Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

03.06.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) pozastavuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu a v § 13 ods. 3. písm. j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci uvedeným vo výzve na dobu 15 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t.j. do 2. júla 2013.

Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) až i) zákona o pomoci a podpore.

 

Znenie pozastavenia výzvy sa nachádza tu.

 

Zmenený text výzvy spolu so zmenenou prílohou č.4 k výzve - Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov  sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Úplné znenie výzvy na predkladanie ŽoNFP „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu “ s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO.

Zmenená príloha č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky