Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj

17.02.2015

Upozornenie prijímateľov na dodržiavanie a plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP k problematike ukončenia realizácie projektu a následného monitorovacieho obdobia.

 

ASFEU vydáva  Aktualizáciu č. 1 k  Usmerneniu č. 9/2011 k ukončeniu realizácie projektu. Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov OPVaV na dodržiavanie a plnenie si povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP k problematike ukončenia realizácie projektu a následného monitorovacieho obdobia.

Upozorňujeme najmä na nasledovné:

  • Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu  do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Do dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu (stanovené v Zmluve o NFP, čl. 2.4) musia byť zo strany dodávateľov všetky tovary a služby dodané a prijímateľom/partnerom prevzaté.Faktúry musia byť vystavené zo strany dodávateľov v zmysle zákona o DPH do 15 dní od dodávky tovaru či služby a prijímateľ/partner ich musí uhradiť do konca oprávneného obdobia pre výdavky.
  • Podľa článku 3.4 Zmluvy o NFP prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.Uvedené vyplýva z ustanovení kap. 6 ods. 9 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.9, a čl. 14, ods. 1, písm. a) a písm. g) prílohy č. 1 Zmluvy o NFP (Všeobecné zmluvné podmienky).
  • Zároveň chceme upozorniť prijímateľa, že v prípade predpokladu, že nie je schopný vyššie uvedené náležitosti a povinnosti splniť v stanovených termínoch, je potrebné, aby bezodkladne predložil Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (najneskôr 1 mesiac pred ukončením oprávneného obdobia pre výdavky), v rámci ktorej bude žiadať predĺžiť buď oprávnené obdobie pre výdavky, alebo 30 dňovú lehotu na predloženie Záverečnej žiadosti o platbu.
  • V prípade, že prijímateľ z relevantných dôvodov nie je schopný v stanovenom termíne zaslať následnú monitorovaciu správu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať ASFEU (najneskôr 1 mesiac pred termínom na zaslanie následnej monitorovacej správy), a to formou zaslania „Oznámenia“ (listom), nie formou Žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.

Dokument Aktualizácie č. 1 je zverejnený na www.asfeu.sk aj v sekcii Dokumenty pre prijímateľov NFP.

Usmernenie č. 9/2011 nájdete tu: http://www.asfeu.sk/uploads/media/Usmernenie_c__9_2011_-_Ukoncenie_realizacie_projektu.pdf

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky