Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, ZŠ Polianska 1, Košice  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Vedieť čítať nestačí

Zvládnutie techniky čítania, rýchlosť a plynulosť má v kontexte vzdelávacieho procesu širší význam. Cieľom čitateľskej gramotnosti, v ktorej majú podľa mnohých testov žiaci značné rezervy, je prostredníctvom schopnosti čítať dôležité porozumieť textu, dokázať spracovať informácie, ako aj vedieť „čítať medzi riadkami“. Nadobudnutie správnych čitateľských zručností, ktoré sú podchytené už na základných školách, vytvára predpoklady na rozvoj vedomostí žiakov a ich úspechov v škole i v bežnom živote – existuje napr. jazyková gramotnosť, právna či počítačová gramotnosť. Uvedené základné školy využili nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov, ktoré sú primárne zamerané na rozvoj spomínaných kľúčových kompetencií. Finančne sú podporené z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Chceme učiť moderne

Foto: Nová literatúra pre žiakov
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov získala na prebiehajúci projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 101-tisíc eur. Od prvej aktivity, ktorá bola zameraná na prácu s textom na hodinách slovenského, anglického jazyka a vlastivedy, sa odvíjali ďalšie dve. V rámci aktivity Radi čítame chcú učitelia žiakov motivovať a vytvárať pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre. Pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka zvolili vybranú literatúru tak, aby sa u žiakov vytvoril čitateľský návyk a aby prečítaný text vedeli analyzovať, hodnotiť a aj písomne spracovať s využitím IKT. V poslednej aktivite Zdravé, vzdelané a tvorivé deti získavajú žiaci zručnosti pri využívaní elektronických informačných zdrojov vo vyučovaní, rozvíjajú si pozorovacie schopnosti a pestujú pozitívny vzťah k športu, k prírode a k ochrane životného prostredia. Projekt podporuje aj rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov a učiteľov.

Vitajme vo vedomostnej spoločnosti

Foto: Inovačná metóda výučby

Atraktívnejšiu formu vyučovania, zvýšenie jazykovej gramotnosti v oblasti anglického jazyka a zároveň zlepšenie čitateľskej gramotnosti má priniesť projekt Základnej školy na Polianskej ulici v Košiciach, ktorý je vo finálnej fáze. Projekt sa realizuje prostredníctvom troch aktivít: Tvoríme po novom, Zdokonaľme seba, zdokonalíme iných a Učme netradične. Aktivita Tvoríme po novom bola ukončená v októbri 2012. V rámci nej boli vytvorené sprievodné  zošity k interaktívnej tabuli, edukačné materiály, výukové prezentácie a filmy, pracovné listy pre žiakov v papierovej aj elektronickej podobe atď. Súčasťou projektu bol aj nákup didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie a vyučovanie cudzích jazykov, a nákup pomôcok na  podporu čitateľskej gramotnosti. Projekt umožnil pedagogickým zamestnancom absolvovať päť akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na zvyšovanie digitálnej zručnosti. Škola získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 250-tisíc eur.

 

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 42, 19.2.2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky