Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 5.0

22.05.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o  aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 5.0, ktorá je platná od 17.05.2013 a účinná od 22.05.2013. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami aktuálne platnej verzie dokumentu.

Príručka usmerňuje prijímateľa NFP najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri vypĺňaní pracovných výkazov, pri vykonávaní verejného obstarávania, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 5.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu. Dokument vrátane príloh je zverejnený aj v časti Operačný program Výskum a vývoj, Dokumenty pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 5.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky