Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

OCHRANA LESA NIELEN NA PAPIERI

01.12.2014

Ochrana lesného bohatstva, jeho monitorovanie, boj proti škodcom bez používania chemických metód  i výskum v teréne  sú dôkazom reálnych aktivít Národného lesníckeho centra. Spolu šesť projektov v hodnote viac ako 3,5 milióna eur tak prispelo k ochrane slovenských lesov.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) realizovalo svoje projekty v dobiehajúcom programovom období z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.

Z nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 1,2 milióna eur NLC založilo Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa - CEBIMOL, v ktorom sa skúmali biologické metódy ochrany lesa, ale taktiež využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov. „Ide o projekt, ktorý sme riešili spoločne s dvoma partnermi zo Slovenskej akadémie vied, a to s Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene a s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach,“ priblížil projekt riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Tomáš Bucha.

Projekt CEBIMOL bol zameraný na modernizáciu infraštruktúry a vybudovanie technického zázemia centra. Po jeho zriadení sa sústredil na prienik pracovísk centra excelentnosti do európskeho výskumného a vývojového priestoru. V priebehu realizácie projektu sa lesníci zamerali najmä na samotné štúdium populačnej dynamiky škodcov, genetiky a molekulárnej diagnostiky patogénov a škodcov. Skúmali tiež biologické a biotechnické metódy boja s lesnícky významnými druhmi škodcov, predovšetkým s lykožrútom smrekovým, tvrdoňom smrekovým a mníškou veľkohlavou.

Pri biologických metódach ochrany lesa ide o cieľavedomé využívanie živých organizmov alebo ich produktov na to, aby sme znížili početnosť škodcov na úroveň, pri ktorej nespôsobujú významnejšie hospodárske škody na lesných porastoch. 

 „Preto i leitmotívom celého projektu bolo nájsť alternatívy k chemickým metódam boja so škodcami. Vieme, že tieto metódy sú lacné a aj efektívne, ale majú mnohé nevýhody. Zanechávajú rezíduá, hmyz sa stáva voči ním rezistentným a najmä môžu ovplyvniť zdravie človeka. Snaha je eliminovať ich plošné využívanie, ale treba zdôrazniť aj to, že zatiaľ nie sme schopní implementovať adekvátne účinné metódy biologického boja. Tak aj z tohto dôvodu bol náš projekt veľmi aktuálny," spresňuje zámer projektu Tomáš Bucha. Projekt zaznamenal výrazný nárast nových zahraničných aktivít.

V ďalších piatich projektoch vo výške viac ako 2,3 milióna eur sa NLC venovalo prenosu poznatkov a technológií z výskumu a vývoja do praxe. Mimoriadny úspech zaznamenal projekt Lesníckeho geografického informačného systému, ktorý v roku 2012 získal cenné medzinárodné ocenenie v Kalifornii.

Projekt tvorí komplexný informačný systém dostupný pre užívateľov z oblasti vedy, výskumu, hospodárskej praxe, štátnej správy a verejnosti cez internet. Významne prispel k elektronizácii štátnej správy. Systém napríklad umožňuje lesným hospodárom viesť hospodársku evidenciu cez webové aplikácie. Pre štátnu správu lesného hospodárstva je dôležité prepojenie na kataster nehnuteľností a prístup k registrom obhospodarovateľov, vlastníkov lesa, pozemkových spoločenstiev a odborných lesných hospodárov.

Dopytovo-orientované projekty Národného lesníckeho centra boli implementované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2009 - 2013.

Lesnícky geografický informačný systém

Lesnícky geografický informačný systém

Lesnícky geografický informačný systém

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky