Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

11.09.2008

1.

V prílohe č.2 „Formulár žiadosti o NFP“ v poznámke pod čiarou č.36

36 Výber z číselníka oprávnených výdavkov. Pri výbere z jednotlivých skupín výdavkov využívajte prílohu č. 700-1 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0: www.nsrr.sk/dokumenty/ostatne-dokumenty/                                           Výber z číselníka oprávnených výdavkov. Pri výbere z jednotlivých skupín výdavkov využívajte prílohu č. 16 Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP „OPVaV-2008/5.1/02-SORO“ – Základný číselník výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007-2013.

Vynechať www.nsrr.sk/dokumenty/ostatne-dokumenty/                     Výber z číselníka oprávnených výdavkov. Pri výbere z jednotlivých skupín výdavkov využívajte prílohu č. 16 Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP „OPVaV-2008/5.1/02-SORO“ – Základný číselník výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007-2013.

36 Výber z číselníka oprávnených výdavkov. Pri výbere z jednotlivých skupín výdavkov využívajte prílohu č. 1 Skupiny oprávnených výdavkov Metodického pokynu CKO č. 4: Metodický pokyn k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013

Link na Skupiny oprávnených výdavkov

2.

V prílohe č.2 „Formulár žiadosti o NFP“ v tabuľke č. 17. Identifikácia podielu IKT - Podiel na IKT z priamych výdavkov v %

upraviť priame výdavky na celkové oprávnené výdavky

Podiel na IKT z celkových oprávnených výdavkov v %

Opravený dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky