Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2013/1.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

31.01.2013

Dňa 31. 1. 2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja“, kód OPVaV-2013/1.1/02-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, konkrétne pre:

·         verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

·         štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

·         súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

·         Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,

·         organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

·         mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2010, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2010 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  06. 05. 2013

Všetky informácie nájdete na: OPVaV-2013/1.1/02-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky