Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 15.05.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Užitočné linky  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Užitočné linky

Štrukturálne fondy, Kohézny fond

www.strukturalnefondy.sk

Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk

7. rámcový program
cordis.europa.eu/fp7/home-en.htm

Fond regionálneho rozvoja (ERDF)
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm

Národný strategický referenčný rámec SR (portál Centrálneho koordinačného orgánu)
www.nsrr.sk

 

Linky na dôležité štátne inštitúcie

Národná rada Slovenskej republiky
www.nrsr.sk/

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk/

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
www.prezident.sk/

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
www.romovia.vlada.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Riadiaci orgán
www.minedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
www.health.gov.sk/

Ministerstvo životného prostredia SR
www.enviro.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk/

Ministerstvo kultúry SR
www.culture.gov.sk/

Ministerstvo financií SR
www.finance.gov.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.land.gov.sk/

Ministerstvo obrany SR
www.mosr.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí SR
www.foreign.gov.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
www.telecom.gov.sk/

Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk/

Linky týkajúce sa EÚ

Informačný portál EÚ
www.europa.eu/index_sk.htm

Euro Info (všetko o členstve Slovenska v EÚ - Internetová stránka Úradu vlády SR o EÚ)
www.euroinfo.gov.sk/

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
www.europskyparlament.sk

Európsky parlament
www.europarl.europa.eu/news/public/default_sk.htm

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
www.europa.sk

Európska komisia
www.ec.europa.eu

Prístup k právu EÚ
www.eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Publikácie Európskej únie
www.publications.europa.eu/eur_lex/index_sk.htm

Veda a výskum

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.apvv.sk

Slovenská akadémia vied
www.sav.sk

Veda a technika v SR - Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
www.veda-technika.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR
www.cvtisr.sk/index/index.php

Informačný portál Centra vedecko-technických informácií SR
www.edis.sk/index/index.php

6. rámcový program
cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage

7. rámcový program
cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Vzdelávanie

Vzdelávanie pracovníkov s mládežou
www.iuventa.sk

Národný ústav celoživotného vzdelávania
www.acadistr.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.siov.sk

Ústav informácií a prognóz školstva
www.uips.sk

Štátny pedagogický ústav
www.statpedu.sk

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Prierezový, Jean Monet, Tempus a iné európske programy a aktivity)
www.saaic.sk/

Linky pre malé a stredné podnikanie

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.nadsme.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
www.sacr.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
www.sario.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
www.sea.gov.sk/

Iné

Ústredný portál verejnej správy SR
www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Úrad pre verejné obstarávanie
www.uvo.gov.sk

Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk

Rómsky nový list
www.rnl.sk

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky