Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok rámci operačného programu Výskum a vývoj - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), pod kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných

28.04.2009

Dňa 28.4.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), a ktoré boli založené najneskôr k 1.1.2008:

· Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

· Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 10.8.2009.

Všetky informácie nájdete na: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-2-2-03-soro/ 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky