Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ s MŠ Čierne, ZŠ Klačno v Ružomberku  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Europrojekty učia žiakov spoznávať prírodu a náš región. Aj takto by sa dala charakterizovať jedna z hlavných aktivít niektorých základných škôl, ktoré sa prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) uchádzali o nenávratný finančný príspevok. Ako súčasť inovácie obsahu vzdelávania si školy zvolili viaceré environmentálne aktivity. S využitím moderných didaktických prostriedkov učia žiakov  praktické spoznávanie prírody a okolia. V minulom vydaní ste sa mohli dočítať a príkladoch dobrej praxe škôl, ktorých projektové aktivity tvorilo prevažne využitie informačno-komunikačných technológií. Hoci sú IKT vo vyučovaní dôležité, nasledujúce europrojekty sú dôkazom, že záujem žiakov o okolitý svet a prírodovedné predmety sa dá docieliť aj mimo učebníc – zábavnou formou v teréne. Oba boli realizované v rámci opatrenia Premena tradičnej školy na modernú.

Inovácia obsahu vzdelávania, foriem a metód vyučovacieho procesu

Základná škola s materskou školou v obci Čierne získala na svoj projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2009 až 2011, nenávratný finančný príspevok vo výške 76 tisíc eur. Od úvodnej prípravy a školenia pedagógov, obstarania didaktických pomôcok, IKT, realizovala postupne viaceré činnosti. V rámci environmentálnej výchovy to bola aktivita určená žiakom – Ekosystém riečky Čerňanky a jej prítokov v obci Čierne. Priamo v teréne sa žiaci naučili, ako funguje vodný ekosystém, aké má zložky a aké sú vzťahy medzi nimi. Pri oboznámení sa s regiónom absolvovali potulky obcou, mapovali historické fakty dopadu 2. svetovej vojny na život obyvateľov, poznávali tvár minulej a súčasnej krajiny. Modernou formou sa vzdelávali vo fyzike, chémii, matematike a biológie. Učitelia žiakom priamo rozvíjali získané vedomosti v praxi: využitie Pytagorovej vety, chápanie zákona priamočiareho šírenia svetla, zákon svetelného odrazu a mnohé ďalšie. Škola týmito netradičnými metódami skvalitnila celkový výstup základného vzdelávania.   

Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov v prírodovedných predmetoch na základnej škole

Základná škola Klačno v Ružomberku rozvíjala kľúčové kompetencie žiakov v rokoch 2009 a 2010. Projekt, na ktorý získala 86 tisíc eur, zamerala na environmentálnu výchovu a na integráciu anglického jazyka do vyučovania prírodovedných predmetov. Pedagógovia anglického jazyka vyškolení v odbornej terminológii vytvorili pre učiteľov týchto predmetov cudzojazyčné materiály (slovníky, pexesá, mapy, popis spoločenstiev vysadených rastlín v angličtine a pod.)  Predmety ako biológia, geografia, pestovateľské práce, výtvarná a technická výchova, vyučovali učitelia formou inovatívnych metód priamo v teréne. Žiaci sa naučili sadiť rastliny, získali odborné usmerňovanie pri zakladaní záhrady, vytváraní mokradí, pôdnej sondy vo vybudovanej Liptovskej ekologickej záhrade. Život v prírode skúmali aj v odbornom laboratóriu pod mikroskopmi, ktoré tvorili súčasť didaktických prostriedkov. Výsledky žiakov a areál školy poslúžia na exkurzie a výučbu prírodovedných predmetov aj ostatným školám. 

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 15, 28.3.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky