Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Štrukturálne fondy  Štrukturálne fondy 2007-2013  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Štrukturálne fondy 2007-2013

Cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnávať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi v členských krajinách Európskej únie. Táto politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi a vyznačuje sa poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje pomocou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky.

Pre obdobie rokov 2007-2013 bude regionálna politika realizovaná prostredníctvom týchto štrukturálnych fondov:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF) – fond pomáha znižovať regionálne rozdiely v rámci Európskej únie. ERDF sa bude zameriavať hlavne na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti a územnej spolupráce.

Priority financovania zahŕňajú výskum a inovácie, ochranu životného prostredia a prevenciu rizík, pričom investície do infraštruktúry budú naďalej zohrávať významnú úlohu najmä v menej rozvinutých regiónoch.

Európsky sociálny fond (ESF) – prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí. Pomoc z ESF by mala zameriavať najmä na tieto kľúčové oblasti:

- zlepšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov,

- skvalitňovanie ľudského kapitálu, rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce,

- posilňovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb,

- boj proti diskriminácii,

- motivovanie ekonomicky neaktívnych osôb, aby vstúpili na trh práce,

- podporu partnerstiev pre reformu v oblasti zamestnanosti a inklúzie.

Kohézny fond (KF) – podpora z fondu je zameraná na veľké infraštruktúrne projekty v oblasti životného prostredia a transeurópskych dopravných sietí. V programovom období 2007-2013 bude fond prispievať najmä na viacročné investičné programy, ktoré budú riadené decentralizovane.

Hlavné priority programového obdobia 2007-2013 sa nesú v znamení Lisabonskej stratégie, ktorá si kladie za cieľ urobiť z Európskej únie do roku 2010 najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku.

Pre toto programové obdobie boli v rámci štrukturálnych fondov definované 3 ciele a to:

Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 - 2002, je menej ako 75 % priemerného HDP v EÚ-25 za rovnaké referenčné obdobie – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského kraja.

Cieľ Konvergencia financovaný z Kohézneho fondu pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, je menej ako 90% priemeru HND v EÚ-25, a ktoré majú program na splnenie podmienok hospodárskej konvergencie – tieto kritériá SR spĺňa.

Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu  zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácií a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti. Tento cieľ predstavuje prioritu fondov.

V rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov tie regióny NUTS 2, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia financovaného zo štrukturálnych fondov– čo je v prípade SR Bratislavský kraj. Tento cieľ je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, podnikateľského ducha, ochrany životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporu adaptability pracovníkov a podnikov a rozvoj trhov práce, orientovaných na sociálne začlenenie.

Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti; v prípade medziregionálnej spolupráce, sietí spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.

Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a na posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky