Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Ako na projekty  Kedy bude možné predkladať projekty?  
 

Kedy bude možné predkladať projekty?

Projekty bude možné predkladať až na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“). Každá výzva bude spolu s prílohami súbežne zverejnená na webových sídlach Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) www.asfeu.sk, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk a na informačnom portáli Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk.

Výzvy sa delia na:

  • časovo ohraničené, pri ktorých je stanovený jeden presne určený dátum uzavretia výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“);
  • priebežné výzvy, pri ktorých je možné predkladať žiadosti o NFP počas dlhšieho časového obdoba a dátum uzavretia výzvy je podmienený obdobím, na ktoré je vyhlásená alebo vyčerpaním prostriedkov operačného programu alokovaných na danú výzvu.

V prípade časovo ohraničených výziev je výzva v rámci operačného programu Výskum a vývoj, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), vyhlásená na obdobie minimálne 90 kalendárnych dní. Presná dĺžka zverejnenia výzvy je uvedená v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

· Indikatívny harmonogram výziev

Žiadateľ o NFP má možnosť sledovať časový harmonogram výziev na nadchádzajúci rok, ktorý je zverejnený na www.asfeu.sk, www.minedu.sk a www.nsrr.sk. Termín zverejnenia harmonogramu výziev na nasledujúci kalendárny rok je najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Indikatívny harmonogram výziev sa môže aktualizovať a meniť v závislosti od výšky alokovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných osí, výšky nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcej výzvy a dĺžky zverejnenia výzvy. Aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev nájde žiadateľ na www.asfeu.sk v časti Operačný program Výskum a vývoj/Aktuálne výzvy.

Indikatívny harmonogram výziev obsahuje tieto základné údaje:

  • názvy opatrení, na ktoré sa plánujú výzvy vyhlásiť,
  • plánované termíny vyhlásenia jednotlivých výziev,
  • plánované termíny uzávierky výziev,
  • indikatívny objem finančných prostriedkov na výzvu.
 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky