Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2011/2.2/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, (schéma štátnej pomoci)

28.04.2011

Dňa 28. 04. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe pod názvom „Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj, Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“, s kódom OPVaV-2011/2.2/07-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 písm. a) pre právnické osoby a písm. b) pre fyzické osoby, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov definované v tejto výzve v časti 3. Oprávnené aktivity, a ktoré boli založené najneskôr k 1. 1. 2010:

  • Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy).

  • Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 01. 08. 2011.

Všetky informácie nájdete na:  http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20112207-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky