Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ v Dobšinej, ZŠ Limbová v Žiline  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

S europrojektmi na základných školách sa učíme pre zajtrajšok

Každý rok po prvýkrát zasadne do školských lavíc viac ako päťdesiattisíc žiakov. Najbližších deväť rokov budú ich, a tisíce ďalších, vzdelávať a formovať základné školy. Hlavný cieľ je, aby žiaci nadobudli základné vedomosti, znalosti a vypestovaný záujem o celoživotné učenie sa, mali záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, ako aj osvojili si komunikačné spôsobilosti a mali zodpovedný vzťah k sebe a svojmu okoliu. Hoci ide o štandardne definované zámery základných škôl, mnohé z nich vytvorili a vytvárajú pre žiakov reálne podmienky na ich splnenie. Príkladom sú základné školy – prijímatelia nenávratného finančného príspevku –, ktoré prostredníctvom projektov zvyšujú vzdelanostnú úroveň žiakov a zavádzajú nové formy vyučovania tak, že sa stávajú predprípravou na budúce povolanie. Nenávratné finančné príspevky na realizované projekty získali školy v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie.

Myslím už dnes na zajtrajšok

Základná škola v Dobšinej získala na projekt, ktorý realizovala v rokoch 2010 a 2012, nenávratný finančný príspevok vo výške 108-tisíc eur. Škola ho zamerala na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktoré dosiahla troma hlavnými aktivitami: Zriadenie nového kurzu s názvom Spoločenská výchova, Zavedenie nových kurzov ako predpríprava na budúce povolanie a Uľahčenie prístupu žiakov k štúdiu na strednej škole pomocou doučovacích kurzov. V rámci nich sa žiaci pochádzajúci z MRK naučili základom slušného správania, hygieny, obliekania a stolovania, keďže mnohým deťom prichádzajúcim do prvého ročníka chýbajú tieto základné poznatky. Pre žiakov 2. stupňa boli pripravené rôzne besedy na tému rodinná výchova. Druhá aktivita bola zameraná na poskytnutie základných manuálnych zručností, prostredníctvom kurzu maľovania, varenia, šitia, stolárstva, murárstva. Cieľom tretej aktivity bolo upevniť vedomosti žiakov nadobudnuté na základnej škole s cieľom zvýšiť ich šance na štúdium na strednej škole.

Moderná škola – základ plnohodnotného života

Základná škola na Limbovej ulici v Žiline  pristúpila v projekte na zavádzanie nových foriem vyučovania a využívanie informačno-komunikačných prostriedkov. V rokoch 2009 a 2011 realizovala  viacero netradičných aktivít projektu, na ktorý získala 165-tisíc eur. Patria medzi ne napr.: Zaznamenávanie a spracovanie zvuku, Tvorivá dramatika, Stretnutia s ľudovou rozprávkou, Cykloturistikou za poznaním prírody, Píšťalôčka moja alebo príroda spieva v dreve, Pohyb myšlienok a tela, Poznávanie kultúrneho dedičstva predkov a ďalšie. Azda najväčší záujem u detí vzbudila aktivita Zdravý životný štýl a relax v čajovni Šáločka, v rámci ktorej navštívili čajové zariadenia s relaxačným programom v priestoroch novozriadenej vlastnej školskej čajovne. Na výletoch do čajovní sa žiaci zúčastnili prednášok, degustácií, zaujímavých ukážok z prípravy čaju, bol im predstavený tradičný čínsky čajový obrad - Kung Fu Cha a tradičný japonský čajový obrad – Sodó, počúvali relaxačnú hudbu, oddychovali a budovali prosociálne vzťahy prostredníctvom spoločenských hier. Zážitkové edukačné aktivity v priestoroch školskej chodby vzbudzovali netradičnými metódami a technikami, tvorivými dielňami záujem žiakov o radosť z učenia; učili žiakov chápať a akceptovať  hendikepovaných rovesníkov, vychovávali k tolerancii cez zážitkové vyučovanie o bariérach, rozvíjali empatiu a kooperáciu. Žiaci si vytvorili chodbu podľa vlastných predstáv, na ktorej budú tráviť prestávky, časť edukačného procesu a mimoškolské činnosti.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 27, 12.9.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky