Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Oznam pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj

31.10.2013

ASFEU žiada prijímateľov v rámci operačného programu Výskum a vývoj o dôsledné plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“), a to najmä na riadne a včasné predkladanie žiadostí o zmenu zmluvy, monitorovacích správ, ako aj plnenie všetkých ďalších povinností prijímateľa.

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy vždy pred uskutočnením navrhovanej zmeny, najneskôr 1 mesiac pred dátumom ukončenia realizácie aktivity, ktorej sa uvedená zmena týka.

Prijímateľ je povinný do 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť SORO v predpísanom formáte Personálnu maticu.

Prijímateľ je povinný zaslať zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou pôvodných/predchádzajúcich údajov v Personálnej matici.

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať SORO monitorovacie správy. Priebežnú monitorovaciu správu predkladá každých 6 mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy, je mesiac uzavretia Zmluvy, t.j. mesiac nadobudnutia platnosti Zmluvy. Záverečnú monitorovaciu správu predkladá do 15. dňa od ukončenia realizácie aktivít projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (t.j. fyzické ukončenie projektu ako aj finančné ukončenie projektu) každých 12 mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy, je mesiac ukončenia realizácie projektu.

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade:

a.    ak sa prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo za predpokladu, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu;

b.    ak sa prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít projektu o viac ako 3 mesiace;

c.    zmeny rozpočtu, pokiaľ poskytovateľ nestanoví v Príručke pre prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu a na publicitu a informovanosť;

d.    zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene projektu;

e.    ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

V tejto súvislosti ASFEU upozorňuje prijímateľov, že v prípade porušenia Zmluvy v zmysle článku 10 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“), ods. 13: „Poskytovateľ je oprávnený v zmysle ustanovenia uplatniť voči prijímateľovi zmluvnú pokutu  až do výšky 0,1% zo sumy poskytnutého nenávratného finančného príspevku za každý aj začatý deň omeškania.“

Súčasne v zmysle článku 9, ods. 2, bod 2.2 VZP: „Od Zmluvy môže prijímateľ alebo poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.“

Vzhľadom na vyššie uvedené ASFEU vyzýva prijímateľov na riadne a včasné plnenie si všetkých povinností prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, a to v záujme úspešnej realizácie projektu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky