Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2011/1.1/01-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

17.10.2011

Dňa 17. 10. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja“, kód OPVaV-2011/1.1/01-SORO.


Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, konkrétne pre:

  • verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2009, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 23. 1. 2012

Všetky informácie nájdete na: www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20111101-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky