Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Operačný program Výskum a vývoj bol schválený

28.11.2007

Dňa 28. novembra 2007 bol Európskou komisiou oficiálne schválený Operačný program Výskum a vývoj (OP VaV). OP VaV je dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná podpora pre rozvoj vedomostnej ekonomiky v rokoch 2007 až 2013. Samotný program predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu a vývoja v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu predstavuje pre toto programové obdobie sumu 1,422 mld. eur.

Cieľom Operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, k vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, k tvorbe pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Predpokladané intervencie majú za cieľ zvýšiť prestíž výskumu, čo by malo viesť k zvýšeniu záujmu talentov o bádanie, resp. vyššiu zamestnanosť v tejto sfére. Podporované budú nové tvorivé nápady flexibilne reagujúce na potreby malých a stredných podnikov, zabezpečujúce ich užšiu spoluprácu. Zvýšiť by sa mala aj konkurencieschopnosť slovenských vedeckých tímov na medzinárodnej úrovni, čo by malo podnietiť rozvoj väčšej kooperácie s medzinárodným prostredím a vyššiu úspešnosť slovenských žiadateľov v 7. rámcovom programe EÚ a v ďalších iniciatívach EÚ.

Priebežné informácie o vyhlásených výzvach na predkladanie projektov budú potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok poskytované na internetovej stránke agentúry, ktorá bude aktualizovaná na základe nových informácií a skutočností. Na stránke budú zverejnené aj termíny konania informačných seminárov, konferencií, dní otvorených dverí a pod.

Podrobnejšie informácie môžu záujemcovia získať aj na e-mailovej adrese info@asfeu.sk.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky