Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO

16.07.2014

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO – Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorá bola vyhlásená dňa 18. 03. 2013 v rámci OP Výskum a vývoj. V správe sú zhrnuté základné informácie o výzve, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostí o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu. K zmene došlo v dôsledku posúdenia žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP a na preskúmanie Rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP na podnet ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu možnosti využitia tzv. „zásobníka projektov“ v zmysle § 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ. Predmetom posúdenia bolo 6 žiadostí o NFP. Po preskúmaní podkladov vrátane predbežnej finančnej kontroly bolo možné konštatovať, že v zmysle predbežnej finančnej kontroly a Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP bolo možné odporučiť na schválenie 4 žiadosti o NFP. Napriek splneniu všetkých podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP z dôvodu nedostatočného množstva voľných finančných prostriedkov v zmysle predbežnej finančnej kontroly a Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP nebolo možné odporučiť na schválenie 2 žiadosti o NFP. Zasadnutie Komisie na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí sa konalo dňa 19.06.2014. Bližšie informácie nájdete v samotnej správe.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky