Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Upozornenie pre prijímateľov NFP k povinnosti zverejňovať zmluvy na webových sídlach – operačný program Výskum a vývoj

12.01.2016

Upozorňujeme prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj na povinnosť zverejňovania všetkých zmluvných vzťahov (zmlúv a dodatkov) uzatvorených v súvislosti s projektami cez Výskumnú agentúru na webovom sídle. Prijímatelia, ktorým nevzniká povinnosť zverejniť zmluvu/dodatok v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), sú povinní zverejniť zmluvu/dodatok v zmysle Príručky pre prijímateľa OPVaV, verzia 7.0 a Prílohy č. 1 k zmluve (Všeobecné zmluvné podmienky) na svojom webovom sídle.

Platí nasledovné:

V prípade ak prijímateľovi nevzniká povinnosť zverejniť zmluvu/dodatok v CRZ, je povinný zverejniť zmluvu/dodatok na svojom webovom sídle.

V prípade, ak prijímateľ, ktorý je v súlade s platnou legislatívou SR , povinný zverejniť zmluvu/dodatok v CRZ a v prípade, ak je Prijímateľ v zmysle príručky NFP povinný zverejniť zmluvu/dodatok, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania na svojom webovom sídle a prijímateľ poruší svoju zákonnú povinnosť a zmluvu/dodatok nezverejní (resp. zverejní ju až po uplynutí lehoty 3 mesiacov od jej podpisu zmluvnými stranami) a na základe tejto zmluvy/dodatku dôjde k plneniu, budú považované výdavky vzniknuté na základe tejto zmluvy/dodatku za neoprávnené. Zároveň platí, že reálne plnenie zmluvy/dodatku môže nastať až po nadobudnutí účinnosti zmluvy/dodatku.

K nasledovnej vyššie uvedenej povinnosti zároveň požadujeme, aby bola zmluva a dodatky k nej uverejnené na takom mieste, aby boli ľahko, rýchlo dostupné a prístup k nim jednoduchý.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky