 mesiacov, tzn. po ukončení realizácie aktivít projektu musí byť definovaný cieľ naplnený. Realizácia čiastočného vývoja, resp. konkrétnej vývojovej fázy je z hľadiska tejto výzvy nerelevantná.

17. Nevieme si poradiť so zaradením nášho podniku v súlade s ES 800/2008 s prílohou I.

Naša spoločnosť je akciová spoločnosť 100%-ne vlastnená iným podnikom, a tým sme členom konsolidovanej skupiny podnikov. Máme 91 zamestnancov, ročný obrat nižší ako 50 mil. € a celkovú výšku aktív menej ako 43 mil. €.

Domnievame sa, že podľa ES 800/2008 prílohy I patríme do skupiny stredných podnikov, ale nerozumieme článku 6, na základe ktorého by sme k našej účtovnej závierke mali pripočítať údaje vyššie postaveného podniku (teda našej materskej spoločnosti).

Je náš predpoklad, že patríme do skupiny stredných podnikov, správny?

Pre stanovenie, či ide o kategóriu mikropodniku, malého a stredného podniku (ďalej MSP) alebo veľkého podniku, je potrebné postupovať podľa „Definície MSP“ uvedenej v Prílohe I nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy) a podľa „Užívateľskej príručky MSP“ (príloha č. 8 tejto výzvy).

Táto "Užívateľská príručka MSP tiež vysvetľuje, ako pomocou prístupu založeného na postupných krokoch určiť, či sa podnik môže kvalifikovať ako MSP, čo je ďalej v príručke vysvetlené aj na konkrétnych príkladoch.

V definícii MSP sú zavedené metódy na výpočet hraničných hodnôt pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele, ktoré určujú tri rozdielne kategórie podnikov: mikropodniky, malé a stredné podniky. Každá kategória korešponduje s druhom vzťahu, ktorý podnik môže mať s iným podnikom, pričom sa na tento účel zaviedlo rozlišovanie jednotlivých druhov podnikov na: samostatný podnik, partnerský podnik a prepojený podnik.

Aby sa teda získal realistickejší obraz o ekonomickej situácii podniku a aby ste mohli pripraviť svoje individuálne (firemné) údaje, budete musieť určiť aj druh vášho podniku. Na tento účel musíte zohľadniť všetky vzťahy, ktoré máte s inými podnikmi.

Výpočty pre každý z troch druhov podnikov sú rôzne a v konečnom dôsledku určujú, či spĺňate rôzne maximálne hodnoty ustanovené v definícii MSP.

Podniky, ktoré zostavujú konsolidované účty alebo sú zahrnuté do účtovníctva podniku, ktorý takéto účty zostavuje, sa obvykle považujú za prepojené. Typickým príkladom prepojeného podniku je stopercentná dcérska spoločnosť.

Vo všeobecnosti je teda možné konštatovať, že ak je podnik povinný robiť konsolidovanú účtovnú závierku, v zmysle smernice Rady 83/349/EHS sa pokladá za podnik prepojený a do úvahy sa berú konsolidované údaje.

Pri určovaní toho, či spĺňate hraničné hodnoty pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele uvedené v definícii MSP, treba k údajom za váš podnik pripočítať 100 % údajov za prepojený podnik (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, článok 6 a v zmysle Užívateľskej príručky MSP).

Výsledok výpočtu vám umožní overiť si, či ste neprekročili hraničné hodnoty ustanovené v definícii MSP a kvalifikovali sa tak na postavenie MSP.

Na základe vašich získaných údajov:

- ak sa klasifikujete ako stredný podnik, je potrebné, aby ste vyplnili aj „Čestné vyhlásenie – informácie o klasifikácii MSP“ (vzorový formulár č. 3.17) - príloha č. 21 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) u žiadateľa a príloha č. 38 k Žiadosti o NFP u partnera.

- ak sa na váš podnik nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, klasifikujete sa ako veľký podnik, ktorý okrem podmienok stanovených výzvou musí preukázať prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci. Motivačný účinok je definovaný v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci.

18. Je možné žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ITMS vytlačiť?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr elektronicky odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP, prosíme, dodržujte uvedené odporúčanie.

19. Je potrebné, aby boli v informačnom portáli ITMS zaregistrovaní aj partneri žiadateľa?

Verejná časť portálu ITMS je určená pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a slúži na zadávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následne na komunikáciu prijímateľa s príslušným riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom.

Registrácia partnera žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného portálu nie je požadovaná. Údaje za partnera vypĺňa žiadateľ v rámci druhej záložky v sekcii 6 žiadosti o NFP.

20. Ktoré formuláre je potrebné vypĺňať a odoslať cez verejný portál ITMS?

Cez verejný portál ITMS je potrebné vyplniť a odoslať len samotný formulár Žiadosti o NFP bez ďalších príloh. Ďalšie povinné prílohy je potrebné vyplniť a odoslať v tlačenej forme a niektoré z nich
v elektronickej forme v zmysle podmienok uvedených vo výzve a v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

21. Za partnerov žiadateľa o NFP je potrebné vyplniť identifikáciu partnerov v obidvoch formulároch Žiadosť o NFP aj Vyhlásenie o partnerstve?

Identifikáciu partnerov je potrebné vyplniť v obidvoch formulároch – na konci formulára Žiadosť o NFP cez verejný portál ITMS, ako aj vyplnením formulára 3.07 – Príloha č.12 k Žiadosti o NFP – Vyhlásenie o partnerstve (Príloha č.3 k výzve), pričom vyplnené údaje v obidvoch formulároch musia byť identické.

22. Je potrebné, aby boli merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s tabuľkou G v Opise projektu?

Merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a do tabuľky G v Opise projektu musia byť vo vzájomnom súlade nasledovným spôsobom:

  • Ukazovatele je potrebné vyberať len zo zoznamu ukazovateľov, ktorý je zverejnený spolu s relevantnou výzvou. V prípade, ak bude v opise projektu identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v zozname merateľných ukazovateľov zverejnenom s relevantnou výzvou, bude ukazovateľ vyhodnotený ako nerelevantný a nebude sa na tento ukazovateľ prihliadať pri odbornom hodnotení. Ak z tohto dôvodu nebude v ŽoNFP uvedený požadovaný počet merateľných ukazovateľov výsledku a/alebo dopadu, bude žiadosť vyradená pre nesplnenie formálnej správnosti.
  • Musí sa zhodovať zoznam, tzn. výpočet merateľných ukazovateľov. V tabuľke G Opisu projektu budú uvedené len tie merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V prípade, ak v tabuľke č. 12 ŽoNFP bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke G Opisu projektu, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ. V prípade, ak v tabuľke G Opisu projektu bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke č. 12 ŽoNFP, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ.
  • Musia byť vo vzájomnom súlade výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov, tzn. hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP musia byť zhodné s údajmi priradenými k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu. V prípade, ak žiadateľ považuje za relevantné priradiť tie isté hodnoty merateľného ukazovateľa viacerým aktivitám (napr. ak bude počet výskumníkov... ktorí využívajú poskytnutú podporu relevantný k viacerým realizovaným aktivitám), je toto možné, avšak je potrebné doplniť hodnotu aj vysvetlením, aby bolo možné identifikovať, akým spôsobom sa uvedená hodnota podieľa na výslednej-kumulatívnej hodnote uvedenej v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V tomto prípade je možné uvedenú identifikáciu realizovať v tabuľke G Opisu projektu (na konci každého merateľného ukazovateľa dopadu/výsledku pod „frekvenciou merania“) vyhlásením:

„Ukazovatele uvedené v tabuľke G Opisu projektu sú priraďované na základe relevancie daných ukazovateľov k aktivite. Výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.“

V prípade takéhoto vyhlásenia odborný hodnotiteľ berie do úvahy len hodnoty merateľných ukazovateľov zadaných v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.

V prípade, ak nebude možné jednoznačne identifikovať vzťahy medzi hodnotami merateľných ukazovateľov, bude za výslednú hodnotu považovaný súčet hodnôt priradených k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu, minimálne však hodnota uvedená v tabuľke č. 12 ŽoNFP.

V prípade, ak bude v tabuľke G Opisu projektu pri aktivite uvedená jednorazovo vyššia hodnota merateľného ukazovateľa, ako je uvedená pre daný merateľný ukazovateľ v tabuľke č. 12 ŽoNFP, bude za výslednú hodnotu v tabuľke č. 12 ŽoNFP považovaná vyššia z týchto hodnôt.

Zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu uvedený žiadateľom v tab. č. 12 ŽoNFP je definitívny a nemení sa, s výnimkou prípadu popísaného vyššie, tzn. pri dopĺňaní ukazovateľa identifikovaného v tabuľke G Opisu projektu. Je možné upravovať len ich hodnoty, a to len smerom nahor, tzn. sumarizáciou hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tab. G Opisu projektu
v prípade, ak nie je relevantným spôsobom objasnený vzájomný súvis hodnôt uvedených pre ukazovateľ v tabuľke č. 12 ŽoNFP a v tab. G Opisu projektu.

23. Je potrebné, aby merateľné ukazovatele boli zadávané okrem tabuľky č. 12 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tabuľky G v Opise projektu aj do tabuľky F2 Opisu projektu ku každej aktivite?

Ukazovatele ku konkrétnym aktivitám v tabuľke F2 Opisu projektu sa nepriraďujú. V prípade, ak žiadateľ nemá inú alternatívu ako popísať plánovaný výstup realizácie konkrétnej aktivity a uvedie do tabuľky F2 Opisu projektu ukazovateľ ako súčasť popisu-deklarácie výstupu aktivity, tento ukazovateľ musí byť zhodný s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP a tabuľke G Opisu projektu, tzn. musí byť jednoznačne identifikovaná zhoda v znení ukazovateľa a v jeho hodnote s uvedenými tabuľkami.

24. V Metodickom pokyne CKO č. 3 sa uvádza, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Znamená to že, ak v projekte budeme sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. "Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3) ", tak v dopade už tento ukazovateľ nemôžeme použiť? Alebo to znamená, že v dopade musí byť len iná hodnota v rámci tohto ukazovateľa (napr. počet 2)?

Žiadateľ vyberie zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 5 výzvy) ukazovatele, ktoré budú napĺňané prostredníctvom aktivít realizovaných v plánovanom projekte. Ku každej aktivite musí byt priradený min. jeden ukazovateľ výsledku a min. jeden ukazovateľ dopadu, pričom platí, že výsledok projektu musí mať jednoznačnú logickú väzbu na podporované aktivity projektu. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

Žiadateľ môže vybrať len tie ukazovatele, ktoré sú priradené k prioritným témam vyhláseným vo výzve, čiže k prioritným témam 01, 02, 03.

V súvislosti s metodickým pokynom CKO č. 3 platí, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Z uvedeného vyplýva, že ak v projekte budete sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. "Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3)", tak tento ukazovateľ už nemôžete použiť ako ukazovateľ dopadu na úrovni projektu a daný ukazovateľ nie je možné použiť ani s jeho inou hodnotou.

25. Je potrebné zadávať hodnoty výsledku aj dopadu pre horizontálne priority pri podávaní žiadosti o NFP?

Deklarácia väzby žiadosti o NFP na niektorú z horizontálnych priorít (vplyv na rozvoj Informačnej spoločnosti, Trvalo udržateľného rozvoja, Marginalizovaných rómskych komunít alebo Rovnosti príležitostí) nie je povinná, ale vplyv žiadosti o NFP na horizontálne priority je súčasťou jej odborného hodnotenia. Pri deklarovaní vplyvu žiadosti o NFP k horizontálnym prioritám je nutné si vybrať aj ukazovatele prislúchajúce danej horizontálnej priorite. Pri výbere ukazovateľov výsledku a dopadu je potrebné zvoliť minimálne ukazovateľ výsledku. Relevantná je aj voľba ukazovateľa výsledku
a ukazovateľa dopadu. Voľba ukazovateľa dopadu bez ukazovateľa výsledku je nerelevantná.
V prípade, že je horizontálna priorita vybraná a nie je k nej priradený minimálne jeden ukazovateľ výsledku, bude vplyv na uvedenú horizontálnu prioritu vyhodnotený ako nerelevantný.

26. Aký systém financovania sa bude uplatňovať pri vyplácaní prijímateľov zo súkromného sektora v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/05/SORO?

V Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá bola vyhlásená
v Obchodnom vestníku SR dňa 21.4.2009, je v bode H. definovaná Forma pomoci nasledovne: Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie vynaložených oprávnených výdavkov projektu prijímateľom, na základe predložených účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k preukázaniu vynaloženia oprávnených výdavkov a dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne vynaložených oprávnených výdavkov s výnimkou odpisov. Schéma na podporu výskumu
a vývoja (schéma štátnej pomoci) je platná pre výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO a oprávnený žiadateľ (prijímateľ) je povinný postupovať v zmysle vyhlásenej schémy. Z uvedeného vyplýva, že prijímateľ môže použiť iba systém refundácie.

27. Je veľký podnik, ktorý je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy?

Pokiaľ je veľký podnik prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, je potrebné postupovať
v zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o NFP a v zmysle Schémy na podporu výskumu
a vývoja (schéma štátnej pomoci) , príloha č. 6 k výzve - článok I. Kumulácia pomoci . Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. Ak je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav, má povinnosť danú skutočnosť uviesť v prílohe č. 19 k žiadosti o NFP (vzorový formulár č. 3.14) – Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky k termínu uzávierky výzvy. Do požadovaného formulára uvádza poskytnutú štátnu pomoc, ktorá mu bola poskytnutá
v priebehu troch rokov. Zároveň upozorňujeme, že na ten istý projekt nemožno poskytnúť štátnu pomoc, nesmie dôjsť k prekrývaniu sa výdavkov (v zmysle nariadenia 800/2008 čl. 7 ods. 1). Ak spĺňa daný podnik kritériá oprávnenosti žiadateľov definované vo vyhlásenej výzve, možno ho považovať za oprávneného žiadateľa aj v prípade, že je prijímateľom štátnej pomoci vo forme daňových úľav a na predkladaný projekt mu nebola doposiaľ poskytnutá štátna pomoc.

28. Nositeľom pripravovaného projektu bude stredný podnik a partnerom univerzita, pričom partnerský vzťah bude mať charakter účinnej spolupráce v zmysle schémy štátnej pomoci. Bude v takomto prípade prípustná intenzita pomoci pre stredný podnik v prípade priemyselného výskumu 75 %, resp. v prípade experimentálneho vývoja 50 % jeho časti oprávnených nákladov a pre univerzitu 100 % jej časti oprávnených nákladov?

Intenzita štátnej pomoci pre žiadateľa a partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. Výška pomoci
a intenzita pomoci.

V uvedenom príklade je intenzita pomoci pre žiadateľa stanovená správne. V prípade partnera žiadateľa, na ktorého sa nevzťahuje štátna pomoc (v prípade účinnej spolupráce medzi podnikom a výskumnou organizáciou, napr. univerzitou) je intenzita pomoci stanovená nasledovne:

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 100% oprávnených výdavkov,

- organizácie verejného sektora 95% oprávnených výdavkov.

Z uvedeného vyplýva, že ak univerzita patrí medzi štátne vysoké školy, vzťahuje sa na ňu intenzita pomoci 100% oprávnených výdavkov. Ak ide o verejnú vysokú školu, intenzita pomoci je stanovená na 95% oprávnených výdavkov.

V prípade účinnej spolupráce musia byť splnené všetky podmienky definované v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. Výška pomoci a intenzita pomoci.

29. Sú pre žiadateľov dané podmienky týkajúce sa predmetu podnikania, resp. NACE?

V rámci predmetných výziev, v zmysle pokynov v žiadosti o NFP, uvádza žiadateľ NACE v tabuľke
č. 3 Profil žiadateľa v žiadosti o NFP na základe Výberu z číselníka NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR z 18.6.2007) podľa ponuky ITMS. Ak má žiadateľ viac NACE, uvedie NACE súvisiaci s predmetom projektu. Kód NACE sa vyplní automaticky podľa výberu z číselníka NACE.

30. Musí byť v predmete činnosti žiadateľa (súkromnej spoločnosti) uvedený výskum a vývoj?

V prípade, že to nie povinné, akým spôsobom je potrebné dokladovať, že žiadateľ vykonáva činnosti výskumu a vývoja?

V zmysle výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO a OPVaV-2009/4.2/05-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií (Schéma na podporu výskumu a vývoja) musí byť žiadateľ o NFP (fyzické alebo právnické osoby) oprávnený na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrovaný na území SR a spoločnosť musí byť založená najneskôr k 1.1.2009. Spoločnosť musí vykonávať činnosti výskumu a vývoja, nie je však určené, že tieto činnosti musia byť zapísané v predmete činnosti danej spoločnosti.

V prípade, že súkromná spoločnosť spĺňa aj všetky ďalšie podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve, je možné ju považovať za oprávneného žiadateľa. Predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri nemá vplyv na danú oprávnenosť.

Vykonávanie činnosti v oblasti výskumu a vývoja žiadateľ deklaruje v rámci povinnej prílohy č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu (vzorový formulár č. 3.01) v tabuľke A (A1 – uvádza popis vnútorných organizačných, personálnych a finančných štruktúr podniku zameraných na realizáciu činnosti v oblasti výskumu a vývoja) a v tabuľke C (tabuľka C1 až C8) – Skúsenosti žiadateľa a partnera/partnerov s plánovanými aktivitami v rámci projektu, inými aktivitami a s riešením projektov oprávnený žiadateľ deklaruje predchádzajúce skúsenosti organizácie v oblasti výskumu a vývoja. Miera relevancie, v opise projektu deklarovaných údajov bude posudzovaná odborným hodnotiteľom v rámci odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Čestným vyhlásením, prílohou č. 22 k Žiadosti o NFP (vzorový formulár č. 3.18), žiadateľ súčasne vyhlási, že vykonáva činnosti výskumu a vývoja. V prípade, že údaje uvedené v predmetnom čestnom vyhlásení nebudú pravdivé, zmluva o NFP nebude podpísaná alebo dôjde k odstúpeniu od zmluvy, akonáhle bude táto skutočnosť zistená.

31. Je partnerstvo v rámci výzvy povinné?

Vo výzvach s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO je žiadateľ povinný na príprave a realizácii projektu spolupracovať s minimálne jednou výskumnou organizáciou, definovanou v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, a to prostredníctvom účinnej spolupráce. Podmienky oprávnenosti partnera – výskumnej organizácie sú definované v tejto výzve
v časti 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa. Podmienky účinnej spolupráce sú definované v tejto výzve
v časti 11. Intenzita pomoci.

Zároveň platí, že žiadateľ môže pri príprave a realizácii projektu spolupracovať aj s ďalšími partnermi, ktorými sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, vykonávajúce činnosti výskumu a vývoja , a ktoré sú:

· malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky. Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008;

· veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých
a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Ak je partnerom fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, musí spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené v časti 4.1 tejto výzvy. Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 4.5 Oprávnenosť partnera.

32. Aká je intenzita pomoci pre žiadateľa – veľký podnik, partnera 1 – verejnú vysokú školu a partnera 2 – veľký podnik pre projekt, patriaci do kategórie experimentálny vývoj?

Maximálna intenzita pomoci je stanovená formou % z oprávnených výdavkov žiadateľa, resp. partnerov. V príklade, uvedenom v otázke, sú intenzity pomoci nasledovné:

· žiadateľ – veľký podnik: 40 % z oprávnených výdavkov žiadateľa

· partner 1 – verejná vysoká škola: 95% z oprávnených výdavkov partnera 1

· partner 2 – veľký podnik: 40 % z oprávnených výdavkov partnera 2

33. V žiadosti o NFP je potrebné uviesť % podiel výdavkov projektu viažucich sa k vybraným prioritným témam vo vzťahu k celkovým výdavkom, avšak nikde sme nenašli bližšie vymedzenie konkrétnych aktivít (resp. druhov výdavkov), ktoré sa viažu k jednotlivým prioritným témam. Zatiaľ nám z toho vychádza, že prioritná téma:

01 sa týka výdavkov na vlastnú výskumnú činnosť,
02 sa týka výdavkov na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií,
03 sa týka výdavkov vynaložených na činnosti súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

Je správne toto zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém?

Uvedené zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém možno považovať za správne.

Pod prioritnú tému 01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách možno zaradiť výdavky na vlastnú výskumnú činnosť.

V rámci prioritnej témy 02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii je možné zahrnúť výdavky na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií.

Prioritná téma 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.) zahŕňa výdavky súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

34. Ako majú byť zosúladené čísla a názvy aktivít vo formulároch Žiadosť o NFP, Opis projektu, Rozpočet projektu a v ďalších prílohách?

Názvy jednotlivých aktivít musia byť identické vo všetkých predkladaných formulároch a prílohách. Čísla jednotlivých aktivít musia byť identické vo formulároch Žiadosť o NFP, Opis projektu a v ďalších prílohách s výnimkou formulára Rozpočet projektu, kde číslovanie jednotlivých aktivít je odlišné – v zmysle vysvetliviek uvedených priamo vo formulári Rozpočet projektu, ako aj v Príručke pre žiadateľa o NFP.

35. Žiadateľ je zo Žilinského kraja, musí byť tiež aj partner v rámci projektu zo Žilinského kraja? Ide o projekt pripravovaný v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO.

Partnerom žiadateľa v projekte môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, vykonávajúca aktivity na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO. Pre predmetnú výzvu je sídlo partnera nerelevantné. Vo Vami uvedenom prípade teda môže byť žiadateľ zo Žilinského kraja, pričom jeho partner nemusí byť zo Žilinského kraja. Aktivity partnera však musia byť vykonávané na oprávnenom území v zmysle predmetnej výzvy, t. j. v rámci 7 samosprávnych krajov, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

36. Ako postupovať pri predkladaní prílohy č. 27 k žiadosti o NFP v prípade, že ide o verejnú vysokú školu, participujúcu na projekte ako partner, za ktorú sa v zmysle Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP požaduje predložiť kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym zástupcom za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2009 a Správu o výsledku auditu, ak účtovnú závierku za dané obdobie bude mať spracovanú až k 31. marcu 2010? Navyše, nebude overená audítorom, nakoľko si žiadateľ túto povinnosť splnil pri účtovnej závierke za rok 2008.

Môže uvedený žiadateľ v tomto prípade predložiť štatutárnym zástupcom overenú kópiu účtovnej závierky za obdobie k 31. decembru 2008 spolu so Správou o výsledku auditu?

V zmysle prílohy č. 3 k výzve na predkladanie žiadosti o NFP OPVaV-2009/2.2/05-SORO, resp. OPVaV-2009/4.2/05-SORO, „Zoznam povinných príloh k ŽoNFP“ – partner žiadateľa predkladá v rámci prílohy č. 27 v závislosti od právnej formy zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom.

Na základe uvedených informacií pre danú verejnú vysokú školu platí v zmysle prílohy č. 3 k výzve povinnosť predložiť účtovnú závierku na základe bodu a) za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 20094 (viď poznámka pod čiarou) overenú audítorom a Správu o výsledku auditu5 (v prípade, ak partner má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Nakoľko povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, ktorá jej vyplýva zo zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bola splnená pri účtovnej závierke za rok 2008, je potrebné uviesť túto skutočnosť v Sprievodnom liste overenom štatutárnym orgánom, ktorý bude súčasťou účtovnej závierky overenej štatutárnym orgánom za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2009 (t. j. príloha č. 27 k ŽoNFP).

37. Vo výzve sa píše, že partnerom môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, vykonávajúca aktivity na oprávnenom mieste realizácie projektu. Ide o oprávnené aktivity v rámci projektu alebo aktivity partnera ako také? Ako sa to má deklarovať, ak by napr. bratislavská univerzita bola partnerom v mimobratislavskom projekte?

V prípade vyššie uvedenej podmienky pre oprávnenosť partnera ide o aktivity vykonávané v rámci projektu, t. j. všetky aktivity partnera v projekte musia byť vykonávané na oprávnenom území v zmysle predmetnej výzvy.

Uvedené nie je potrebné deklarovať žiadnym dokumentom, resp. iným spôsobom. V tabuľke č. 8 žiadosti o NFP žiadateľ uvedie všetky miesta realizácie projektu, t. j. v rámci 7 samosprávnych krajov, s výnimkou Bratislavského kraja.

(Informácie ohľadom oprávnenosti personálnych výdavkov sú uvedené v otázke č. 55.)

38. Sú v rámci tejto výzvy oprávnené projekty v oblasti informačných a komunikačných technológií?

Obmedzenia pre oblasti výskumu a vývoja v rámci tejto výzvy nie sú stanovené, preto je možné realizovať projekty zamerané aj na oblasť informačných a komunikačných technológií, pokiaľ aktivity vykonávané v rámci nich budú v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve v časti 3. Oprávnené aktivity.

Prioritná téma č. 11 - Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) nie je pre predmetnú výzvu oprávnená.

Oprávnené prioritné témy č. 01, 02 a 03 sú definované vo výzve, na str. 10 v časti 11. Intenzita pomoci.

39. Z akých odpisov je potrebné vychádzať pri určovaní jednotkovej ceny (stĺpec E) v položke 1.1. a položke 1.2. – daňové odpisy alebo účtovné odpisy?

Pri odpisovaní dlhodobého hmotného/nehmotného majetku (súčasť výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu) žiadateľ postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že relevantné sú účtovné odpisy.

Ďalej je potrebné postupovať podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a podľa Príručky pre žiadateľa, verzia 10.0, kapitola 5.4.3 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritné osi 1 – 4), kde je popísaný spôsob vyplnenia položky 1.2 Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku.

Ak doba odpisovania účtovných odpisov je kratšia ako doba odpisovania pre konkrétne zariadenie/vybavenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, budú sa skúmať dôvody skrátenej doby odpisovania, pričom doba odpisovania môže byť upravená na dobu uvádzanú pre konkrétne zariadenie/vybavenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V uvedenom prípade je preto potrebné v komentári k rozpočtu v rámci príslušnej rozpočtovej položky zdôvodniť použitie skrátenej doby odpisovania.

40. Je potrebné v hárku Sumárny rozpočet projektu, v komentári k rozpočtu, uvádzať koho sa výdavok týka (žiadateľa alebo partnera)?

V rámci Sumárneho rozpočtu v stĺpci G – Komentár k rozpočtu je vhodné uvádzať, či ide o výdavok žiadateľa alebo partnera. Priradenie výdavku je následne možné skontrolovať v parciálnych rozpočtoch žiadateľa a partnera/ov.

41. V prípade, že projekt bude mať viac výskumných partnerov, je možné hárok rozpočtu pre výskumného partnera nakopírovať?

Každý zo subjektov participujúcich na projekte vypĺňa príslušný samostatný hárok v rozpočte projektu. Z uvedeného vyplýva, že v prípade relevantnosti je potrebné príslušný hárok „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU“ nakopírovať a vyplniť za každého partnera samostatne.

42. V prípade vypĺňania tabuľky Kontrola kritérií efektívnosti projektu sa na úrovni rozpočtu žiadateľa a rozpočtu partnera sleduje iba limit na dodávky v rámci priamych výdavkov. Limit na riadenie sa sleduje na úrovni celkového rozpočtu. V skutočnosti však môže nastať situácia, že síce v sumárnom rozpočte tento limit bude dodržaný, ale na úrovni žiadateľa alebo partnera nie. Bude to napriek tomu v poriadku?

V prílohe č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) je uvedené:

„Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% z celkových oprávnených výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu projektu 3. – Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu žiadateľa/partnera, inak hlavná položka rozpočtu projektu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu žiadateľa/partnera. Uvedená podmienka musí byť splnená na úrovni celkových oprávnených výdavkov projektu za žiadateľa a všetkých partnerov spolu (na úrovni sumárneho rozpočtu projektu).“

Uvedený limit na úrovni parciálnych rozpočtov nie je stanovený.

43. Sú v rámci projektu oprávnené výdavky na certifikáciu nového výrobku?

Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov je dôležité postupovať v súlade s prílohou č. 4 k výzve, s Príručkou pre žiadateľa, verzia 10.0 a prílohou č. 3 k výzve – vzorový formulár 3.02, ktorá obsahuje rozpočet pre žiadateľa, partnera – podnikateľa, partnera – výskumnú organizáciu a sumárny rozpočet.

Výdavky spojené s certifikáciou nového výrobku nie sú v rámci tejto výzvy oprávnené.

44. Sú v rámci projektu oprávnené výdavky na účtovníctvo?

Podľa prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci – týka sa žiadateľa a partnera - podnikateľa) sú v rámci oprávnených výdavkov uvedené mzdové výdavky na výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov v rozsahu , v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte. V zmysle poznámky pod čiarou č. 3 v uvedenom prípade ide výlučne o výdavky na projektového manažéra , ktorý v rámci svojej pracovnej náplne vykonáva aj monitoring projektu.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky na účtovníctvo, t. j. personálne výdavky spojené s pozíciou účtovníka, resp. inou obdobnou administratívnou pozíciou nie je možné považovať za oprávnené v rámci výdavkov žiadateľa, resp. partnera – podnikateľa.

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov mimo schémy štátnej pomoci (týka sa výskumnej organizácie)) sú oprávnené výdavky na riadiaci, administratívny, iný obslužný a odborný personál – pracovnoprávny vzťah (napr. zákonník prace, zákon o štátnej službe...) Uvedené výdavky sa týkajú výlučne personálu, ktorý sa podieľa na výskumnom projekte.

Formulár Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU v položke 3.1 obsahuje personálne výdavky interné na pozície – manažér publicity, pracovník pre verejné obstarávanie, finančný manažér, projektový manažér. Z uvedeného vyplýva, že výdavky na tieto pozície v prípade partnera - výskumnej organizácie sú oprávnené.

Výdavky na účtovníctvo v rámci rozpočtu partnera – výskumnej organizácie sú oprávnené len v prípade, že činnosti s nimi súvisiace budú vykonávané v rámci uvedených pozícií (napr. finančný manažér) a sú výlučne výdavkami partnera – výskumnej organizácie.

45. Sú v rámci projektu oprávnené výdavky na organizáciu konferencie – diseminácia výsledkov výskumu pre žiadateľa (firmu)?

Výdavky na organizáciu konferencie za účelom diseminácie výsledkov projektu v rámci odborných aktivít sú pre žiadateľa v rámci predmetnej výzvy oprávnené.

V zmysle prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci (týka sa žiadateľa a partnera – podnikateľa)) je možné uvedené výdavky zahrnúť do ďalších priamo vynaložených režijných výdavkov vyplývajúcich z výskumného projektu ((10 Výdavky na nájom priestorov v súvislosti s realizáciou odborných aktivít počas doby trvania projektu (potrebné dodržať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti), resp. do iných priamo vynaložených prevádzkových výdavkov15 vyplývajúcich z výskumnej činnosti (15 Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné pracovné cesty) vrátane prevádzky vozidla organizácie (preplatenie PHM) pre odborný personál, expertov, ak sa výlučne a priamo podieľajú na výskumnom projekte (úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov)) .

Náklady na ubytovanie a stravovanie účastníkov, s ktorými nemá žiadateľ (prijímateľ) uzavretý pracovnoprávny vzťah, nie sú oprávneným výdavkom.

46. Príloha č. 7 – ako má pri predložení prílohy č. 7 postupovať firma, ktorá má iné účtovné obdobie ako od 1.1.2009 – 31.12.2009?

V rámci prílohy č. 7 k žiadosti o NFP predkladá žiadateľ v závislosti od právnej formy zodpovedajúcu účtovnú závierku za posledné ukončené účtovné obdobie. V prípade, ak ku dňu podania žiadosti o NFP má žiadateľ kompletnú, schválenú, konečnú účtovnú závierku (nie predbežnú) za posledné ukončené účtovné obdobie, predloží túto účtovnú závierku organizácie. Účtovným obdobím môže byť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 3, odsek 4 aj hospodársky rok (Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom).

Ak vyššie uvedené nie je pre žiadateľa relevantné (t. j. účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie nie je schválená), postupuje v zmysle pokynov uvedených v prílohe č. 3 k predmetnej výzve s názvom „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“, kde je v bode č. 7 pod písmenom c) uvedené:

c) v prípade, ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe schválenia daňového úradu v predĺženej lehote, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá žiadosť o NFP (t. j. účtovná závierka za rok 2008). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky.“

47. Ako je potrebné uvádzať projekty do prílohy č. 19 k žiadosti o NFP – Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky k termínu uzávierky výzvy?

a) Je potrebné do nej uvádzať aj projekty, ktoré sa už síce začali realizovať, ale ešte neboli na ne poskytnuté žiadne finančné prostriedky

b) Ako je potrebné uvádzať projekty, ktoré sa momentálne realizujú – výšku celkového rozpočtu projektu štátnej pomoci alebo výšku doteraz zaslaných finančných prostriedkov na účet prijímateľa?

V prílohe č. 19 k Žiadosti o NFP je potrebné uviesť štátnu pomoc, resp. pomoc de minimis už od okamihu podpísania zmluvy s poskytovateľom tejto pomoci. To znamená, že do príslušných tabuliek sa uvádza akákoľvek štátna pomoc/pomoc de minimis (vrátane projektov), na ktorú je v období predloženia projektu v rámci tejto výzvy, už podpísaná zmluva s príslušným poskytovateľom. V stĺpci „Výška poskytnutej pomoci/pomoci de minimis“ je potrebné uviesť sumu zo zmluvy s poskytovateľom pomoci. V prípade projektov, ktorých realizácia sa už v sledovanom období skončila, v stĺpci „Výška poskytnutej pomoci/ pomoci de minimis“ sa uvádza konečná suma prijatej štátnej pomoci/pomoci de minimis“.

48. Je príloha č. 30 relevantná pre verejné vysoké školy?

Príloha č. 30 k Žiadosti o NFP - Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 100% neoprávnených výdavkov projektu je pre verejné vysoké školy relevantná.

49. Je možné v rámci 2. a 3. kritéria v prílohe č. 35 pri vypĺňaní projektov uviesť aj projekty, ktoré sa v stanovenom období začali, ale ešte neukončili, resp. začali skôr, ale ukončili sa v stanovenom období alebo iba tie, ktoré v stanovenom časovom horizonte začali a aj skončili? Je možné do tabuliek uviesť aj projekty, v ktorých bol žiadateľ partnerom?

V prílohe č. 35 k Žiadosti o NFP - Č estné vyhlásenie o splnení podmienok výskumnej organizácie, nezávislosti výskumu a vývoja a využití výsledkov výskumu a vývoja (vzorový formulár č. 3.15) – uvádzate nasledovné projekty:

1. Pre splnenie podmienky v zmysle 2. kritéria je potrebné uviesť minimálne 1 projekt, ktorého realizácia bola ukončená v rokoch 2000-2009, a ktorého výstupy boli preukázateľne využité odberateľskou praxou na Slovensku alebo v zahraničí. Môže to byť aj projekt, v ktorom bol žiadateľ partnerom, pričom musí preukázateľne zdokumentovať svoju priamu účasť na naplnení relevantných (odberateľskou praxou využitých) výstupov projektu.

2. Pre splnenie podmienky v zmysle 3. kritéria uvádza žiadateľ projekty, ktorých realizácia sa reálne začala, resp. začala a ukončila v období rokov 2005-2009. Môže uviesť aj projekty, v ktorých je, resp. v ktorých bol partnerom.

50. V akom časovom horizonte Agentúra odporúča naplánovať začatie realizácie projektu?

Od dátumu uzávierky prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) začína proces schvaľovania ŽoNFP a následne proces prípravy zmluvy o poskytnutí NFP.

Proces schvaľovania ŽoNFP končí zaslaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, resp. Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP v termíne do 100 dní od dátumu uzávierky. Do doby 100 dní sa však nezapočítavajú lehoty:

- na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zistených v procese kontroly formálnej správnosti a ich overenie,

- na úpravu rozpočtu projektu žiadateľom v prípade, keď v procese kontroly formálnej správnosti, resp. v procese odborného hodnotenia boli identifikované neoprávnené výdavky a tým neboli dodržané stanovené limity rozpočtu a na jeho overenie,

- na preukázanie splnenia príslušných podmienok pomoci dokumentmi (potvrdenie stavu, deklarovaného v čestných vyhláseniach v prílohách ŽoNFP) a ich overenie.

V rámci procesu prípravy zmluvy bude žiadateľovi doručený návrh zmluvy o poskytnutí NFP do 30 dní od zaslania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktorý musí žiadateľ do 10 dní podpísaný vrátiť. Po podpise zmluvy štatutárnym orgánom Agentúry sa zo žiadateľa stáva prijímateľ, ktorý môže týmto dňom začať realizovať aktivity projektu.

Na základe uvedeného, ako aj pri zohľadnení doterajších praktických skúseností s dĺžkou lehôt, ktoré sa v rámci schvaľovacieho procesu nezapočítavajú do doby 100 dní, odporúčame, aby ste začiatok realizácie aktivít plánovali nie skôr ako 210 dní od dátumu uzávierky prijímania ŽoNFP.

51. Sú oprávneným výdavkom pre firmu mzdové výdavky pre pracovníkov na dohodu?

V prílohe č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP „OPVaV ‐ 2009/2.2/05 ‐ SORO“ sú do oprávnených výdavkov žiadateľa, resp. partnera-podnikateľa, zaradené aj mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa, pričom v odvolávke pod čiarou č. 1 sú špecifikované mzdové výdavky len pre pracovný pomer. Z tohto dôvodu sú mzdové výdavky pre pracovníkov na dohodu neoprávneným výdavkom.

52. Môže mať partner (výskumná organizácia) externého experta na verejné obstarávanie (na faktúru)?

V prílohe č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP „OPVaV ‐ 2009/2.2/05 ‐ SORO“ sú do neoprávnených výdavkov partnera-výskumnej organizácie zaradené aj výdavky na:

- riadiaci, administratívny a iný obslužný personál v prípade iného ako pracovnoprávneho vzťahu (napr. obchodný zákonník, občiansky zákonník, autorský zákon,...).

Partner (výskumná organizácia) môže mať externého experta na verejné obstarávanie (na faktúru), ale tieto výdavky sú z uvedeného dôvodu neoprávnené.

53. Môže si firma dať patentovať výsledky výskumu projektu?

V zmysle predmetnej výzvy platí, že výsledky projektu, ktoré sú výsledkom činnosti žiadateľa a vedú k vzniku práv duševného vlastníctva, si žiadateľ môže dať patentovať. Výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva (napr.: poplatky spojené s realizáciou počiatočnej fázy ochrany duševného vlastníctva - prihláška pre národný patent, prihláška pre európsky patent, PCT prihláška pre medzinárodný patent, národná prihláška pre úžitkový vzor, PCT prihláška pre úžitkový vzor) sú oprávnené.

Zároveň však platí, že výsledky projektu, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva k výsledkom výskumu a vývoja, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie, sa v plnej miere pridelia výskumnej organizácii.

„Pridelenie v plnej miere“ znamená, že výskumná organizácia má v plnej miere hospodársky prospech z týchto práv, ponechaním si plného práva s nimi disponovať (ide najmä o vlastnícke právo a licenčné právo). Tieto podmienky môžu byť splnené, aj keď sa organizácia rozhodne uzavrieť ďalšie zmluvy týkajúce sa týchto práv, vrátane ich licencovania spolupracujúcim partnerom.

Výskumná organizácia dostane od zúčastnených partnerov náhradu zodpovedajúcu trhovej cene práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie vykonanej pri realizácii projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnených partnerov. Akýkoľvek príspevok zúčastnených partnerov k nákladom výskumnej organizácie sa od tejto náhrady odpočíta. Takáto náhrada trhovej ceny práv je pre zúčastnených partnerov neoprávneným výdavkom.

54. Môžu sa v rámci jedného projektu uviesť viaceré vecné priority alebo len jedna?

V žiadosti o poskytnutie NFP, v časti Špecifické polia, vyznačí žiadateľ minimálne jednu vecnú prioritu výskumu a vývoja z Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, na ktorú je predkladaný projekt zameraný.

55. Žiadateľom projektu v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO je MSP zo Žilinského kraja. Môže byť fakulta sídliaca v Bratislave vedecko-výskumným partnerom projektu?

Ide o projekt, kde by sa efektívne vedeli transferovať výsledky jej vedeckovýskumnej činnosti do firmy v Žilinskom kraji.

Vo výzve sa uvádza:

Partnerom žiadateľa v projekte môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, vykonávajúca aktivity na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO.

Je možné tomu rozumieť tak, že ak vycestujú zamestnanci fakulty k žiadateľovi a experimenty, spojené s transferom technológie a poznatkov získaných na fakulte budú robiť u neho, je fakulta oprávneným partnerom? Alebo musí mať partner nejaké detašované pracovisko mimo Bratislavského kraja?

V prípade, že miesto výskumnej a vývojovej prevádzky žiadateľa (a teda aj realizácie aktivít projektu) bude v inom ako v Bratislavskom kraji, podáva žiadateľ projekt podľa výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO.

Partnerom žiadateľa v projekte môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, vykonávajúca aktivity na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO. Pre predmetnú výzvu je sídlo partnera nerelevantné. Vo Vami uvedenom prípade teda môže byť žiadateľ zo Žilinského kraja, pričom jeho partner nemusí byť zo Žilinského kraja. Aktivity partnera však musia byť vykonávané na oprávnenom území v zmysle predmetnej výzvy, t. j. v rámci 7 samosprávnych krajov, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

V súvislosti s partnerom uvedeným v otázke upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách fakulta nemá právnu subjektivitu , to znamená, že samostatne nevstupuje do zmluvných vzťahov, a preto nemôže vystupovať ako partner v rámci projektu. Podmienky oprávnenosti partnera sa vo Vašom prípade vzťahujú na univerzitu, nakoľko má právnu subjektivitu a nie na fakultu danej univerzity.

Pre realizáciu aktivít projektu partner nemusí mať detašované pracovisko mimo Bratislavského kraja. Aktivity partnera môžu byť vykonávané vo výskumných a vývojových prevádzkach žiadateľa.

Cestovné náhrady zamestnancov partnera, ktorí bežnú pracovnú činnosť vykonávajú v Bratislave a počas realizácie aktivít projektu budú pracovať mimo Bratislavského kraja, sú oprávneným výdavkom len v prípade, ak má partner s odborným, riadiacim, administratívnym a iným personálom uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah (napr. zákonník práce, zákon o štátnej službe,...) a zároveň spĺňajú všetky ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov.

Nevyhnutnou súčasťou pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu je aj určenie miesta výkonu práce. To znamená, že personál musí mať písomne určené miesto výkonu práce v oprávnenom mieste realizácie aktivít projektu. Oprávneným výdavkom sú cestovné náhrady za pracovné cesty uskutočnené výlučne z oprávneného miesta realizácie odborných aktivít projektu ako miesta výkonu práce v rámci realizácie aktivít projektu za účelom odborných aktivít projektu . Z uvedeného vyplýva, že cestovné náhrady na cesty z miesta pobytu zamestnanca do miesta výkonu práce a späť sú neoprávneným výdavkom.

Ak partner potrebuje pre realizáciu niektorých čiastkových odborných aktivít projektu využiť odbornosť zamestnancov, vykonávajúcich bežnú pracovnú činnosť v Bratislave, oprávnené môžu byť ich personálne výdavky pri splnení nasledovných podmienok:

- so zamestnancami má partner uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah s určeným miestom výkonu práce v oprávnenom mieste realizácie aktivít (mimo Bratislavského samosprávneho kraja);

- súčasťou dokumentácie pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je aj popis činností, ktoré zamestnanci budú realizovať v rámci aktivít projektu;

- personálne výdavky uvedené v Rozpočte projektu sú v súlade s personálnou maticou (tabuľka D1 a D2 Opisu projektu);

- personálne výdavky spĺňajú všetky ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov, uvedené vo výzve
s kódom OPVaV-2009/2.2./05-SORO a v Príručke pre žiadateľa, verzia 10.0 (časť 4.7 Oprávnené výdavky a časť 5.4.3 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritné osi 1 až 4)).

Upozorňujeme, že partner musí spĺňať aj ďalšie podmienky predmetnej výzvy definované v časti 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa a v Príručke pre žiadateľa o NFP, verzia 10.0, časť 4.5 Oprávnenosť partnera .

56. Ako je chápaná maximálna intenzita pomoci pre žiadateľa – veľký podnik, ktorý má partnera univerzitu ako výskumnú organizáciu a plánuje realizovať projekt v rámci priemyselného výskumu? V globále, za celý projekt, alebo po partneroch tak, že každý si spolufinancuje svoju časť oprávnených výdavkov vzhľadom k svojej intenzite pomoci?

Príklad : Oprávnené výdavky na projekt celkom budú 2 000 000,-EUR s tým, že veľký podnik bude mať oprávnené výdavky 1 200 000,-EUR a univerzita bude mať oprávnené výdavky 800 000,-EUR.

Maximálna intenzita pomoci je stanovená percentuálnou formou z oprávnených výdavkov žiadateľa, resp. partnerov. Pre príklad uvedený v otázke sú intenzity pomoci nasledovné:

· žiadateľ – veľký podnik : 65% oprávnených výdavkov žiadateľa v prípade priemyselného výskumu ( oprávnené výdavky uvedené v rozpočte žiadateľa), t. j. 780 000 ,-EUR

· partner – výskumná organizácia – univerzita (organizácia verejného sektora):
95% oprávnených výdavkov partnera v prípade priemyselného výskumu ( oprávnené výdavky uvedené v rozpočte partnera) , t. j. 760 000 ,-EUR

Z vyššie uvedeného vyplýva následovné spolufinancovanie :

· žiadateľ – veľký podnik : 35% oprávnených výdavkov žiadateľa v prípade priemyselného výskumu ( oprávnene výdavky uvedené v rozpočte žiadateľa), t. j. 420 000 ,-EUR

· partner – výskumná organizácia – univerzita (organizácia verejného sektora):
5% oprávnených výdavkov partnera ( oprávnené výdavky uvedené v rozpočte partnera) , t. j. 40 000 ,-EUR.

57. Môže byť žiadateľom organizačná zložka zahraničnej osoby sídliaca na území Slovenskej republiky? Je v kategórii veľký podnik, má v predmete podnikania výskum, je zaregistrovaná a podnikala pred 1. januárom 2009.

V časti 4.1 Oprávnení žiadatelia výzvy sú medzi oprávnených žiadateľov zaradené fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré boli založené najnejskôr

k 1. 1. 2009:

- malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky – určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená
v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy) 5,6. (viď poznámky pod čiarou),

- veľké podniky – sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

V zmysle predmetnej výzvy žiadateľom môže byť veľký podnik v prípade, ak spĺňa aj ďalšie podmienky oprávnenosti uvedené vo výzve, v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
v časti E. Prijímatelia a v časti J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci a v Príručke pre žiadateľa
o NFP OPVaV, verzia 10.0, časť 4.4 Oprávnenosť žiadateľa.

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok musí byť zároveň nositeľom právnej subjektivity.

Z uvedeného vyplýva, že organizačná zložka sídliaca na území Slovenskej republiky nespĺňa vyššie uvedené podmienky, nakoľko organizačná zložka zahraničnej osoby nemá právnu subjektivitu
a nemožno ju považovať za oprávneného žiadateľa.

58. Akým spôsobom sa počítajú oprávnené náklady na spotrebu energií (elektrická energia, teplo, voda), ak sú merané spotreby do objektu ako celku a dodávateľ fakturuje skutočnú spotrebu, nameranú v jednotlivých objektoch?

Príloha č. 4 k výzve „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pri uplatnení schémy štátnej pomoci (týka sa žiadateľa a partnera – podnikateľa)“ definuje v oprávnených výdavkoch aj:

- ďalšie priamo vynaložené režijné výdavky vyplývajúce z výskumného projektu9,10 (napr. energie, voda, údržba11, opravy12) (viď poznámky 9,10,11,12 pod čiarou v uvedenom dokumente).

Z uvedeného vyplýva, že tieto výdavky budú oprávnenými iba v prípade súvisu s realizáciou odborných (výskumných a vývojových) aktivít počas doby trvania projektu (je potrebné dodržať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti).

Zároveň musia byť splnené ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov, uvedené v Príručke pre žiadateľa, verzia 10.0, kapitola 4.7 Oprávnené výdavky a kapitola 5.4.3 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritné osi 1 – 4).

V prípade, že sú režijné výdavky pre účely projektu využívané iba čiastočne, oprávneným výdavkom je ich pomerná časť. Žiadateľ preukáže spôsob výpočtu pomernej časti spotrebovanej energie (elektrická energia, teplo, voda) v prípade, že okrem aktivít súvisiacich priamo s projektom sa táto energia využíva aj na inú činnosť (iné aktivity) žiadateľa. Pri výpočte proporcionálnej časti výdavkov žiadateľ použije overiteľný a objektívny ukazovateľ, napr. pomer medzi aktivitami projektu a inými činnosťami (aktivitami) vykonávanými v predmetných priestoroch (ak ide o homogénne aktivity v rámci organizácie žiadateľa), na základe ktorého sa vypočítajú pomerné časti z výdavkov na služby.
V komentári rozpočtu žiadateľ uvedie na aký účel budú slúžiť a podobne. Jednotka pri kalkulácii tejto položky môže byť m2, hodina, mesiac, rok, projekt a iné.

Upozorňujeme, že žiadateľ predloží spôsob výpočtu reálnych výdavkov na prevádzku, nakoľko poskytovateľ nemá prístup k relevantným údajom (iba prostredníctvom príkladov dáva možnosť žiadateľovi ako postupovať). Žiadateľ môže predložiť navrhnutý spôsob výpočtu reálnych výdavkov na prevádzku na schválenie poskytovateľovi pomoci.

59. Ak je v personálnej matici uvedená pracovná pozícia zatiaľ bez konkrétneho zamestnanca, je možné potom zaradiť na túto pozíciu pracovníka, ktorý už je v trvalom pracovnom pomere alebo na túto pozíciu musí byť prijatý nový zamestnanec?

Žiadateľ postupuje v zmysle pokynov uvedených v personálnej matici (tabuľka D1 Dostupné odborné kapacity a tabuľka D2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity) a doplní pracovníkov spadajúcich pod odborné kapacity a riadiace a administratívne kapacity, ktorí sa budú podieľať na realizácii aktivít projektu.

V prípade, že je už daná osoba vybraná, uvedie do tabuľky konkrétne meno a pozíciu. Ak ešte nie je známa konkrétna osoba, uvádza sa v stĺpci Meno a priezvisko iba pozícia bez konkrétneho mena s poznámkou, že bude obsadená v priebehu realizácie projektu na základe výberového konania.

Odporúčame však pri predkladaní žiadosti o NFP uvádzať v personálnej matici konkrétne mená pri maximálne možnom počte pozícií tak odborného ako aj riadiaceho a administratívneho personálu.

60. Je postačujúce v prípade, že bude žiadateľ o NFP podávať projekt po podaní Daňového priznania a nebude ešte vypracovaná a odsúhlasená Sprava audítora o osvedčení účtovnej uzávierky za rok 2009, doložiť k žiadosti krycí list s informáciou, že uvedenú prílohu dodá ihneď ako bude vypracovaná, keďže podľa odkazov pod čiarou v prílohe č.3, je požadovaná v prípade podania žiadosti o NFP pred podaním daňového priznania až pri podpise Zmluvy v prípade schválenia žiadosti o NFP?

V Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP je príloha č. 7 definovaná nasledovne:

„Žiadateľ v závislosti od právnej formy predloží zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom:

a) za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2009 overená audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, ak žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

b) za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2009 potvrdená príslušným Daňovým úradom
(v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

c) v prípade, ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe schválenia daňového úradu v predĺženej lehote, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá žiadosť o NFP (t. j. účtovná závierka za rok 2008). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky.“

Podľa informácií uvedených v otázke možno predpokladať, že žiadateľ má povinnosť postupovať podľa vyššie uvedeného bodu a). V praxi môžu vzniknúť dve situácie:

1. Žiadosť o NFP podá pred podaním daňového priznania k dani z príjmov, postupuje podľa odvolávky č.2 pod čiarou :

V prípade, ak žiadateľ predkladá žiadosť o NFP pred podaním daňového priznania k dani z príjmov, žiadateľ predloží túto správu (Správu o výsledku auditu) príslušnému SORO až po schválení žiadosti
o NFP, a to v čase pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. Účtovnú závierku nepredloží žiadateľ
s pečiatkou Daňového úradu, ale len s podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa.

2. Žiadosť o NFP podá po podaní daňového priznania k dani z príjmov. V tomto prípade v rámci prílohy č.7 predloží kópiu účtovnej závierky za rok 2009 s pečiatkou Daňového úradu a Správu
o výsledku auditu. Ak v čase podania žiadosti o NFP nebude mať k dispozícii Správu o výsledku auditu, predloží v rámci prílohy č.7 kópiu účtovnej závierky za rok 2009 a zároveň kópiu účtovnej závierky za rok 2008 spolu so Správou o výsledku auditu za rok 2008.

61. Potenciálny žiadateľ je akciovou spoločnosťou, ktorej 100 %-nými akcionármi sú mestá a obce, pričom najväčší akcionár vlastní cca 13% akcií, ostatní majú nižší podiel v závislosti od počtu obyvateľov. Je možné zaradiť túto akciovú spoločnosť do kategórie MSP, keď údaje o počte pracovníkov, resp. o obrate alebo výške aktív má v kategórii "stredný podnik"?

V článku 3, v bode 4 Definície MSP, ktorá tvorí Prílohu I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, je uvedené:

„4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac jeho základného imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných, spoločne alebo individuálne, jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci."

Zároveň je vo výzve v bode 4.1 Oprávnení žiadatelia uvedené:

"Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008."

Z uvedeného vyplýva, že predmetná akciová spoločnosť môže byť oprávneným žiadateľom len v kategórii veľký podnik a to iba za predpokladu, že spĺňa ostatné podmienky oprávnenosti žiadateľa.

V tejto súvislosti si dovoľujeme oznámiť žiadateľom, že pojem „orgány verejnej moci“ zahŕňa okrem subjektov štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy) i ďalšie subjekty verejnej správy (územná a záujmová samospráva).

62. Je možné uplatniť si ako oprávnený výdavok žiadateľa i zahraničné pracovné cesty, ktoré súvisia s aktivitami projektu?

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov pre žiadateľa podnikateľa sa nachádza v prílohe č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP „OPVaV-2009/2.2/05-SORO“, resp. „OPVaV-2009/4.2/05-SORO“ .

Medzi oprávnené výdavky žiadateľa - podnikateľa patria aj výdavky na zahraničné pracovné cesty, ktoré súvisia s aktivitami projektu, pre odborný personál, expertov, ak sa výlučne a priamo podieľajú na výskumnom projekte, pričom výška oprávnených nákladov pri zahraničných pracovných cestách je obmedzená opatreniami uvedenými v zákone č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si upozorniť, že výdavky na pracovné cesty rozpočtované v konkrétnej odbornej aktivite sú oprávnené len pre odborných pracovníkov uvedených v konkrétnej aktivite v položke Personálne výdavky interné - odborné činnosti v rozpočte projektu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov.

63. Je oprávneným výdavkom mobilná meracia jednotka pozostávajúca z osobného auta s nainštalovaným prístrojom, ktorý meria hodnoty expozície elektromagnetickému poľu v mestách - tento výdavok je nevyhnutný na realizáciu aktivít a dosiahnutie špecifického a strategického cieľa projektu.

V zmysle prílohy č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP „OPVaV-2009/2.2/05-SORO“, resp. „OPVaV-2009/4.2/05-SORO“ sú výdavky na obstaranie a odpisy dopravných prostriedkov neoprávnené.

Uvedené platí aj pre obstaranie dopravného prostriedku, ktorého cena obstarania je nižšia alebo rovná sume v § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Z daného vyplýva, že výdavky na uvedenú mobilnú meraciu jednotku sú v rámci tejto výzvy neoprávnené.

64. Spoločnosť, ktorá je 100% vlastnená zahraničným kapitálom a má právnu subjektivitu v SR, má zahraničné príjmy a na základe toho schválený odklad podať daňové priznanie do 30.6. Môže táto spoločnosť predložiť ako relevantnú prílohu účtovnú závierku (spolu so Správou o výsledku auditu – nakoľko má povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom) za rok 2008?

Aké údaje je potrebné vložiť do prílohy „Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy“, tiež za rok 2008 a nižšie?

V Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP je pre uvedený prípad príloha č. 7 definovaná nasledovne:

„Žiadateľ v závislosti od právnej formy predloží zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom:

c) v prípade, ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe schválenia daňového úradu v predĺženej lehote, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, počas ktorého predkladá žiadosť o NFP (t. j. účtovná závierka za rok 2008). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky.“

Na základe uvedeného v rámci prílohy č. 7 predloží žiadateľ kópiu účtovnej závierky za rok 2008 (vrátane Správy o výsledku auditu) a potvrdenie Daňového úradu o povolení výnimky na podanie daňového priznania za rok 2009 v predĺženej lehote. Do prílohy č. 10 k Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy – uvedie údaje za roky 2006 - 2008. Odporúčame použiť formulár č. 3.06 v prílohe č. 3 k výzve – Povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO.

65. Plánujeme podať projekt v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2-05/SORO. Radi by sme sa informovali, ako bude kontrolované, že náš podnik nie je v ťažkostiach?

Žiadateľ spolu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok predkladá okrem iného čestné vyhlásenie o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach. Zároveň predkladá povinnú prílohu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy“, v ktorej sa hodnotí stav firmy na základe Altmanovho indexu.

Výsledné hodnoty v súhrnnom ukazovateli hodnotenia firmy sú podkladom pre žiadateľa, aby posúdil, či je vhodné podávať na základe stavu firmy žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zároveň sú výsledné hodnoty v súhrnnom ukazovateli hodnotenia firmy podkladom pre hodnotenie odborného hodnotiteľa, avšak nie sú priamym dôvodom na vylúčenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z hodnotiaceho procesu.

Pri kontrole splnenia podmienok uvedených v čestnom vyhlásení, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, sa najprv zistí, či sú v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy súčasne v oboch za sebou idúcich kontrolovaných účtovných obdobiach uvedené záporné hodnoty. Ak áno, pokladá sa žiadateľ za podnik v ťažkostiach. Ak nie, zistí sa ďalej, či je hodnota v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy v bežnom účtovnom období menšia ako polovica hodnoty v riadku súvahy príslušnom pre základné imanie firmy v bežnom účtovnom období a či je zároveň hodnota v riadku súvahy príslušnom pre vlastné imanie firmy v bežnom účtovnom období menšia ako tri štvrtiny hodnoty v riadku súvahy príslušnom pre základné imanie firmy v predchádzajúcom účtovnom období. Aby bolo možné pokladať žiadateľa za podnik v ťažkostiach, musia byť splnené obe podmienky súčasne.

Ak je žiadateľ veľkým podnikom, posudzuje sa aj osobitne podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02), článok 2, bod 2.1 odsek 11, podľa ktorého možno považovať podnik za nachádzajúci sa v ťažkostiach predovšetkým v prípadoch, keď sa prejavuje obvyklými príznakmi firmy v ťažkostiach ako sú rastúce straty, klesajúci obrat, rastúce skladové zásoby, nadmerná kapacita, pokles peňažného toku, rastúce dlhy, stúpajúce úrokové poplatky a klesajúca alebo nulová čistá hodnota aktív.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky