Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Slovník pojmov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Slovník pojmov

Účtovný doklad

doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí prijímateľa o platbu a žiadostí prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje prehlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné prehlásenie v znení „Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané, prístupné na konzultovanie pre účely kontroly a sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve prijímateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky