Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Sprístupňovanie informácií  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Sprístupňovanie informácií

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") každému, kto o ne požiada. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

Žiadosť sa podáva:

  1. telefonicky: na číslo: +421 (2) 69 299 296
  2. osobne: v kancelárii generálneho riaditeľa v pracovných dňoch od 9.00 – 15.30 hod.
  3. e-mailom na adresu: info@vyskumnaagentura.sk
  4. poštou na adresu:

Výskumná agentúra
Kancelária generálneho riaditeľa
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak VA nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

VA neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VA podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky