Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci)

28.08.2013

Dňa 28.08.2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci) pod názvom  Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, kód OPVaV-2013/4.1/04-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja.

  • Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy).

  • Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31.12.2013

Dátum ukončenia výzvy: 31.12.2013

Všetky informácie nájdete na webovom sídle ASFEU/Operačný program Výskum a vývoj/Aktuálne výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky