Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Medňanská v Ilave, ZŠ Kolárovice  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Interaktívna tabuľa, elektronická verzia učebnice, multimediálna a multipointová učebňa, e-learning a podobne. Moderné didaktické prostriedky sa nevyhnutne stávajú súčasťou vyučovacieho procesu. Spoločnosť kladie vysoké požiadavky na znalosti moderných technológií a prax si žiada digitálne gramotných absolventov v akejkoľvek oblasti. Je preto potrebné využívať nové metódy, formy a postupy, ako aj nové výučbové prostriedky, keďže do popredia sa dostávajú informačno – komunikačné technológie (IKT). Jeden z cieľov Európskej únie je vybaviť školy týmito prostriedkami, najmä multimédiami, ako aj podporovať širokú aplikáciu multimédií vo vyučovacom procese a vytvoriť čo najväčšie množstvo multimediálnych programov a služieb. Ino­va­tív­ny prís­tup k vzde­lá­va­niu si os­vo­ju­je čo­raz viac škôl aj na Slo­ven­sku. Do procesu sú zahrnutí aj pedagógovia, nakoľko požiadavky na vedomosti a zručnosti každého učiteľa z oblasti IKT budú v najbližších rokoch rozsiahle. Navyše, využitie nových technológií v edukačnom procese sa stáva motivujúce, flexibilné a zaujímavé.

Príležitosťou ako do škôl implementovať prestavbu vzdelávacieho systému zameranú na využitie IKT, je využitie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci viacerých  vyhlásených výziev Premeny tradičnej školy na modernú boli nosnou aktivitou projektov práve IKT. V tomto čísle sa dočítate o príkladoch z praxe tých základných škôl, ktoré prostredníctvom europrojektu aplikovali moderné formy výučby.

Získajme nové poznatky modernými formami

Základná škola na Medňanskej ulici v Ilave získala na svoj dvojročný projekt, ktorý ukončila minulý rok, viac ako 153 tisíc eur. V rámci inovácie vzdelávania vytvorila 5 pilotných projektových vyučovaní: Ilava – naše mesto, Das Bild der anderen, Voda, Fyzika v kuchyni, Nebunkové a jednobunkové organizmy. Prostredníctvom interaktívnych tabúľ sa žiaci vzdelávali v rámci pätnástich predmetov.   V  šiestich ročníkoch sa využívali elektronické prezentácie vo vyučovaní, čím sa pokrylo 25% vyučovania formou elektronických prezentácií. Realizácia projektu prispela k rozvoju informačnej spoločnosti. Súčasťou projektu bolo zriadenie multimediálnych učební pre výučbu na 1. a 2. stupni a  obnovenie učební fyziky a chémie o IKT zariadenia.

Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania

Základná škola s materskou školou Kolárovice v okrese Bytča realizovala svoj projekt podporený sumou 109 tisíc eur v rokoch 2009 až 2011. Počas dvojročného obdobia inovovala obsah výučby a postupne vypracovala podklady pre spracovanie vlastného školského programu pre ISCED 1 a ISCED 2 v nadväznosti na Štátny vzdelávací program.

Do učebných plánov boli zakomponované IKT, práca s informáciami, prezentovanie vlastnej tvorby a posilnenie informácie. Výstupom aktivity bol moderný vzdelávací program školy a upravené vzdelávacie programy a časovo tematické plány z týchto okruhov: História Kolárovíc a regiónu, Flóra a fauna Kolárovíc a regiónu, Ľudové zvyky a obyčaje, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, ochrana prírody a ekológia, Dopravná výchova, Výchova k rodičovstvu, Geometria, Optika, Astronómia Spracovanie drôtu – drotárstvo, Literárna tvorba spisovateľov regiónu, Aktívne čítanie a písanie. Ďalšie aktivity boli zamerané aj na  zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti zavádzania  inovačných metód do vyučovania, gramotnosti učiteľov v oblasti využívania IKT pri výučbe jednotlivých predmetov a efektívneho využívania interaktívnych tabúľ na vyučovaní.

Moderné a inovatívne formy vyučovania, ktoré prihliadajú na využívanie IKT, tvoria len zlomok aktivít modernizácie vzdelávania. Každá z nich však umožní žiakom jednoduchšie vzdelávanie na stredných školách, prípadne ľahšie uplatnenie na trhu práce.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 14, 14.3.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky