Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OPVaV

23.09.2009

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OPVaV, že pri hodnotení publikačných výstupov, ktoré žiadatelia o nenávratný finančný príspevok deklarujú ako výstupy napĺňajúce merateľný ukazovateľ (napr.: „Počet prác publikovaných v nekarentovaných časopisoch“ a ďalších podobných), je potrebné postupovať v zmysle nasledovných variantov:

  • Zoznam autorov publikačného výstupu obsahuje aj mená, ktoré nie sú súčasťou personálnej matice projektu, tzn. nie je možné zistiť, aký percentuálny podiel na spracovaní publikačného výstupu majú osoby uvedené v zozname autorov.
  • V poďakovaní („Acknowledgment“) je uvedených viac grantových schém ako konkrétny projekt v rámci OP VaV, vo vzťahu ku ktorému je deklarovaný publikačný výstup.

 

Postup:

  • Akceptovať príspevok, ak je na zozname autorov aspoň jedna osoba uvedená v personálnej matici projektu, za podmienky, že táto osoba je v personálnej matici projektu priradená k aktivite, ku ktorej sa daný publikačný výstup vzťahuje ako definovaný merateľný ukazovateľ, a súčasne je publikačný výstup relevantným výstupom vzťahujúcim sa k aktivite, v rámci ktorej je jeho realizácia definovaná ako merateľný ukazovateľ.

 

a súčasne

  • Akceptovať len takú hodnotu publikačného výstupu, ktorá reálne zodpovedá percentuálnemu podielu relevantného projektu OPVaV na hodnote 1,0. Pri každej uvedenej grantovej schéme musí byť preto uvedený percentuálny podiel na financovaní publikačného výstupu, pričom celkový súčet jednotlivých percentuálnych podielov musí byť 100%. Tzn. ak je v rámci publikačného výstupu deklarovaných napr. 7 grantových schém, a pre relevantný projekt OPVaV je priradená hodnota 75%, počíta sa za hodnotu napĺňania merateľného ukazovateľa pomerná časť, tzn. 0,75 publikačného výstupu. V prípade, ak by bola v publikačnom výstupe uvedená len jedna grantová schéma, tzn. relevantný projekt OPVaV, a minimálne 1 spoluautor je financovaný z relevantného projektu (podľa bodu a), počíta sa za hodnotu napĺňania merateľného ukazovateľa pomerná časť, tzn. 1,0 publikačného výstupu. V danom kontexte sa už neskúma percentuálny podiel vzhľadom na počet spoluautorov financovaných z relevantnej grantovej schémy – projektu OPVaV.

 

Zdôvodnenie: faktické obmedzenie uvádzania poďakovania z iných grantových schém bráni tvorbe spoločných publikačných výstupov autorom, ktorí na odbornej úrovni spolupracujú s autormi financovanými z relevantného projektu, nakoľko pre svoje vlastné grantové schémy nebudú títo autori schopní zdokladovať publikačný výstup. Toto obmedzenie sa prejaví v znižovaní afinity pre vzájomnú spoluprácu odborníkov financovaných z relevantného projektu a odborníkov financovaných z iných zdrojov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky