Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Spišský Štvrtok, Špeciálna ZŠ v Brezne  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Na stránkach Učiteľských novín sme vám v minulom vydaní predstavili prvú časť série článkov Europrojekty menia naše školy. V tomto čísle sa prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) a operačného programu Vzdelávanie (OPV) dočítate o ďalších úspešných projektoch – tentokrát z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v Európskej únii. Na ich dodržiavaní sa podieľajú nielen ministerstvá a štátne inštitúcie ale aj viaceré organizácie tretieho sektora. Či už ide o sociálnu, vzdelanostnú, pracovnú, kultúrnu alebo inú „izoláciu“  znevýhodnených skupín obyvateľstva, všetky majú spoločný cieľ – zlepšenie životných podmienok, podpora rovnakého zaobchádzania, zvýšenie vzdelanostnej úrovne a ich integrácia do spoločnosti. Pri definovaní cieľov Národného strategického referenčného rámca bolo potrebné zamerať sa aj na riešenie horizontálnych otázok. Prvá zo štyroch je práve oblasť MRK, ktorá sa sústredí na vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie, a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Nástrojmi pre zabezpečenie týchto zámerov sú viaceré operačné programy, medzi nimi aj operačný program Vzdelávanie.

„Na politickej úrovni sa často spomína školská reforma zameraná práve na žiakov zo znevýhodnených skupín. Dosiahnutie uvedených cieľov skutočne stojí najprv na vzdelávaní. Prvá výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre MRK bola vyhlásená v apríli 2009, aktuálna výzva je v poradí štvrtá. Z tých predchádzajúcich sa vďaka nenávratným finančným príspevkom z eurofondov dostalo do škôl približne 35 miliónov eur. Školy, na ktorých sa učia sociálne znevýhodnení žiaci, mohli z projektov financovať napríklad programy a kurzy pre žiakov MRK, podporiť čitateľskú gramotnosť a školiť aj pedagógov. Predpokladám, že forma pomoci z eurofondov bude vo vzdelávaní tejto skupiny pokračovať aj v ďalšom programovom období“, uviedla generálna riaditeľka ASFEU Iveta Kopasová

Brána vzdelaniu otvorená

Moderné učenie pedagógov a radosť z učenia pre žiakov marginalizovaných rómskych komunít. V tomto duchu sa niesol projekt  Základnej školy v Spišskom Štvrtku od marca 2010 do júna tohto roka. S finančnou pomocou vo výške viac ako 166 tisíc eur sa prostredníctvom viacerých kurzov zvyšovala digitálna gramotnosť pedagógov, prebiehalo interaktívne  vzdelávanie žiakov a formou celodenného výchovného procesu ich zapájanie do rozprávania, tvorivosti, a imaginárnej dramatizácii. S dôrazom na pracovné zručnosti bolo cieľom učiteľov rozvíjať u žiakov z MRK pozitívny prístup k práci, či už v domácnosti alebo v praxi. Podobné aktivity majú žiakov motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu, k rozvoju pracovných návykov, ktoré môžu zlepšiť ich životnú úroveň a spôsob bývania v budúcnosti.

Deti vetra putujú za slnkom

Rovnako od marca 2010 začala so svojim pilotným projektom za 185 tisíc eur Špeciálna základná škola v Brezne. Okrem zvýšenia odborných zručností pedagógov sa počas 30 mesačného trvania projektu sústredila najmä na rozvíjanie osobitosti rómskych žiakov cez podporu ich vrodeného talentu. Na kurzoch hudobných a výtvarných talentov, výučbe hry na gitaru, hodinách venovaným starostlivosti o dieťa či ručných prác si žiaci rozvíjali estetické cítenie, tvorivú fantáziu a harmonizovali svoju detskú osobnosť. Minulý rok sa škola v projekte riadila mottom: „Ži v prítomnosti, aby si mohol tvoriť budúcnosť, lebo minulosť už nezmeníš“. Osobnosti rómskych žiakov učitelia naďalej rozvíjali cez také aktivity a inovatívne formy vzdelávania, ktoré im ich budúcnosť majú priblížiť.

 

Publikované v Učiteľských novinách č.6, 22.11.2012

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky