Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár pre prijímateľov NFP OP VaV - 2008/2.1/01 - SORO a OP VaV – 2008/4.1/01 – SORO

24.08.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj organizuje informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výziev pre operačný program Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a 4.1 s kódom OP VaV - 2008/2.1/01 - SORO a OP VaV – 2008/4.1/01 – SORO.

Termín a miesto konania:

2. september 2009 o 10:00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1, prízemie

Program:

Monitorovanie projektu (monitorovacie správy, merateľné ukazovatele, kontrola, audit / overenie na mieste); Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o NFP; Procesy verejného obstarávania; Finančné riadenie – žiadosť o platbu

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Vzhľadom na úspešnú realizáciu Vášho projektu je Vaša prítomnosť na predmetnom stretnutí žiadúca , z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie svojej účasti e-mailom na adresu barna@asfeu.sk do 28 .08. 2009 .

Účasť na seminári je bezplatná

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky