Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Okružná v Michalovciach, Mesto Humenné  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty nás motivujú spoznávať svet

Nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je motivácia. Informačno-komunikačné technológie, internetové a mobilné aplikácie, a rôzne e-learningové formy vzdelávania či interaktívne hry sú čoraz viac dostupné pre žiakov mimo školských zariadení. Tradičná (klasická) forma výučby je inovovaná práve aj z dôvodu nárokov žiakov o nové podnety, ktoré ich majú zaujať – motivovať. Na vyučovaní žiaci uprednostňujú zážitkové aktivity (práca v laboratóriu, v teréne, výlety do okolia), hravé formy učenia sa. Pedagógovia sa v procese vzdelávania stretávajú so žiakmi, ktorých učenie je podmienené záujmom a zvedavosťou, preferenciou nových činností a využívaním vlastnej aktivity. Práve tie v nich formujú  záujem o vzdelávanie, dobré študijné výsledky, úspechy a ďalšie štúdium.

Viaceré základné školy, ktoré prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie realizujú svoje projekty, sa zamerali práve na rozvoj zručností žiakov modernými metódami výučby. Do aktivít boli primárne začlenení aj učitelia, ktorí si rovnako rozširovali vedomosti novými metódami.

Škola, v ktorej sa všetci učia, ako poznávať veci okolo nás

Základná škola na Okružnej ulici v Michalovciach realizovala zmeny vo vzdelávaco-výchovnom procese predovšetkým prostredníctvom rozvoja kompetencií učiteľov. Tí absolvovali kurzy na vytváranie tzv. pojmových máp, priamu prácu so žiakmi, ktorí sa týmto spôsobom učia triediť nové poznatky, spájať ich do ucelených celkov. Nakoľko cieľom projektu bolo vytvorenie programu školy založenom na moderných metódach, zavedením nových didaktických pomôcok, informačno-komunikačných technológií, absolvovali žiaci experimentálne formy skúmania prírodných javov.

Aktivity projektu prispeli k rozvoju zručností u žiakov, ktoré sú potrebné pre osobný rast a rozvoj, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a zamestnanosť – rozvoj komunikácie v materinskom jazyku i cudzích jazykoch, matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti vedy a technológie, digitálna zručnosť, medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a kultúrna vnímavosť. Na projekt získala škola v roku 2009 nenávratný finančný príspevok vo výške 149 tisíc eur.

Moderne a zaujímavo

Na inováciu vzdelávacieho programu s podporou rozvoja IKT v prírodovedných predmetoch sa zameralo aj mesto Humenné, ktoré je zriaďovateľom základných škôl na ulici SNP a na Kudlovskej ulici. Obe školy boli zároveň miestom realizácie projektu, na ktoré mesto získalo v roku 2009 141 tisíc eur. Cieľom projektu bolo zatraktívnenie vyučovania prírodovedných predmetov prepojené s informatikou, integrácia prierezových tém (dopravná výchova, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, osobný a sociálny rozvoj).

Projekt zvýšil najmä úroveň technickej kvality žiakov i jeho konkurencieschopnosť v nasledujúcom vzdelávaní a neskôr na trhu práce. Multimediálne učebne vybavené IKT technológiami umožnia obidvom školám počítačovú podporu pre výučbu odborných predmetov humanitnej oblasti prepojiť s prvkami informatickej výchovy. Pedagógovia dostali možnosť zostavenia vlastných prezentácií, výklad pri tabuli obohatili o zvukové nahrávky, video, obrázky a materiály z internetu. Pomocou týchto technológií žiaci spracovávali aj vlastné referáty a tým sa učili prezentovať svoje myšlienky v organizovanej a vizuálne príťažlivej forme.

 

Publikované v Učiteľských novinách č.20, 23.5.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky