Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj

14.04.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje žiadateľov o NFP v rámci vyhlásených priebežných výziev s kódmi OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/03-SORO a pod názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“ na nasledovné zmeny a povinnosti:

1.       Stav procesu verejného obstarávania:

Vzhľadom na krátkosť obdobia na hodnotenie projektov, ich následnú implementáciu a viazanosť procesov VO k termínu uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP ASFEU stanovila informačnú povinnosť pre žiadateľov o NFP pre vyššie uvedené výzvy.
Žiadatelia o NFP sú povinní oznamovať priebežne na mailovú adresu vovyzvy@asfeu.sk stav procesu verejného obstarávania v nasledovnej štruktúre:
- subjekt, počet VO na 1 projekt, celková výška VO v EUR, stav jednotlivých VO  (vyhlásené/nevyhlásené, v procese, vyhodnocuje sa, ukončené, rámcová zmluva).

2.       Upozornenie na chybu v písaní:

V prílohe k výzve č. 04 „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“ došlo k chybe v písaní, a to konkrétne:
„Zariadenie a vybavenie projektu (hlavná položka 2. rozpočtu projektu) určené na realizáciu odbornej aktivity nesmie byť využívané na iný účel, ako je touto aktivitou definovaný, tzn. napr. na riadenie projektu a pod..“, správne má byť uvedené:
„Zariadenie a vybavenie projektu (hlavná položka 1. rozpočtu projektu) určené na realizáciu odbornej aktivity nesmie byť využívané na iný účel, ako je touto aktivitou definovaný, tzn. napr. na riadenie projektu a pod..“.
Definované je to takto aj v samotnej prílohe k ŽoNFP 3.03 Rozpočet projektu, nakoľko hlavná položka  2. rozpočtu projektu je nerelevantná.

Pôvodná príloha č. 4  Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

Opravená príloha č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

3.       Doplnenie Vzoru Zmluvy o partnerstve do zoznamu príloh

Do zoznamu povinných príloh k výzve dopĺňame dokument „Vzor zmluvy o partnerstve“ aj s relevantnými prílohami.

Vzor zmluvy o partnerstve s prílohami

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky