Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/4.2/04-SORO  
 

OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/4.2/04-SORO

1. Sú v rámci tejto výzvy oprávnené výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva pre partnera?

V zmysle prílohy č. 4. k výzvam OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/4.2/04-SORO Zoznam oprávnených výdavkov, oprávneným výdavkom sú aj výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva (napr.: poplatky spojené s realizáciou počiatočnej fázy ochrany duševného vlastníctva - prihláška pre národný patent, prihláška pre európsky patent, PCT prihláška pre medzinárodný patent, národná prihláška pre úžitkový vzor, PCT prihláška pre úžitkový vzor), pričom všetky výdavky spojené s realizáciou počiatočnej fázy ochrany duševného vlastníctva musia súvisieť s výsledkami projektu), avšak takýto výdavok je oprávnený len v prípade, ak je prihlasovateľom právnická osoba oprávnená ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy. Z uvedeného vyplýva, že pre partnera sú tieto výdavky neoprávnené.

2. Je v rámci projektu možné, aby boli preplatené výdavky na zahraničného experta, ktorý je špičkovým expertom v danej oblasti? Aké výdavky sú v súvislosti s ním oprávnené? (Jeho mzda, cestovné na Slovensko, ubytovanie na Slovensku, diéty, vreckové?) Ak sú výdavky na zahraničného experta oprávneným výdavkom, ako ich vložiť do rozpočtu? (Mzda do časti personálne výdavky interné (610620, resp. 637027 – odborné činnosti), cestovné na Slovensko a späť do materskej krajiny, ubytovanie na Slovensku, stravné a vreckové (631002) do časti cestovné náhrady?)

V prípade zahraničného výskumného personálu výdavky spojené s jeho zabezpečovaním sa budú posudzovať individuálne, podľa špecifickosti a zamerania projektu. Je potrebné odôvodniť použitie zahraničného výskumného pracovníka na aktivite. V prípade, že zahraničný odborný personál bude využitý na aktivitu, ktorá svojím výsledkom a kvalitou výstupu nebude dostatočná, bude krátená výška odmeny, resp. mzdy na výšku tuzemského personálu.

Pri určovaní výdavkov na zahraničného experta a aj celkovo pri posudzovaní oprávnenosti personálnych výdavkov je potrebné vychádzať z prílohy č. 4 k výzve (Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a tiež z Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia 10.0.

V zmysle uvedených príloh sú cestovné náhrady (cestovné, stravné, vreckové, ubytovanie) odborného personálu – tuzemské a zahraničné pracovné cesty oprávneným výdavkom. Avšak úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov v zmysle zákona
č. 311/2001 Z. z. – zákonník prace. V uvedenom prípade je vhodné vychádzať z ustanovení v §223 - §228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. zákona
o cestovných náhradách. V rozpočte sa uvádzajú cestovné náhrady odborného personálu zamestnaného na základe pracovnoprávnych vzťahov do položky 2.x.2. „Cestovné náhrady“.

Ak odborní pracovníci (zahraniční experti) budú pre projekt zamestnaní na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov (napr. na základe zmluvy podľa Obchodného zákonníka, autorského zákona, Občianskeho zákonníka,...), sú výdavky na cestovné (stravné, ubytovanie...) zahrnuté v cene práce/hod. Samostatne rozpočtované cestovné náhrady a ostatné súvisiace výdavky ako rozpočtové podpoložky v projekte, nie sú oprávneným výdavkom. Výdavky vzniknuté na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov sa uvádzajú do položky 2.x.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti). V takomto prípade ide o poskytovanie služieb, a preto je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

Uvedené zaradenie predmetných výdavkov v rámci rozpočtu ako aj priradenie skupín výdavkov možno považovať za správne.

3. Žiadateľ je platcom DPH, ale iba podľa §7 Zák. 222/2004 Z. z. (dovoz zo zahraničia) a bude si nárokovať na DPH. Je potrebné vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sekcii 3 označiť ÁNO a priradiť poznámku „ Iba podľa §7 Zák. 222/2004 Z. z.?

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) žiadateľ vyplní podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii priamo na portáli ITMS, resp. vo formulári žiadosti o NFP, zverejnenom na webovej stránke agentúry. V časti 1. žiadosti je k bunkám Platca DPH a IČ DPH uvedené upozornenie:

* Pri vypĺňaní bunky Platca DPH označí žiadateľ kolónku ÁNO aj v prípade, že v rámci projektu si DPH uplatňovať nebude.

To znamená, že žiadateľ je platcom DPH, ale pre daný projekt, na činnosti súvisiace s jeho realizáciou, si nebude uplatňovať odpočet DPH podľa príslušných paragrafov zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty (§7, § 49,resp. § 49 ods. 4 a § 50).

** Ak je žiadateľ platcom DPH, uvedie v bunke IČ DPH jemu pridelené IČ DPH. V prípade, ak nie je pridelené IČ DPH, žiadateľ uvádza: nerelevantné.

V tomto prípade je v bunke Platca DPH potrebné označiť kolónku ÁNO a v bunke IČ DPH uviesť pridelené IČ DPH, pričom ani do jednej bunky nie je potrebné vpisovať žiadne iné poznámky.

Zároveň v prílohe k žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie k DPH je nutné uviesť, či si žiadateľ bude resp. nebude počas implementácie projektu na činnosti súvisiace s realizáciou projektu uplatňovať odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

Nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH v plnej výške alebo pomerne) zohľadní v stĺpci F2, resp. F3 Rozpočtu projektu, pričom priestor na prípadné vysvetľujúce poznámky
k DPH je v stĺpci G – Komentár k rozpočtu.

Záverom upozorňujeme na skutočnosť, že ak existuje zákonný nárok na odpočet dane
z pridanej hodnoty v zmysle zákona, ale žiadateľ-platiteľ si nárok neuplatní, táto daň nie je oprávneným výdavkom v rámci projektu.

4. V akom prípade budú výdavky vykázané na základe príkaznej zmluvy uznané za oprávnené v rámci realizácie odborných aktivít projektu?

Príkazná zmluva vzniká na základe Občianskeho zákonníka a v rozpočte projektu sa zahŕňa do položky 2.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti), ktorá zahŕňa výdavky vzniknuté na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. V prípade realizácie činností, ktoré sú upravené príkaznou zmluvou nie je potrebné, aby mal na ne vykonávateľ týchto činností živnostenské oprávnenie.

Realizáciu činností v položke 2.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) nemôžu vykonávať osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, a to ani prostredníctvom iných právnických, resp. fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Uvedené výdavky nebudú považované za oprávnené. Toto obmedzenie sa netýka výdavkov, ktoré vzniknú na základe zmluvy podľa autorského zákona.

5. Do ktorej skupiny výdavkov treba zaradiť tvorbu a vývoj prototypu a technológií?

Prototyp a technológie sú výstupom odbornej aktivity (aktivít) žiadateľa v rámci realizácie projektu, čím vznikajú výdavky na pracovníkov, nákup prístrojov, strojov a zariadení, spotrebný materiál, odpisy
a pod. Žiadateľ špecifikuje a samostatne uvedie výdavky na pracovníkov, nákup prístrojov, strojov
a zariadení, spotrebný materiál, odpisy a pod. a podľa toho zaradí konkrétny výdavok do príslušnej skupiny výdavkov v súlade Metodickým pokynom k používaniu číselníka oprávnených výdavkov
v programovom období 2007 – 2013 (príloha č. 1 Skupiny oprávnených výdavkov Metodického pokynu CKO č. 4) .

6. Je oprávneným výdavkom v rámci výzvy zapožičanie auta (resp. iného dopravného prostriedku) na realizáciu konkrétnej pracovnej cesty?

V zmysle Zoznamu oprávnených a neoprávnených výdavkov (príloha č. 4 k vyzve) je nájom strojov, prístrojov a zariadení (vrátané nehmotného majetku) , max. do výšky ceny v mieste obvyklej (v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách) počas trvania projektu oprávneným výdavkom v rámci predmetnej výzvy, pričom je potrebné dodržať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

V povinných prílohách k žiadosti o NFP, príloha č. 3 – Rozpočet (vzorový formulár 3.02), podpoložka 2.x.4.1 - Nájom zariadenia a vybavenia (vrátané operatívneho lízingu) je teda možné uviesť prenájom auta (resp. iného dopravného prostriedku) ako výdavok oprávnený.

7. Je kontraktačný/zmluvný výskum oprávneným výdavkom v prípade, ak žiadateľom je ústav SAV a dodávateľom tohto výskumu by bol iný ústav SAV? Dodávateľ by totiž zrealizoval časť výskumných meraní, ktoré žiadateľ nie je schopný sám zrealizovať.

Ak žiadateľ nie je schopný realizovať všetky výskumné aktivity sám, resp. s partnerom, je možné realizáciu odborných aktivít projektu zabezpečiť dodávateľským spôsobom. V tomto prípade musí výber dodávateľov realizovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. podľa pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a výdavky rozpočtovať v podpoložke s názvom „štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity/aktivít projektu - dodávané externe“ v rámci príslušnej časti hlavnej položky 2. Rozpočtu projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že limit pre dodávky je stanovený na max. 20% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v uvedenom prípade nejde o zmluvný výskum. Pre výzvy vyhlásené Agentúrou v rámci operačného programu Výskum a vývoj je zmluvný výskum relevantný iba v prípade, že sú vyhlásené v rámci schémy štátnej pomoci, tzn., že pre výzvu OPVaV-2009/2.2/04-SORO, resp. OPVaV-2009/4.2/04-SORO nie je relevantný.

8. V žiadosti o NFP je potrebné uviesť % podiel výdavkov projektu viažucich sa k vybraným prioritným témam vo vzťahu k celkovým výdavkom, avšak nikde sme nenašli bližšie vymedzenie konkrétnych aktivít (resp. druhov výdavkov), ktoré sa viažu k jednotlivým prioritným témam. Zatiaľ nám z toho vychádza, že prioritná téma:

01 sa týka výdavkov na vlastnú výskumnú činnosť,
02 sa týka výdavkov na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií,
03 sa týka výdavkov vynaložených na činnosti súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

Je správne toto zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém?

Uvedené zaradenie výdavkov v rámci prioritných tém možno považovať za správne.

Pod prioritnú tému 01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách možno zaradiť výdavky na vlastnú výskumnú činnosť.

V rámci prioritnej témy 02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia
a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská
v konkrétnej technológii je možné zahrnúť výdavky na obstaranie infraštruktúry a stavebných investícií.

Prioritná téma 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.) zahŕňa výdavky súvisiace s transferom poznatkov, resp. technológií do hospodárskej a vzdelávacej praxe.

9. V zmysle výziev OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/4.2/04-SORO je technológia chápaná aj ako didaktický alebo diagnostický postup. Prosím o vysvetlenie týchto pojmov.

Didaktický postup chápeme ako základné - prvotné usporiadanie výukového procesu (učiva), činnosti edukátora, činnosti edukantov a výukových podmienok, smerujúcich k vytýčenému didaktickému cieľu.

Diagnostický postup je procesným spôsobom orientovaná aktivita smerujúca k stanoveniu špecifických parametrov na základe informácií získaných od používateľa (dialógový režim) a prípadne aj na základe analýzy informácií získaných priamo z externých zdrojov (periférií, napr. senzorov). Za diagnostický postup možno považovať aj expertný (diagnosticky znalostný) systém, ktorý je procesným spôsobom orientovanou aktivitou smerujúcou k stanoveniu špecifických parametrov na základe informácií získaných od používateľa (dialógový režim) a prípadne aj na základe analýzy informácií získaných priamo z externých zdrojov (periférií, napr. senzorov), a ktorý autonómne alebo
s pomocou operátora vyberá, za daných podmienok, optimálne-najvhodnejšie riešenie z konečnej množiny dopredu známych riešení.

10. V zmysle časti 7 výzvy OPVaV-2009/4.2/04-SORO je oprávneným miestom realizácie projektu Bratislavský samosprávny kraj (BSK), pričom rozhodujúce je miesto realizácie aktivít a nie sídlo žiadateľa. Súčasťou projektu ma byť odber vzoriek. Samotné spracovávanie odobratých vzoriek a využívanie výsledkov výskumu bude v BSK. S cieľom získania relevantných výsledkov by však mali byť odbery realizované na celom území SR, vrátane BSK. Sú náklady na realizovanie takýchto odberov oprávnenými v rámci predmetnej výzvy? Samotné výsledky výskumu budú využívané v BSK.

Medzi všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov podľa Príručky pre žiadateľa o NFP, verzia 10.0 (časť 4.7 Oprávnené výdavky), patrí aj podmienka realizovania výdavku na oprávnenom území. V zmysle výzvy OPVaV-2009/4.2/04-SORO je oprávneným miestom realizácie projektu Bratislavský samosprávny kraj. Preto sú výdavky na odbery vzoriek (realizované v rámci odborných aktivít projektu) mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja neoprávnené.

V prípade, že výsledky uvedených činností sú nevyhnutnými podkladmi pre realizáciu odborných aktivít projektu, žiadateľ ich môže zabezpečiť dodávateľským spôsobom. V tomto prípade musí výber dodávateľov realizovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a výdavky rozpočtovať v podpoložke s názvom „štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity/aktivít projektu - dodávané externe“ v rámci príslušnej časti hlavnej položky 2. Rozpočtu projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že limit pre dodávky je stanovený na max. 20%.

11. Je potrebné, aby boli merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v súlade s tabuľkou G v Opise projektu?

Merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a do tabuľky G v Opise projektu musia byť vo vzájomnom súlade nasledovným spôsobom:

  • Ukazovatele je potrebné vyberať len zo zoznamu ukazovateľov, ktorý je zverejnený spolu s relevantnou výzvou. V prípade, ak bude v opise projektu identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v zozname merateľných ukazovateľov zverejnenom s relevantnou výzvou, bude ukazovateľ vyhodnotený ako nerelevantný a nebude sa na tento ukazovateľ prihliadať pri odbornom hodnotení. Ak z tohto dôvodu nebude v ŽoNFP uvedený požadovaný počet merateľných ukazovateľov výsledku a/alebo dopadu, bude žiadosť vyradená pre nesplnenie formálnej správnosti.
  • Musí sa zhodovať zoznam, tzn. výpočet merateľných ukazovateľov. V tabuľke G Opisu projektu budú uvedené len tie merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V prípade, ak v tabuľke č. 12 ŽoNFP bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke G Opisu projektu, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ. V prípade, ak v tabuľke G Opisu projektu bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke č. 12 ŽoNFP, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ.
  • Musia byť vo vzájomnom súlade výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov, tzn. hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP musia byť zhodné s údajmi priradenými k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu. V prípade, ak žiadateľ považuje za relevantné priradiť tie isté hodnoty merateľného ukazovateľa viacerým aktivitám (napr. ak bude počet výskumníkov... ktorí využívajú poskytnutú podporu relevantný k viacerým realizovaným aktivitám), je toto možné, avšak je potrebné doplniť hodnotu aj vysvetlením, aby bolo možné identifikovať, akým spôsobom sa uvedená hodnota podieľa na výslednej-kumulatívnej hodnote uvedenej v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V tomto prípade je možné uvedenú identifikáciu realizovať v tabuľke G Opisu projektu (na konci každého merateľného ukazovateľa dopadu/výsledku pod „frekvenciou merania“) vyhlásením:
    • Ukazovatele uvedené v tabuľke G Opisu projektu sú priraďované na základe relevancie daných ukazovateľov k aktivite. Výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.
  • V prípade takéhoto vyhlásenia odborný hodnotiteľ berie do úvahy len hodnoty merateľných ukazovateľov zadaných v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.
  • V prípade, ak nebude možné jednoznačne identifikovať vzťahy medzi hodnotami merateľných ukazovateľov, bude za výslednú hodnotu považovaný súčet hodnôt priradených
    k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu, minimálne však hodnota uvedená v tabuľke č. 12 ŽoNFP.
  • V prípade, ak bude v tabuľke G Opisu projektu pri aktivite uvedená jednorazovo vyššia hodnota merateľného ukazovateľa, ako je uvedená pre daný merateľný ukazovateľ v tabuľke č. 12 ŽoNFP, bude za výslednú hodnotu v tabuľke č. 12 ŽoNFP považovaná vyššia z týchto hodnôt.

Zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu uvedený žiadateľom v tab. č. 12 ŽoNFP je definitívny a nemení sa, s výnimkou prípadu popísaného vyššie, tzn. pri dopĺňaní ukazovateľa identifikovaného v tabuľke G Opisu projektu. Je možné upravovať len ich hodnoty, a to len smerom nahor, tzn. sumarizáciou hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tab. G Opisu projektu
v prípade, ak nie je relevantným spôsobom objasnený vzájomný súvis hodnôt uvedených pre ukazovateľ v tabuľke č. 12 ŽoNFP a v tab. G Opisu projektu.

V prípade nejasností odporúčame kontaktovať odbor publicity a informovanosti Agentúry MŠ SR pre Štrukturálne fondy EÚ.

12. Je potrebné, aby merateľné ukazovatele boli zadávané okrem tabuľky č. 12 Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a tabuľky G v Opise projektu aj do tabuľky F2 Opisu projektu ku každej aktivite?

Ukazovatele ku konkrétnym aktivitám v tabuľke F2 Opisu projektu sa nepriraďujú. V prípade, ak žiadateľ nemá inú alternatívu ako popísať plánovaný výstup realizácie konkrétnej aktivity a uvedie do tabuľky F2 Opisu projektu ukazovateľ ako súčasť popisu-deklarácie výstupu aktivity, tento ukazovateľ musí byť zhodný s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP a tabuľke G Opisu projektu, tzn. musí byť jednoznačne identifikovaná zhoda v znení ukazovateľa a v jeho hodnote s uvedenými tabuľkami.

13. V metodickom pokyne CKO č.3 sa uvádza, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Znamená to, že, ak v projekte budeme sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov
v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3)", tak v dopade už tento ukazovateľ nemôžeme použiť? Alebo to znamená, že v dopade musí byť len iná hodnota v rámci tohto ukazovateľa (napr. počet 2)?

Žiadateľ vyberie zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 5 výzvy) ukazovatele, ktoré budú napĺňané prostredníctvom aktivít realizovaných v plánovanom projekte. Ku každej aktivite musí byť priradený minimálne jeden ukazovateľ výsledku a minimálne jeden ukazovateľ dopadu, pričom platí, že výsledok projektu musí mať jednoznačnú logickú väzbu na podporované aktivity projektu. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

Žiadateľ môže vybrať len tie ukazovatele, ktoré sú priradené k prioritným témam vyhláseným vo výzve, čiže k prioritným témam 01, 02, 03.

V súvislosti s metodickým pokynom CKO č. 3 platí, že v rámci jedného projektu nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu. Z uvedeného vyplýva, že ak v projekte bude žiadateľ sledovať ako ukazovateľ výsledku napr. „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov
v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet 3)", tento ukazovateľ už nemôže použiť ako ukazovateľ dopadu na úrovni projektu a daný ukazovateľ nie je možné použiť ani s jeho inou hodnotou.

14 . Je potrebné zadávať hodnoty výsledku aj dopadu pre horizontálne priority pri podávaní žiadosti o NFP?

Deklarácia väzby žiadosti o NFP na niektorú z horizontálnych priorít (vplyv na rozvoj Informačnej spoločnosti, Trvalo udržateľného rozvoja, Marginalizovaných rómskych komunít alebo Rovnosti príležitostí) nie je povinná, ale vplyv žiadosti o NFP na horizontálne priority je súčasťou jej odborného hodnotenia. Pri deklarovaní vplyvu žiadosti o NFP k horizontálnym prioritám je nutné si vybrať aj ukazovatele prislúchajúce danej horizontálnej priorite. Pri výbere ukazovateľov výsledku a dopadu je potrebné zvoliť minimálne ukazovateľ výsledku. Relevantná je aj voľba ukazovateľa výsledku a ukazovateľa dopadu. Voľba ukazovateľa dopadu bez ukazovateľa výsledku je nerelevantná. V prípade, že je horizontálna priorita vybraná a nie je k nej priradený minimálne jeden ukazovateľ výsledku, bude vplyv na uvedenú horizontálnu prioritu vyhodnotený ako nerelevantný.

15. Je potrebné, aby boli v informačnom portáli ITMS zaregistrovaní aj partneri žiadateľa?

Verejná časť portálu ITMS je určená pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a slúži na zadávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následne na komunikáciu prijímateľa
s príslušným riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom.

Registrácia partnera žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného portálu nie je požadovaná. Údaje za partnera vypĺňa žiadateľ v rámci druhej záložky v sekcii 6 žiadosti o NFP.

16. Je potrebné, aby si žiadateľ vytvoril účet na prístup do ITMS pre každé opatrenie, v rámci ktorého chce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, alebo môže jeden účet využiť na podanie žiadostí aj v rámci ďalších opatrení?

Žiadateľ si v zmysle podmienok verejného portálu ITMS vytvorí jedno užívateľské konto. Do verejnej časti ITMS sa prihlasuje pomocou jednoznačného loginu, hesla a pomocou grid karty, ktoré získa aktiváciou užívateľského konta. Prostredníctvom tohto konta môže podávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj v rámci ďalších opatrení.

Portál ITMS zaeviduje novú žiadosť o NFP len v rámci aktuálnych výziev zaevidovaných v ITMS. Portál ITMS zabezpečuje žiadateľovi prístup ku všetkým jeho žiadostiam o NFP.

V prípade žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme, sa údaje, ktoré sú už známe, prenesú do polí formulára žiadosti o NFP. V prípade, že prenesené údaje z predchádzajúcich evidencií sú neaktuálne, žiadateľ má možnosť ich editovať a zmeniť.

17. Ako je obmedzený pracovný čas zamestnanca, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú a zároveň pracovný pomer na dobu určitú alebo pracovný pomer na kratšiu pracovnú dobu?

Podľa § 85 odsek 9 Zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších novelizácií (Zákonník práce),
v ktorom sa hovorí o pracovnom čase, priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca nesmie prekročiť 48 hodín.

18. Ktoré výdavky sa započítavajú do dodávok?

Pod dodávkami sa rozumejú predovšetkým personálne výdavky externé, t. j. výdavky na odborný personál, ako aj riadiaci a administratívny personál, s ktorým je uzatvorená zmluva na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, autorského zákona a iných právnych noriem
s výnimkou Zákonníka práce, Zákona o výkone prác vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe alebo obdobných právnych noriem upravujúcich pracovno-právne vzťahy. Tieto výdavky sú uhrádzané na základe faktúry. Pod dodávkami sa rozumie taktiež vykonávanie ďalších činností spojených
s implementáciou projektu vo forme služieb, ako sú expertízy, štúdie; notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorské, poradensko-konzultačné služby; tlač odborných publikácií, zborníkov ako výstup odbornej aktivity a pod.

19. Ako označovať v ITMS - sekcia 16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP tie prílohy, ktoré sú nerelevantné a ako tie, ktoré sa prikladajú iba v tlačenej forme (napr. výpis z registra trestov, stavebné povolenie a pod). Čestné vyhlásenia vyberať z počítača a tak ich priložiť? Povinné prílohy sa prikladajú iba v tlačenej forme (okrem opisu projektu a rozpočtu projektu)?

Žiadateľ vypracuje žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP (na základe pokynov uvedených vo formulári žiadosti) priamo prostredníctvom verejného portálu ITMS. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ nie je povinný prikladať priamo prostredníctvom verejného portálu ITMS povinné prílohy k žiadosti o NFP.

Po vytlačení žiadosti o NFP zo systému ITMS (po jej odoslaní) žiadateľ priloží v tlačenej podobe povinné prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh k ŽoNFP k výzve ( vrátane opisu projektu a rozpočtu projektu ) v jednom origináli a v jednej kópii. V pripade, že niektorá príloha nie je pre žiadateľa/partnera relevantná, priloží na jej miesto v žiadosti o NFP krycí list s názvom tejto prílohy, kde uvedie text: Príloha nie je relevantná .

Prílohy k žiadosti o NFP – Opis projektu a Rozpočet projektu musia byť zároveň priložené aj
v elektronickej forme na CD.

20. Ako je potrebné postupovať pri vkladaní údajov do žiadosti o NFP cez portál ITMS, sekcia 8.? Ak existujú 3 miesta realizácie projektu na troch adresách v jednej obci, tab. 8 žiadosti
o NFP zobrazí len jedno miesto realizácie. Je to v poriadku?

Nejde o chybu daného systému. Portál ITMS je nastavený tak, aby bral ako miesto realizácie obec,
t. j. ak sa nachádza viacero miest realizácie v jednej obci, zobrazí len jedno miesto.

21. V Prílohe č. 3 k výzve Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP je povinnou prílohou
č. 8/č. 22 k žiadosti o NFP kópia účtovnej závierky (overenej v zmysle Príručky pre žiadateľa) predloženej žiadateľom/partnerom v závislosti o právnej formy za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2008. Je možné predložiť účtovnú závierku za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2009?

Žiadateľ/partner je v závislosti od právnej formy povinný k žiadosti o NFP priložiť povinnú prílohu
č. 8/č. 22 - kópiu zodpovedajúcej účtovnej závierky (overenú v zmysle príručky pre žiadateľa) za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2008. Ak ku dňu podania žiadosti o NFP žiadateľ/partner má kompletnú, schválenú, konečnú účtovnú závierku (nie predbežnú) za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2009, môže predložiť túto účtovnú závierku organizácie.

22. V prípade partnerov žiadateľa o NFP je potrebné vyplniť identifikáciu partnerov vo formulároch žiadosť o NFP aj vyhlásenie o partnerstve?

Identifikáciu partnerov je potrebné vyplniť v obdivoch formulároch – na konci formulára Žiadosť o NFP cez verejný portál ITMS, ako aj vyplnením formulára 3.07 – Príloha č.12 k žiadosti o NFP – Vyhlásenie o partnerstve (Príloha č.3 k výzve), pričom vyplnené údaje v obidvoch formulároch musia byť identické.

23. Podľa ktorého zoznamu je potrebné priložiť povinné prílohy k žiadosti o NFP?

Povinné prílohy k žiadosti o NFP je potrebné priložiť podľa zoznamu uvedenom v Prílohe č.3 k výzve – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, ktorý je totožný so zoznamom uvedeným vo formulári Žiadosť o NFP v súbore PDF – príloha č.2. k výzve.

24. Ako je potrebné vyplniť stĺpce F2 a F3 vo formulári Rozpočet projektu, keďže finančná analýza sa nebude predkladať a v prípade, že nárokovateľná DPH na vrátenie sa nebude uplatňovať?

V takomto prípade v stĺpcoch F2 a F3 je potrebné uviesť hodnoty 0,00.

25. Kde konkrétne je potrebné uviesť v tabuľke Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu formulára Rozpočet projektu skutočné limity pre výdavky v predkladanom projekte?

Limity vypočítané pre výdavky v predkladanom projekte je potrebné uviesť nasledovným spôsobom: vymazať v jednotlivých riadkoch tretieho stĺpca zľava v tabuľke Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu skratku max. a uviesť v týchto bunkách limit príslušný pre výdavky v projekte v %, prípadne po vymazaní skratky max. rozdeliť bunky na dve a v jednej uviesť limit príslušný pre výdavky v projekte
v % a v druhej v EUR.

26. Aká má byť nadväznosť údajov uvedených v riadku Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu na formulár Rozpočet projektu?

Súčet oprávnených výdavkov uvedených v riadkoch Náklady/výdavky na realizáciu aktivity v časti F2 formulára Opis projektu za všetky aktivity musí byť identický so súčtom výdavkov uvedených vo formulári Rozpočet projektu v riadkoch 1.Spolu a 2.Spolu (priame výdavky).

27. Majú byť zosúladené názvy pozícií - funkcií a predpokladaný rozsah prác odborných, riadiacich a administratívnych pracovníkov vo formulároch Opis projektu a Rozpočet projektu?

Názvy pozícií v rámci projektu a predpokladaný rozsah prác v hod. uvedené v častiach D1 a D2
v Opise projektu musia byť identické s názvami funkcií a predpokladaným rozsahom prác v hod. v rozpočte projektu. Mená a priezviská sa uvádzajú len v opise projektu, v rozpočte projektu sa neuvádzajú.


28. Vo výzve, v bode 4.1 Oprávnení žiadatelia, je uvedené, že finančná pomoc pre túto výzvu je určená aj pre
mimovládne organizácie výskumu a vývoja (definované v zákone č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb) mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2009, ktoré majú najneskôr k 1.1.2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj
.

Je mimovládna organizácia oprávneným žiadateľom, resp. partnerom, aj keď nemá v predmete činnosti presné znenie, ako je uvedené vo výzve?

V prípade, že mimovládna organizácia má vo svojej zriaďovacej listine, štatúte, stanovách uvedené vykonávanie činností v oblasti výskumu alebo výskumu a vývoja, resp. podobné znenie (nemusí mať presne definovaný predmet: výskum alebo výskum a vývoj), je oprávneným žiadateľom v rámci predmetnej výzvy, ak spĺňa charakter žiadateľa v zmysle definície výskumnej organizácie podľa č. 30, oddielu 7 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 a ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa definované vo výzve a v Príručke pre žiadateľa o NFP, verzia 10.0, časť 4.4 Oprávnenosť žiadateľa.

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na mimovládnu organizáciu ako partnera, nakoľko v zmysle bodu 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa , partner musí spĺňať rovnaké podmienky oprávnenosti ako žiadateľ a kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 4.5 Oprávnenosť partnera.

29. Je oprávneným výdavkom odlučné, v prípade, že zamestnanec žiadateľa (odborný personál) so sídlom v Bratislave vykonáva bežnú pracovnú činnosť v Bratislave a v rámci projektu pracovnú činnosť mimo Bratislavy?

V rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2./04-SORO, resp. OPVaV-2009/4.2./04-SORO nie je odlučné oprávneným výdavkom. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že pojem odlučné v súčasnej dobe relevantné platné právne predpisy nepoznajú.

30. Sú oprávnené cestovné náhrady zamestnanca žiadateľa (odborného personálu) so sídlom v Bratislave, ktorý podáva projekt v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO, ak bežnú pracovnú činnosť vykonáva v Bratislave a počas realizácie aktivít projektu pracuje mimo Bratislavy?

Cestovné náhrady sú oprávneným výdavkom len v prípade, ak má žiadateľ s odborným, riadiacim, administratívnym a iným personálom uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah (napr. zákonník prace, zákon o štátnej službe,...) a zároveň spĺňajú všetky ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov.

Nevyhnutnou súčasťou pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu je aj určenie miesta výkonu práce. Pre výzvu s kódom OPVaV-2009/2.2./04-SORO platí, že oprávneným miestom realizácie aktivít projektu je 7 samosprávnych krajov okrem Bratislavského samosprávneho kraja. To znamená, že personál musí mať písomne určené miesto výkonu práce v oprávnenom mieste realizácie aktivít projektu. V tomto prípade sú cestovné náhrady na cesty z miesta výkonu práce do miesta pobytu zamestnanca a späť neoprávneným výdavkom. Oprávneným výdavkom sú cestovné náhrady za pracovné cesty uskutočnené výlučné v rámci realizácie aktivít projektu.

Ak žiadateľ potrebuje pre realizáciu niektorých čiastkových odborných aktivít projektu využiť odbornosť zamestnancov, vykonávajúcich bežnú pracovnú činnosť v Bratislave, oprávnené môžu byť ich personálne výdavky, pri splnení nasledovných podmienok:

- so zamestnancami má žiadateľ uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah s určeným miestom výkonu prace v oprávnenom mieste realizácie aktivít (mimo Bratislavského samosprávneho kraja);

- súčasťou dokumentácie pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je aj popis činností, ktoré zamestnanci budú realizovať v rámci aktivít projektu;

- personálne výdavky uvedené v rozpočte projektu sú v súlade s personálnou maticou (tabuľka D1
a D2 Opisu projektu);

- personálne výdavky spĺňajú všetky ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov, uvedené vo výzve s kódom OPVaV-2009/2.2./04-SORO a v Príručke pre žiadateľa, verzia 10.0 (časť 4.7 Oprávnené výdavky a časť 5.4.3 Pokyny k vypracovaniu Rozpočtu projektu (prioritné osi 1 až 4)).

31. Sú oprávnené v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO cestovné náhrady odborného personálu - cesty do Bratislavy v prípade pracovných porád s vedením organizácie k projektu
v Bratislave, keď centrála sa nachádza v Bratislave?

V zmysle Zoznamu oprávnených a neoprávnených výdavkov uvedenom v Prílohe č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP „OPVaV-2009/2.2/04-SORO“ cestovné náhrady odborného, riadiaceho
a administratívneho personálu, expertov, školiteľov, lektorov sú oprávneným výdavkom len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov.

Zároveň musia tieto výdavky spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v časti 6. Oprávnené výdavky výzvy a všeobecné pravidla oprávnenosti výdavkov uvedené v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, verzia 10.0, časť 4.7 Oprávnené výdavky.

Cestovné náhrady odborného personálu v súvislosti s pracovnými poradami s vedením organizácie nachádzajúcej sa v Bratislave by neboli oprávneným výdavkom, nakoľko by nespĺňali všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov: nespĺňali by podmienku účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne) a neboli by realizované na oprávnenom území (za oprávnené miesto realizácie projektu pri predmetnej vyzve je považovaných 7 samosprávnych krajov okrem Bratislavského kraja, pričom rozhodujúcim faktorom na posúdenie oprávnenosti územia je miesto realizácie aktivít projektu).

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky