Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 7.0

29.07.2015

Dovoľujeme si Vás informovať že Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj verzia 7.0, platná od 23.07.2015,bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami aktuálne platnej verzie dokumentu.

Príručka usmerňuje prijímateľa NFP najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri vypĺňaní pracovných výkazov, pri vykonávaní verejného obstarávania, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 7.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu. Dokument vrátane príloh je zverejnený aj v časti Operačný program Výskum a vývoj, Dokumenty pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj verzia 7.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky