Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok rámci Operačného programu Výskum a vývoj pod kódom OPVaV-2008/2.2/01-SORO, opatrenie 2.2.: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

28.11.2008

Dňa 28.11.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci
  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2007, ktoré majú najneskôr k 1.1.2007 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum a vývoj

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 2.3.2009.

Všetky informácie nájdete na: www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-2-01/ 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky