Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave príloh k výzve OPVaV-2009/2.1/02-SORO

25.03.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave a výmene príloh k zverejnenej výzve zameranej na opatrenie 2.1.

V prílohách k výzve bola vymenená:

· príloha č.2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Vo vyššie uvedenej prílohe bolo pod časťou 1. Identifikácia žiadateľa – pozmenené upozornenie:

pôvodný text:

Upozornenie: * Pri vypĺňaní bunky Platca DPH označí žiadateľ kolónku nie aj v prípade, ak je platcom DPH, ale v rámci projektu si DPH uplatňovať nebude. ** V bunke IČ DPH žiadateľ uvádza: nerelevantné, ak v bunke Platca DPH označí kolónku nie. V prípade, ak nie je pridelené IČ DPH, žiadateľ uvádza: nerelevantné. V prípade, ak žiadateľ v bunke Platca DPH označí kolónku áno, v bunke IČ DPH uvádza jemu pridelené IČ DPH.

upravený text:

Upozornenie: * Pri vypĺňaní bunky Platca DPH označí žiadateľ kolónku áno aj v prípade, že v rámci projektu si DPH uplatňovať nebude. **. Ak je žiadateľ platcom DPH, uvedie v bunke IČ DPH jemu pridelené IČ DPH. V prípade, ak nie je pridelené IČ DPH, žiadateľ uvádza: nerelevantné.

download.php?FNAME=1228746157.upl&ANAME=04 Zoznam opravnenych vydavkov.docOpravený dokument nájdete tu

· príloha č.3 k výzve v rámci povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Formulár č. 3.07 Vyhlásenie o partnerstve

Vo vyššie uvedenej prílohe bolo pod časťou 1. Identifikácia partnera – pozmenené upozornenie:

pôvodný text:

Upozornenie: * Pri vypĺňaní bunky Platca DPH označí žiadateľ kolónku nie aj v prípade, ak je platcom DPH, ale v rámci projektu si DPH uplatňovať nebude. ** V bunke IČ DPH žiadateľ uvádza: nerelevantné, ak v bunke Platca DPH označí kolónku nie. V prípade, ak nie je pridelené IČ DPH, žiadateľ uvádza: nerelevantné. V prípade, ak žiadateľ v bunke Platca DPH označí kolónku áno, v bunke IČ DPH uvádza jemu pridelené IČ DPH.

upravený text:

Upozornenie: * Pri vypĺňaní bunky Platca DPH označí žiadateľ kolónku áno aj v prípade, že v rámci projektu si DPH uplatňovať nebude. **. Ak je žiadateľ platcom DPH, uvedie v bunke IČ DPH jemu pridelené IČ DPH. V prípade, ak nie je pridelené IČ DPH, žiadateľ uvádza: nerelevantné.

download.php?FNAME=1228746157.upl&ANAME=04 Zoznam opravnenych vydavkov.docOpravený dokument nájdete tu

V prílohách k výzve bola vymenená:

· príloha č.3 k výzve v rámci povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Formulár č. 3.02 Rozpočet projektu

V súvislosti so stĺpcom F3, ktorý bol pridaný do tabuľky Rozpočet projektu, bol upravený vzorec v tabuľke Predpokladané zdroje financovania. V stĺpcoch I, J, K je potrebné uviesť čiastkové sumy, ktorými sa hlavný partner a ostatní partneri podieľajú na podpoložke, ak je to relevantné. K stĺpcu H P riradenie
k aktivitám projektu (číslo aktivity v Opise projektu F1)***** sa doplnila poznámka pod čiarou. V stĺpci H P riradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity v Opise projektu F1)***** v položke 3.5. Publicita a informovanosť v hlavnej položke 3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky sa uvádza podporná aktivita Publicita a informovanosť. V stĺpci H P riradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity v Opise projektu F1)***** v položkách 3.1. , 3.2., 3.3., 3.4., 3.6. v hlavnej položke 3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky sa uvádza podporná aktivita Riadenie projektu. Text k poznámke pod čiarou * sa zmenil z „jednotkovú cenu uvádzať minimálne na tri desatinné miesta“ na „jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta“.

download.php?FNAME=1228746157.upl&ANAME=04 Zoznam opravnenych vydavkov.docOpravený dokument nájdete tu

· príloha č. 15 k výzve - Manuál pre informovanie a publicitu bola aktualizovaná a vymenená.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky