Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2009/2.1/03-SORO  
 

OPVaV-2009/2.1/03-SORO, OPVaV-2009/4.1/03-SORO

1. Môže byť zodpovedná za riadenie projektu aj osoba, ktorá bude v organizácii žiadateľa zamestnaná na ¼ pracovný úväzok, a to až od termínu začiatku realizácie projektu ?

Osoba zodpovedná za riadenie projektu, čiže projektový manažér (jedna osoba, ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu ako celku, resp. vedúci projektového tímu), môže byť zamestnaný v organizácii žiadateľa na ¼ pracovný úväzok od termínu začiatku realizácie projektu, nie je to však štandardný postup. Zodpovedná osoba v tomto prípade musí byť vysoko odborne spôsobilá na výkon pozície projektového manažéra.

2. V úplnom znení výzvy sa uvádza, že pre aktuálne vyhlásenú výzvu pre opatrenie 2.1 sa bude pri hodnotení žiadosti o NFP uplatňovať výberové kritérium 3 (v zmysle prílohy č.10 k výzve), avšak v dotknutej prílohe sa nehovorí o konkrétnych tematických oblastiach výskumu a vývoja. O aké konkrétne tematické oblasti výskumu a vývoja ide?

Vo výzve na str. 4 je uvedené, že v rámci tejto výzvy bude výberové kritérium 3 – Tematická oblasť výskumu a vývoja (uvedené v prílohe č.10 k tejto vyzve) aplikované vo výberovom a schvaľovacom procese. Z uvedeného vyplýva, že ak v jednej tematickej oblasti výskumu a vývoja bude podaných viacero žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) , je vo výberovom
a schvaľovacom procese možné uplatniť kritérium výberu žiadosti o NFP s najvyšším počtom bodov
v definovanej tematickej oblasti výskumu a vývoja.

Tematickou oblasťou výskumu a vývoja je odbor vedy a techniky v zmysle Smernice č. 27/2006-R z 21.12.2006 o sústave odborov vedy a techniky.

3. Je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy OPVaV-2009/2.1/03-SORO, resp. OPVaV-2009/4.1/03-SORO aj organizácia, ktorá nepredložila žiadosť o NFP v rámci predchádzajúcich dvoch výziev pre opatrenie 2.1?

Ak organizácia spĺňa všetky podmienky na oprávnenosť žiadateľa v rámci výzvy OPVaV-2009/2.1/03-SORO, resp. OPVaV-2009/4.1/03-SORO, je možné predložiť žiadosť o NFP.

4. Môžu ľudia vyskytujúci sa v matici odborných pracovníkov v predchádzajúcich už schválených centrách excelentnosti byť v tejto výzve zaradení do administratívnej matice (t.j. fungovať ako manažéri projektu)?

Vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP OPVaV-2009/2.1/03-SORO v časti 4.1 Kritéria oprávnenosti žiadateľa je stanovená podmienka: „Odborný personál žiadateľa, ktorý ma vykonávať aktivity v danej žiadosti o NFP predkladaného projektu, nemôže byť zapojený do realizácie schválených projektov v rámci výziev: OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO.“

Odborní zamestnanci žiadateľa, ktorí už sú zaradení do personálnych matíc predchádzajúcich dvoch projektov na vybudovanie centier excelentnosti, nemôžu byť vôbec zaradení do personálnej matice projektu predkladaného v rámci aktuálnej výzvy (ani ako riadiaci alebo administratívny personál).

5. Môžu byť publikácie ľudí vyskytujúcich sa v odbornej matici pre už schválené centrá excelentnosti použité i v tejto výzve? Bez toho, aby títo ľudia boli uvedení v odbornej personálnej matici. Pôjde o publikácie skupiny podávajúcej projekt.

V aktuálnej vyzve nie je stanovené obmedzenie, ktoré by sa týkalo využitia zamestnancov ako autorov, resp. spoluautorov pri hodnotení atribútov výstupov publikačnej činnosti (posúdenie splnenia 6. kritéria oprávnenosti žiadateľa, ktoré definuje centrum excelentnosti) v rámci predchádzajúcich výziev a ich využitia v rámci aktuálnej výzvy. Obmedzenie nie je stanovené ani pokiaľ ide o väzbu zamestnancov zaradených do personálnej matice odborného, riadiaco a administratívneho personálu a ich využitia ako autorov, resp. spoluautorov pri hodnotení atribútov výstupov publikačnej činnosti.

V súlade s časťou 4.1 aktuálnej výzvy kritériom 6. oprávnenosti žiadateľa rozhodujúce je, aby sa posudzovalo autorstvo/spoluautorstvo publikácií za posledných 6 rokov v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa v súčasnosti predkladaný projekt zameriava a aby sa dosiahla minimálne kategória A- v hodnotení atribútov výstupov.

Možno teda konštatovať , že publikácie zamestnancov, ktorí už boli ako autori, resp. spoluautori využití pri predchádzajúcich výzvach na zriadenie centier excelentnosti môžu byť využité aj pri aktuálnej výzve, a to bez ohľadu na to, čí títo zamestnanci sú zaradení do personálnych matíc predchádzajúcich dvoch projektov alebo aktuálneho projektu na vybudovanie centier excelentnosti.

Výskumní pracovníci zahrnutí do hodnotenia výstupov publikačnej činnosti musia však spĺňať kritériá stanovené v časti (4) Pokynov k ohodnoteniu výstupov publikačnej činnosti ( príloha č. 13 A k žiadosti o NFP ).

6. Môžu ľudia uvedení v odbornej matici pre projekt v tejto výzve participovať na viacerých projektoch centier excelentnosti v rámci tejto výzvy?

Zamestnanci, ktorí budú zaradení ako odborný personál do personálnej matice jedného projektu žiadateľa predkladaného v rámci aktuálnej výzvy, môžu byt zaradení ako odborný personál do personálnej matice druhého projektu žiadateľa predkladaného tiež v rámci aktuálnej výzvy
(v rozdielnych odboroch vedy a techniky).

Rozsah hodín zapojenia týchto zamestnancov však musí byť v súlade s príslušnými platnými zákonnými normami ( Zákonník práce a pod.). Pri zapojení tých istých zamestnancov do viacerých projektov je tiež potrebné dôsledné sledovať, aby nedošlo k duplicite – k prekrývaniu hodín vykázaných pri prácach na jednotlivých projektoch a teda k prekrývaniu personálnych výdavkov. Za tým účelom žiadateľ - prijímateľ zabezpečí vedenie presnej evidencie odpracovaného času na jednotlivých projektoch, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať prácu vykonanú na jednotlivých projektoch.

7. Pokiaľ organizácia vystupuje v tejto výzve ako partner – môžu byť jej ľudia uvedení v personálnej odbornej matici bez ohľadu na to, že už vystupujú v odborných maticiach v už schválených projektoch?

V aktuálnej výzve v časti 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa je uvedené: „Odborný personál partnera, ktorý ma vykonávať aktivity v danej žiadosti o NFP predkladaného projektu môže byť zapojený do realizácie schválených projektov v rámci výziev: OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO“.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že zamestnanci partnera môžu byť zaradení do personálnej matice projektu predkladaného v rámci aktuálnej výzvy ako odborný personál aj keď už sú zaradení do personálnych matíc odborného personálu v rámci predchádzajúcich dvoch projektov na vybudovanie centier excelentnosti. Je potrebné však sledovať rozsah hodín zapojenia týchto zamestnancov a neprekrývanie personálnych výdavkov.

8. Je možné do projektu predkladaného v rámci výzvy OPVaV-2009/2.1/03-SORO zahrnúť odborný personál žiadateľa, ktorý sa nepodieľa na projektoch realizovaných v rámci výziev OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2009/2.1/02-SORO, ale podieľa sa na projektoch realizovaných na základe výziev OPVaV-2008/4.1/01-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO?

Vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP OPVaV-2009/2.1/03-SORO v časti 4.1 Kritériá oprávnenosti žiadateľa je stanovená podmienka: „Odborný personál žiadateľa, ktorý ma vykonávať aktivity v danej žiadosti o NFP predkladaného projektu, nemôže byť zapojený do realizácie schválených projektov v rámci výziev: OPVaV-2008/2.1/01-SORO,OPVaV-2009/2.1/02-SORO.

Z uvedeného vyplýva, že odborný personál žiadateľa, ktorý je zaradený do personálnych matíc predchádzajúcich dvoch projektov na podporu centier excelentnosti v rámci opatrenia 4.1 môže byť zaradený do personálnej matice projektu v rámci aktuálnej výzvy pre opatrenie 2.1.

Rozsah hodín zapojenia týchto zamestnancov však musí byť v súlade s príslušnými platnými zákonnými normami ( Zákonník prace a pod.). Pri zapojení tých istých zamestnancov do viacerých projektov je tiež potrebné dôsledne sledovať, aby nedošlo k duplicite – k prekrývaniu hodín vykázaných pri prácach na jednotlivých projektoch a teda k prekrývaniu personálnych výdavkov. Za tým účelom žiadateľ - prijímateľ zabezpečí vedenie presnej evidencie odpracovaného času na jednotlivých projektoch, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať prácu vykonanú na jednotlivých projektoch.

9. Je možné zahrnúť do Tabuľky prepočtu výstupov publikačnej činnosti (príloha č. 13D k žiadosti o NFP) aj publikácie doktorandov danej inštitúcie?

V zmysle prílohy č. 13A k žiadosti o NFP „Pokyny k ohodnoteniu publikačnej činnosti“, výstupy publikačnej činnosti za oblasť výskumu je potrebné uviesť za žiadateľa, resp. žiadateľa s partnerom/partnermi v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa projekt zameriava. V prípade, ak je do projektu zapojených viacero fakúlt, resp. ústavov, uvedú sa činnosti kumulatívne za všetkých výskumníkov fakúlt resp. ústavov.

Na účely hodnotenia výskumu pre potreby ohodnotenia výstupov publikačnej činnosti sa výskumníkom pracujúcim u žiadateľa/partnera rozumie každý výskumník s vysokoškolským vzdelaním, ktorý:

a) je k 31.12. posledného roka hodnoteného obdobia zamestnaný u žiadateľa/partnera na ustanovený týždenný pracovný čas a to nepretržité aspoň po dobu troch rokov,

alebo

b) bol počas hodnoteného obdobia zamestnaný u žiadateľa/partnera na ustanovený týždenný pracovný čas aspoň po dobu štyroch rokov.

Nakoľko doktorandi nespĺňajú kritériá uvedené v bode a) a b) prílohy č.13A k žiadosti o NFP, ich publikácie nemožno zaradiť do zoznamu publikačnej činnosti hodnotenej v rámci tejto výzvy.

10. Je možné podať jeden projekt, ktorý by pokrýval spoločnú tému, ktorá spadá čiastočne pod Chemické vedy a čiastočne pod Biologické vedy (teda by išlo 1 projekt zahŕňajúci 2 odbory vedy a techniky?

V texte výzvy je definované, že: Celkový počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré v rámci tejto výzvy môže predložiť jeden oprávnený žiadateľ, nie je obmedzený. V rámci jedného odboru vedy a techniky môže oprávnený žiadateľ predložiť len jednu žiadosť o NFP, ktorá však môže zahŕňať viac vecných priorít výskumu a vývoja. Žiadateľ môže podať 2 projekty, každý v inom odbore vedy a techniky, ale nie 1 projekt, ktorý sa zameriava na 2 odbory vedy a techniky.

11. Druhé kritérium excelentnosti v prílohe č. 12 žiadosti o NFP: organizácia výskumu a vývoja zúčastňuje sa na riešení za posledných 5 rokov (2004-2008) minimálne v 1 medzinárodnom projekte v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava; Musí projekt v danom období začať aj skončiť?

V prílohe č. 12 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné uviesť účasť žiadateľa
na riešení medzinárodných projektov v r. 2004 – 2008, pričom sa realizácia minimálne 1 medzinárodného projektu v podskupine odborov vedy a techniky reálne začala, resp. začala aj ukončila v uvedenom období.

12. V rámci 4. kritéria excelentnosti prílohy č. 12 k žiadosti o NFP je potrebné uviesť počet absolventov doktorandského štúdia z celkového počtu zamestnancov a výskumníkov organizácie. K akému dátumu je potrebné toto kritérium vyplniť?

V rámci 4. kritéria excelentnosti prílohy č. 12 k žiadosti o NFP je potrebné uviesť podiel absolventov doktorandského štúdia z celkového počtu zamestnancov a celkového počtu výskumníkov k dátumu podania žiadosti o NFP.

13. Ktoré výdavky sa započítavajú do dodávok?

Pod dodávkami sa rozumejú predovšetkým personálne výdavky externé, t. j. výdavky na odborný personál, ako aj riadiaci a administratívny personál, s ktorým je uzatvorená zmluva na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, autorského zákona a iných právnych noriem
s výnimkou Zákonníka práce, Zákona o výkone prác vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe alebo obdobných právnych noriem upravujúcich pracovno-právne vzťahy. Tieto výdavky sú uhrádzané na základe faktúry. Pod dodávkami sa rozumie taktiež vykonávanie ďalších činností spojených
s implementáciou projektu vo forme služieb, ako sú expertízy, štúdie; notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorské, poradensko-konzultačné služby; tlač odborných publikácií, zborníkov ako výstup odbornej aktivity a pod.

14. Podľa prílohy č. 13 A k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) „Pokyn k ohodnoteniu výstupov publikačnej činnosti“ má byť v rámci výstupu publikačnej činnosti v prílohe 13 D „Tabuľka prepočtu výstupov publikačnej činnosti“ uvedená aj „strana/počet strán“. Čo konkrétne znamená údaj: „strana/ počet strán“, napr. „12/60“ pre článok v časopise? Znamená to, že titulná strana článku začína na strane 12 a celkový počet strán daného konkrétneho čísla časopisu je 60 strán?

Nemal by sa uvádzať napr. rozsah strán príspevku ako „12 – 23/60“, čiže rozsah príspevku v časopise a celkový počet strán daného čísla časopisu? Alebo je tam potrebné uviesť celkový počet strán celého ročníka časopisu napr. 1058? Nestačí uvádzať iba rozsah strán
v časopise/zborníku napr. 12 – 23 bez „celkového počtu strán“?

Z hľadiska deklarácie kvality publikačného výstupu nie je v prípade aktuálnej výzvy (prílohy) rozhodujúce presné určenie rozsahu publikačného výstupu, ale možnosť jeho identifikácie v prípade potreby kontroly deklarovaných skutočností. V zmysle prílohy k žiadosti o NFP č. 13 A každý výstup publikačnej činnosti by mal okrem iných údajov obsahovať aj stranu a počet strán, napr. 12/60, kde prvé číslo (12) znamená stranu, kde sa nachádza začiatok článku v príslušnej publikácii a druhé číslo (60) uvádza celkový počet strán publikácie. To iste platí aj pri článkoch v časopisoch, kde sa za lomítko uvedie celkový počet strán konkrétneho čísla časopisu, v ktorom je článok publikovaný. V prípade monografií sa uvádza počet strán v tvare napr. 250/250, tzn. celkový počet strán/celkový počet strán. Samotný rozsah strán publikačného výstupu bez celkového počtu strán publikácie nie je postačujúci a nevyhovuje zadanej špecifikácii.

15. Je možné do personálnej matice v aktuálnej výzve na podporu centier excelentnosti zaradiť osobu, ktorá bola v personálnej matici projektu z prvej výzvy, ale už ukončila svoju činnosť (splnila všetky stanovené ciele na danej aktivite) v tomto projekte?

V prípade, že ide o odborný personál, vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) OPVaV-2009/2.1/03-SORO v časti 4.1 Kritériá oprávnenosti žiadateľa je stanovená podmienka: „Odborný personál žiadateľa, ktorý ma vykonávať aktivity v danej žiadosti o NFP predkladaného projektu, nemôže byť zapojený do realizácie schválených projektov v rámci výziev: OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO“.

Uvedenú podmienku je nevyhnutné dodržať aj v prípade, že odborný personál už ukončil realizáciu všetkých aktivít v predchádzajúcich projektoch v rámci opatrenia 2.1, tzn. že ho nemožno zaradiť do realizácie projektu predkladaného v rámci aktuálnej výzvy.

V prípade, že ide o administratívny personál, platí nasledovné: V súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2009/2.1/03-SORO môže administratívny personál žiadateľa vykonávať aktivity v danom projekte uvedenej výzvy aj v prípade, že bol zapojený do realizácie schválených projektov ako administratívny personál v rámci výziev OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO.

V súvislosti s uvedeným je potrebné dodržiavať príslušné platné zákonné normy (zákonník prace a ďalšie) a pri zapojení toho istého pracovníka do viacerých projektov je potrebné dôsledne sledovať, aby nedošlo k duplicite – k prekrývaniu hodín (plánovaných a neskôr vykázaných) pri prácach na jednotlivých projektoch.

16. V súbore 3.07A Pokyn k ohodnoteniu výstupov PC je usmernenie, že sa autori publikácií (výstupy publikačnej činnosti) musia písať v tvare:

PRIEZVISKO, Meno, PRIEZVISKO, Meno ;

V tabuľke Príloha č. 13 D prvý stĺpec vľavo, sú uvedené príklady výstupov publikačnej činnosti v odlišnom tvare:

Mlsný, J.; Hrdlička, K.; Lengyel, P; Varga, F.; Jaro, M.;

V tabuľke v prvom stĺpci mame uvádzať priezvisko a celé meno, alebo iba priezvisko a iniciálky? Ktorý pokyn pre formu písania autorov je záväzný?

Obe formy sú akceptovateľné, teda je možné písať PRIEZVISKO, Meno formou Mlsný J., alebo aj Mlsný Juraj. Avšak v prípade, že sú rovnaké zároveň iniciálky mena a priezvisko dvoch alebo viacerých autorov, je potrebné použiť celé meno autora a nielen iniciálku.

17. Je potrebné, aby boli merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v súlade s tabuľkou G v opise projektu?

Merateľné ukazovatele zadávané do tabuľky č. 12 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a do tabuľky G v opise projektu musia byť vo vzájomnom súlade nasledovným spôsobom:

  • Ukazovatele je potrebné vyberať len zo zoznamu ukazovateľov, ktorý je zverejnený spolu s relevantnou výzvou. V prípade, ak bude v Opise projektu identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v zozname merateľných ukazovateľov zverejnenom s relevantnou výzvou, bude ukazovateľ vyhodnotený ako nerelevantný a nebude sa na tento ukazovateľ prihliadať pri odbornom hodnotení. Ak z tohto dôvodu nebude v ŽoNFP uvedený požadovaný počet merateľných ukazovateľov výsledku a/alebo dopadu, bude Žiadosť vyradená pre nesplnenie formálnej správnosti. P ri zadávaní žiadosti o NFP do verejného portálu ITMS je potrebné vybrať do tabuľky č. 12 aj merateľné ukazovatele priradené k zvoleným horizontálnym prioritám, ktoré budú vybrané žiadateľom v tabuľke č. 15. Ukazovatele s relevanciou k niektorej z horizontálnych priorít je potrebné uviesť aj v tabuľke G Opisu projektu.
  • Musí sa zhodovať zoznam, tzn. výpočet merateľných ukazovateľov. V tabuľke G opisu projektu budú uvedené len tie merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V prípade, ak v tabuľke č. 12 ŽoNFP bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke G Opisu projektu, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ. V prípade, ak v tabuľke G Opisu projektu bude identifikovaný ukazovateľ, ktorý sa nenachádza v tabuľke č. 12 ŽoNFP, bude po prípadnom schválení žiadosti potrebné plniť aj tento ukazovateľ.
  • Výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov musia byť vo vzájomnom súlade, tzn. hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP musia byť zhodné s údajmi priradenými k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu. V prípade, ak žiadateľ považuje za relevantné priradiť tie isté hodnoty merateľného ukazovateľa viacerým aktivitám (napr. ak bude počet výskumníkov... ktorí využívajú poskytnutú podporu relevantný k viacerým realizovaným aktivitám), je toto možné, avšak je potrebné doplniť hodnotu aj vysvetlením, aby bolo možné identifikovať akým spôsobom sa uvedená hodnota podieľa na výslednej-kumulatívnej hodnote uvedenej v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V tomto prípade je možné uvedenú identifikáciu realizovať v tabuľke G Opisu projektu (na konci každého merateľného ukazovateľa dopadu/výsledku pod „frekvenciou merania“) vyhlásením:
    • Ukazovatele uvedené v tabuľke G Opisu projektu sú priraďované na základe relevancie daných ukazovateľov k aktivite. Výsledné kumulatívne hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP.
  • V prípade takéhoto vyhlásenia odborný hodnotiteľ berie do úvahy len hodnoty merateľných ukazovateľov zadaných v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP.
  • V prípade, ak nebude možné jednoznačne identifikovať vzťahy medzi hodnotami merateľných ukazovateľov, bude za výslednú hodnotu považovaný súčet hodnôt priradených k ukazovateľom v tabuľke G Opisu projektu, minimálne však hodnota uvedená v tabuľke č. 12 ŽoNFP.

Zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu uvedený žiadateľom v tab. č. 12 ŽoNFP je definitívny a nemení sa, s výnimkou prípadu popísaného vyššie, tzn. pri dopĺňaní ukazovateľa identifikovaného v tabuľke G Opisu projektu. Je možné upravovať len ich hodnoty, a to len smerom nahor, tzn. sumarizáciou hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tab. G Opisu projektu v prípade, ak nie je relevantným spôsobom objasnený vzájomný súvis hodnôt uvedených pre ukazovateľ v tabuľke č. 12 ŽoNFP a v tab. G Opisu projektu.

V prípade nejasností odporúčame kontaktovať odbor publicity a informovanosti Agentúry MŠ SR pre Štrukturálne fondy EÚ.

18. Je potrebné, aby merateľné ukazovatele boli zadávané okrem tabuľky č. 12 žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tabuľky G v opise projektu aj do tabuľky F2 opisu projektu ku každej aktivite?

Ukazovatele ku konkrétnym aktivitám v tabuľke F2 Opisu projektu sa nepriraďujú. V prípade, ak žiadateľ nemá inú alternatívu ako popísať plánovaný výstup realizácie konkrétnej aktivity a uvedie do tabuľky F2 Opisu projektu ukazovateľ ako súčasť popisu-deklarácie výstupu aktivity, tento ukazovateľ musí byť zhodný s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a tabuľke G Opisu projektu, tzn. musí byť jednoznačne identifikovaná zhoda v znení ukazovateľa a v jeho hodnote s uvedenými tabuľkami.

19. V Prílohe č. 12 k Žiadosti o NFP sa v poznámke pod čiarou uvádza, že organizácia výskumu a vývoja, ktorá musí spĺňať kritérium č. 2, sa poníma ako fakulta vysokej školy. Vzťahujú sa aj kritériá č.1,3,4 a 5 taktiež iba na danú fakultu vysokej školy alebo na celu univerzitu?

Vzťahuje sa to aj na kritérium č. 6, kde by mali byt uvedené výstupy publikačnej činnosti iba za jednu fakultu? V rámci jednej podskupiny odborov vedy a techniky ma totiž univerzita publikačné výstupy za viaceré rôzne fakulty v rámci univerzity, pričom všetky tieto publikácie spadajú do jednej žiadateľom predkladanej podskupiny odborov vedy a techniky. Je možné využiť aj tieto publikácie iných fakúlt (zamestnancov iných fakúlt) v rámci splnenia kritéria excelentnosti č.6?

V Prílohe č.12 k Žiadosti o NFP „Kritéria 1 až 5 definujúce centrum excelentnosti“ bude žiadateľ hodnotiť jednotlivé kritériá (vrátané 2. kritéria) za celú organizáciu výskumu a vývoja, ktorá žiada
o podporu v rámci tejto výzvy.

Kritérium č. 6 musí spĺňať organizácia výskumu a vývoja, ktorá žiada o podporu v rámci tejto výzvy (t. j. univerzita) samostatne, resp. spoločne s partnerom/partnermi.

20. Pre kritérium zaradenia publikácií platí posledný aktuálny IF alebo IF známy v čase publikovania práce?

Pri zaraďovaní výstupov publikačnej činnosti do kategórií A, B, C, D je žiadateľ povinný postupovať v zmysle prílohy č. 13 C k žiadosti o NFP „Kategorizácia výstupov publikačnej činnosti.“ Pri zaradení výstupov do príslušnej kategórie v rámci konkrétnej oblasti výskumu je potrebné uviesť Impact Factor stanovený pre rok, v ktorom bola predmetná publikácia vydaná.

21. V znení výzvy sa uvádza, že ... "nesmú byť predkladané projekty zamerané *na jeden z nasledujúcich* odborov vedy a techniky podľa §6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. ....(nasleduje zoznam vedných odborov) a všetky ostatné príbuzné odbory v rámci jednotlivých odborov vedy a techniky.

Čo znamená vyjadrenie "príbuzné odbory v rámci jednotlivých odborov“?

V prílohe č. 16 k Výzve na predkladanie žiadosti o NFP „OPVaV-2009/2.1/03-SORO“ a „OPVaV-2009/4.1/03-SORO“ je uvedený Číselník odborov vedy a techniky (Príloha k smernici č. 27/2006-R o sústave odborov vedy a techniky), ktorý definuje ku každej skupine odborov aj podskupiny odborov vedy a techniky. V rámci každej podskupiny odborov vedy a techniky sú uvedené aj „Ostatné príbuzné odbory …“ v rámci jednotlivých odborov vedy a techniky, na ktoré nesmú byť predkladané projekty zamerané v zmysle podmienok uvedených vo vyhlásenej výzve.

Príklad:
SKUPINA ODBOROV VEDY A TECHNIKY- 010000 PRÍRODNÉ VEDY

Podskupina odborov vedy a techniky – 010100 Matematické vedy

Odbor vedy a techniky – 010199 Ostatné príbuzné odbory matematických vied

Odbor vedy a techniky „010199 Ostatné príbuzné odbory matematických vied“ podľa číselníka odborov vedy a techniky vydaného Ministerstvom školstva SR nie je oprávneným odborom vedy a techniky v zmysle podmienok uvedených v predmetnej vyzve. Pri identifikovaní ostatných príbuzných odborov v rámci jednotlivých odborov vedy a techniky je potrebné postupovať v zmysle uvedeného príkladu.

 

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky