Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Mikušovce, Špeciálna ZŠ v Revúcej  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

S europrojektmi je škola hrou

Zavádzanie nových, moderných prvkov do vyučovacieho procesu sa postupne realizuje takmer na všetkých základných školách. Či už pomocou interaktívnych tabúľ, didaktických pomôcok, alebo on-line verzií pracovných zošitov, ani najnovšie technické prostriedky nedokážu úplne nahradiť doménu starých klasických škôl – vlastné poznanie získané skúsenosťou. Mnohé školy preto spojením zážitkového učenia sa a informačno-komunikačných technológií inovovali obsah a metódy vyučovania viacerých predmetov. Tvorbou nových učebných materiálov sa nerozšíril len obsah učiva – množstvo informácii pre žiakov – ale aj aktivitami v prírode mohli žiaci lepšie porozumieť súvislostiam o ktorých získavali vedomosti. V rámci operačného programu Vzdelávanie získali školy prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky, pomocou ktorých realizovali svoje projekty. Ich výsledkom je vzdelávanie, ktoré žiakov podnietilo k učeniu a stalo sa pre nich hrou.

Objavuj, obdivuj, ochraňuj

Základná škola s materskou školou v Mikušovciach získala na projekt sumu 106 tisíc eur. Projektový tím školy sa zameral na inováciu Školského vzdelávacieho programu - vyškolenie pedagogických pracovníkov, rozšírenie vyučovania prírodovedy a biológie o zážitkové učenie a rozvoj environmentálneho cítenia, vytvorenie metodických a učebných materiálov pre inovatívne spôsoby výučby cudzích jazykov a ich overenie v praxi. Súčasťou projektu bola Letná škola environmentalistiky. Cieľom bolo napomôcť získaniu zručností v tvorbe a spracovaní fotografií a videozáznamov (potrebné pri tvorbe učebných materiálov – učebných textov, pracovných listov, testov a didaktických pomôcok), skvalitnenie výučby environmentálnej výchovy pomocou zážitkového vyučovania, hravých aktivít, praktického spoznávania prírody, ekosystémov, prírodných zákonitosti. Materiály pre prírodovedu a biológiu boli vypracované pútavou formou, doplnené fotografiami rastlín, živočíchov, ekosystémov a pod. Všetky boli vypracované vo forme voľných listov. Pri vyučovaní žiaci boli vedení k tomu, aby získané informácie analyzovali, spájali s tým, čo už vedia aj z iných predmetov, hľadali súvislosti a prichádzali na podstatu javov.

Môj zážitok a poznanie – cesta k mojim vedomostiam                    

Špeciálna základná škola v Revúcej  orientovala edukačný proces na zvyšovanie spôsobilostí žiakov a sprístupňovanie učiva žiakom s mentálnym postihnutím prostredníctvom zážitkového vyučovania. Na projekt získala nenávratný finančný príspevok vo výške 100 tisíc eur. V projekte sa škola sústredila na sled aktivít, v úvode ktorých obstarala moderné didaktické prostriedky so súčasným zaškolením svojich pedagogických zamestnancov pre ich ovládanie. Aktivity projektu realizovala najmä na hodinách vecného učenia, jazykovej výchovy a prvkov výtvarnej výchovy, vlastivedy, slohu, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, občianskej výchovy a telesnej výchovy, počas ktorých sa žiaci pod vedením pedagógov sústreďovali na vyhľadávanie relevantných informácií k vybranému učivu a jeho overovaniu v reálnom prostredí. Množstvo naplánovaných exkurzií, či výcvikov malo za cieľ emocionálnym zážitkom vytvoriť dlhodobú pamäťovú stopu u žiaka. V rámci projektu žiaci zozbierali a vytvorili databázu informácií o miestach exkurzií, múzeách, rastlinách, zvieratách, hradoch a pod. V závere projektu sa žiaci zameriavali na prezentovanie zážitkov a postrehov, ktoré zdokumentovali  z absolvovaných akcií.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 25, 30.8.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky