Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 15.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Ako na projekty  Náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  
 

Náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

· Obsah výzvy

Vo výzve sú definované formálne náležitosti, ktorými sú: názov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, ktorý výzvu vyhlasuje, názov a kód výzvy, názov operačného programu, číslo a názov prioritnej osi a opatrenia, ku ktorým sa výzva viaže , dátum vyhlásenia a dátum uzavretia výzvy a ďalšie povinné náležitosti. Zároveň vo výzve sú uvedené podmienky poskytnutia pomoci, medzi ktoré patria: oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť partnera (ak je to relevantné), oprávnenosť aktivít, výdavkov a miesta realizácie projektu, dĺžka realizácie projektu, výška NFP a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

· Prílohy k výzve

Prílohami výzvy sú najmä:

1. Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF

3. Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Výzva môže obsahovať ďalšie prílohy, resp. podporné dokumenty:

·          Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

·          Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

·          Hodnotiace a výberové kritériá

·          Zoznam ukazovateľov na úrovni projektu

·          Operačný program Výskum a vývoj

·          Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj

·          Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP

·          Často kladené otázky

·          Manuál pre informovanie a publicitu

·          Finančná analýza pre investičné projekty

·          Grafický manuál operačného programu Výskum a vývoj

·          Systém riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013

·          Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013

Formulár Žiadosti o NFP je zostavený prehľadnou tabuľkovou formou, ktorý je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS (ďalej aj „portál ITMS“). Žiadosť o NFP obsahuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely posudzovania žiadosti o NFP v rámci schvaľovacieho procesu a pre prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré sú dôležité pre potreby výkazníctva a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom ITMS. Žiadateľ vyplní náležitosti týkajúce sa jeho identifikácie, finančného zabezpečenia a realizácie projektu.

Súčasťou formulára Žiadosti o NFP sú zvyčajne nasledovné prílohy:

1. Opis projektu

2. Rozpočet projektu vrátane výkazu výmer (ak je to relevantné), výkazu výmer po verejnom obstarávaní (ak je to relevantné), predbežnom zjednodušenom formulári výkazu výmer (ak je to relevantné), zjednodušenom formulári výkazu výmer po verejnom obstarávaní (ak je to relevantné) a predpokladaných zdrojoch financovania.

3. Elektronická verzia opisu projektu, rozpočtu projektu a ak je to relevantné aj finančnej analýzy projektu a nákladovo-výnosovej analýzy projektu na elektronickom nosiči v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

4. Originál alebo úradne overená kópia zriaďovacej listiny, štatútu, stanov (v prípade inštitúcií zriadených zákonom originál alebo štatutárnym orgánom overená kópia štatútu, stanov) výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej evidencie/registra podľa spôsobu zriadenia/vzniku, na základe ktorej žiadateľ vykonáva podnikateľskú činnosť.

5. Čestné vyhlásenie o tom, že:

- organizácia nie je daňovým dlžníkom;

- organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;

- organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;

- organizácia neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov;

- organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;

- organizácia nie je v likvidácii;

- voči organizácii nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);

- voči organizácii nebolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);

- na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);

- voči organizácii nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);

- organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu;

- na majetok organizácie (príslušné pozemky a stavby, na ktorých sa má projekt realizovať) nebolo zriadené záložné právo v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

6. Originál alebo úradne overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu žiadateľa, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (potvrdenie o pridelení IČO, resp. výpis z registra organizácií podľa §27 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a Všeobecných metodických pokynov číslo VK 111/03 zo 4.12.2002).

7. Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho zástupcu právnickej osoby, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

8. Žiadateľ v závislosti od právnej formy predloží zodpovedajúcu účtovnú závierku:

·         za posledné ukončené účtovné obdobie overenú audítorom a správu o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „Zákona o účtovníctve“),

·         za posledné ukončené účtovné obdobie potvrdenú daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle Zákona o účtovníctve),

·         príp. účtovnú závierku v zmysle Zákona o účtovníctve (napr. v prípade opatrení / schém štátnej pomoci / pomoci de minimis, zameraných na podporu začínajúcich podnikateľských subjektov, účtovnú závierku subjektu verejnej správy, ktorému nevyplýva povinnosť predkladať účtovnú závierku daňovému úradu).

9. Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa a partnera/ov (ak relevantné) zodpovedných za realizáciu aktivít projektu ktorí sú uvedení v personálnej matici.

10. Podpísané súhlasy dotknutých osôb v zmysle zákona 428/2002 Z. z. - zamestnancov žiadateľa a partnera/ov (ak relevantné) zodpovedných za realizáciu aktivít projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici.

11. Vyhlásenie o partnerstve (ak relevantné), identifikácia a čestné vyhlásenie partnerov.

12. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte.

Ďalšie Povinné prílohy k žiadosti v prípade projektov investičného charakteru:

1. Finančná analýza projektu pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a jeho aktualizácie Nariadením ES č. 1341/2008, v tom prípade, ak je možné vopred objektívne odhadnúť príjmy projektu.

2. Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania v prípade projektov identifikovaných v prílohách Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo forme záveru resp. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v zmysle citovaného zákona nie je takéto rozhodnutie k realizácii projektu povinné.

3. Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu podľa Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) vydané žiadateľovi (napr. stavebné povolenie v zmysle §66 citovaného zákona v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie, oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle §57 Stavebného zákona, platné územné rozhodnutie v prípade možnosti využitia postupov zadania zákazky na práce „návrh a stavba“), ak je to relevantné, resp. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v zmysle Stavebného zákona k realizácii projektu nie je takéto rozhodnutie, v závislosti od charakteru stavby a jej zmeny povinné, citovaného zákona.

·         stavebné povolenie,

·         rozhodnutie o povolení terénnych úprav resp. územné rozhodnutie v prípade, že stavebný úrad určil v rozhodnutí o využití územia, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav,

·         vyjadrenie príslušného stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby v prípade, že sa nevyžaduje stavebné povolenie a v prípade drobných stavieb a stavebných úprav písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

4. Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti (stavebné objekty a pozemky), na/v ktorých má byť projekt realizovaný (napr. list vlastníctva a katastrálna mapa, nájomná zmluva uzatvorená na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu a obsahujúca ustanovenia týkajúce sa predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam, a pod.); v prípade projektov zameraných na rekonštrukciu líniových stavieb (cesty, chodníky, vodovodné/kanalizačné siete a pod.) sa vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetkynehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný, preukazuje právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. Výpis z listu vlastníctva (vrátane uvedenia prípadnej ťarchy) a kópia katastrálnej mapy nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. Na liste vlastníctva a katastrálnej mape je potrebné vyznačiť všetky nehnuteľnosti, na ktoré je požadované financovanie. Pri predkladaní ŽoNFP nie je potrebné predložiť list vlastníctva pre právne účely, stačí napr. informatívny výpis listu vlastníctva z internetu overený štatutárnym orgánom. Žiadateľ predloží originály týchto dokumentov pri podpise zmluvy o poskytnutí NFP.

Všetky náležitosti súvisiace s pripravovaným projektom odporúčame potenciálnemu žiadateľovi pripraviť si dopredu a pozorne sledovať všetky aktuality na webových sídlach  www.asfeu.sk, www.minedu.sk.

Upozorňujeme žiadateľa, že spolu so žiadosťou o NFP je potrebné predložiť čestné vyhlásenia, ktoré nahrádzajú dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci (týkajúcich sa napríklad záväzkov voči sociálnej a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu). Vzory čestných vyhlásení budú zverejnené spolu s výzvou. V prípade žiadosti o NFP odporúčanej na schválenie bude žiadateľ písomne vyzvaný ASFEU k predloženiu aktuálnych potvrdení príslušných úradov potvrdzujúcich informácie uvedené v čestných vyhláseniach, ktoré predložil spolu so žiadosťou o NFP.

· Kontakty pre bližšie informácie k zverejneným výzvam

Bližšie informácie týkajúce sa zverejnených výziev sú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytované osobne, telefonicky, písomne alebo elektronicky prostredníctvom ASFEU. Odporúča sa, aby akékoľvek písomné otázky týkajúce sa vyhlásených výziev zaslané e-mailom, mali v predmete správy uvedený kód výzvy.

Kontaktné údaje ASFEU

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Odbor informovania a publicity

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava

 

Tel.: +421 (2) 69 299 357, 69 299 383

E-mail: opvav@asfeu.sk

Webové sídlo: www.asfeu.sk

 

Bezplatné osobné a telefonické konzultácie sú poskytované každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky