Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktualizácia Prílohy č. 3 k výzve OPVaV-2009/2.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier – (schéma štátnej pomoci) a OPVaV-2009/4.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – (schéma štátnej pomoci)

26.02.2010

Upozorňujeme žiadateľov o NFP v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) a OPVaV-2009/4.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) na zmeny v Prílohe č. 3 k výzve (povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok):

 

1.) Príloha č. 10 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy“ (vzorový formulár č. 3.06)

A) V záložke – firmy s podvojným účtovníctvom v druhej tabuľke v treťom stĺpci pre rok 2009 :

a) v treťom riadku – CK ( Cudzie zdroje) - sa mení S 086 na S 088

b) vo štvrtom riadku – HV (HV za účtovné obdobie – po zdanení)– sa mení V 57 na V 61

c) vo piatom riadku – PRK ( Pracovný kapitál)– sa mení S 032 – S 102 – S 114 – S 115 na S 031 - S 105 - S 118 – S 115

d) v šiestom riadku – T (Tržby) – sa mení V 01+V 05 + V 19 + V 26 na V 01+ V 05+ V 19+ V 27

e) v siedmom riadku – URN (Úroky nákladové) – sa mení V 38 na V 39

f) v ôsmom riadku – VK (Vlastný kapitál) – sa mení S 066 na S 067

g) v deviatom riadku – ZPZ (Zisk pred zdanením) – sa mení V 25 + V 45 + V 50 – V 51 na V 26 + V 46 + V 52 – V 53

B) V záložke – firmy s podvojným účtovníctvom v druhej tabuľke vo štvrtom stĺpci pre rok 2007 :

h) vo štvrtom riadku – HV (HV za účtovné obdobie – po zdanení)– sa mení V 64 na V 57

i) v šiestom riadku – T (Tržby) – sa mení V 01+V 05 + V 19 + V 30 na V 01+ V 05+ V 19+ V 26

j) v siedmom riadku – URN (Úroky nákladové) – sa mení V 41 na V 38

k) v deviatom riadku – ZPZ (Zisk pred zdanením) – sa mení V 29 + V 52 + V 57– V 58 na V 25 + V 45 + V 50 – V 51

C) V záložke – firmy s podvojným účtovníctvom v piatej tabuľke:

a) v prvom stĺpci Ukazovateľ sa mení:

Pôvodný text:

Zadĺženosť (Z) pre obdobie n-1

Nový text:

Zadĺženosť (Z) pre obdobie 2009

b) v druhom stĺpci Vzorec sa mení:

Pôvodný text:

Z = Cudzie zdroje (S_086)

Pasíva celkom (S_065)

Nový text:

Z = Cudzie zdroje (S_088)

Pasíva celkom (S_066)

D) V záložke – firmy s podvojným účtovníctvom v šiestej tabuľke:

a) v prvom stĺpci Ukazovateľ sa mení:

Pôvodný text:

Bežná likvidita (BL) pre obdobie n-1

Nový text:

Bežná likvidita (BL) pre obdobie 2009

b) v druhom stĺpci Vzorec sa mení:

Pôvodný text:

BL = Fin. majetok (S_056) + Krátk. pohľad. (S_048)

Krátkodobé záväzky (S_102)

Nový text:

BL = Fin. majetok (S_055) + Krátk. pohľad. (S_047)

Krátkodobé záväzky (S_105)

Aktualizovaný dokument na stiahnutie

2.) Príloha č. 2 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Rozpočet projektu“ (vzorový formulár č. 3.02)

A) V hárku Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE ŽIADATEĽA sa zmenil text v poznámke Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH:

Pôvodný text:

- v prípade ak žiadateľ je pomerným platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu s DPH a stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie. V prípade, ak žiadateľ je platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 uvádza 0. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 uvádza 0.

Nový text:

- v prípade ak žiadateľ je pomerným platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu s DPH a stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie. V prípade, ak žiadateľ je platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 uvádza 0. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 uvádza 0.

B) V hárku Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – PODNIKATEĽA sa zmenil text v poznámke Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH:

Pôvodný text:

- v prípade ak partner - podnikateľ je pomerným platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu s DPH a stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie. V prípade, ak partner - podnikateľ je platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 uvádza 0. V prípade, ak partner - podnikateľ nie je platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 uvádza 0.

Nový text:

- v prípade ak partner - podnikateľ je pomerným platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu s DPH a stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie. V prípade, ak partner - podnikateľ je platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 uvádza 0. V prípade, ak partner - podnikateľ nie je platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 uvádza 0.

C) V hárku Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA – VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIA sa zmenil text v poznámke Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp. po odpočte DPH:

Pôvodný text:

- stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky projektu spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH) v prípade, ak partner - výskumná organizácia je pomerným platiteľom DPH. V prípade, ak partner - výskumná organizácia je platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 a F3 uvádza 0. V prípade, ak partner - výskumná organizácia nie je platiteľom DPH, v stĺpci D uvádza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 a F3 uvádza 0.

Nový text:

- stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky projektu spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH) v prípade, ak partner - výskumná organizácia je pomerným platiteľom DPH. V prípade, ak partner - výskumná organizácia je platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 a F3 uvádza 0. V prípade, ak partner - výskumná organizácia nie je platiteľom DPH, v stĺpci E uvádza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 a F3 uvádza 0.

Aktualizovaný dokument na stiahnutie

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky