Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Malokarpatské nám. v Bratislave, ZŠ s MŠ Spišský Hrhov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Trívium na moderných základných školách

Čítanie, písanie a počítanie, ktoré boli ako tri učebné predmety v stredoveku známe pod pojmom trívium, patria aj dnes k pilierom školského vzdelávania. S tým rozdielom, že iba ich samotné “ovládanie“ nestačí. Kontrolným mechanizmom je už niekoľko rokov opakované sledovanie najmä čitateľskej gramotnosti žiakov. Nejde len o techniku či rýchlosť a plynulosť čítania, ale gramotnosť ako komplexný súbor vytvára dôležitý predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov či rozvoj celoživotného vzdelávania. Podľa výsledkov viacerých testov majú slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti značné rezervy. Mnohé školy tento fakt neprehliadajú, práve naopak. Súčasťou edukačného procesu je implementovanie moderných a interaktívnych aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Príkladom sú základné školy, ktoré získali nenávratný finančný príspevok v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie.

Čítaj, pochop a použi!

Základná škola na Malokarpatskom námestí v Bratislave získala na projekt, ktorý realizovala od roku 2010 do 2012, nenávratný finančný príspevok vo výške 82-tisíc eur. Jeho cieľom bolo zlepšiť u žiakov čítanie s porozumením (pre všetky ročníky) a komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku prostredníctvom dramatizácie rozprávok, dialógov a využitia interaktívnej tabule. Na prvom stupni pripravili pedagógovia pre žiakov jednotlivých ročníkov tematické bloky, v ktorých boli prepojené základné predmety (slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda) s výchovami (najmä hudobnou a výtvarnou). Ich cieľom bolo zaujímavou formou striedania činností žiakov pracovať s textom na rôznej úrovni a získané poznatky a informácie premietnuť do praktickej činnosti. V 5. až 9. ročníku bolo čítanie s porozumením rozvíjané pomocou blokového a projektového vyučovania. Hodiny boli motivované pripravenou prezentáciou, ktorá zahŕňala teoretické poznatky z danej oblasti, zaujímavosti a úlohy na riešenie či samostatnú prácu. V oblasti práce s textom bolo kľúčové vyhľadávanie informácií, vyvodzovanie vzájomných vzťahov medzi nimi, hľadanie podstatných informácií a následná práca s nimi (premietnutie poznatkov do vytvárania tabuliek, grafov, zakresľovanie do máp a pod.).

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Na zvýšenie vzdelanostnej úrovne a rozvoj čitateľskej gramotnosti sa zamerala aj Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove. Na projekt, ktorý realizuje od roku 2012, získala nenávratný finančný príspevok vo výške 219-tisíc eur. Prvá aktivita je zameraná na tvorbu nových učebných materiálov a zmenu metód a foriem výučby s cieľom dosiahnuť rozvoj čitateľských zručností žiakov, a to aj v anglickom jazyku. Predmetom druhej aktivity je inovácia vybraných predmetov prostredníctvom implementácie IKT do vyučovacieho procesu a taktiež prostredníctvom tvorby interaktívnych cvičení a spracovania videonahrávok, ktoré podporia digitálne zručnosti žiakov pri práci s nimi. Posledná aktivita je zameraná na realizáciu školení potrebných k dosiahnutiu inovácie vyučovacieho procesu na základnej škole. Projekt má prispieť aj k zvýšenému využívaniu informačných a komunikačných technológií, ktoré rozšíria digitálne vedomosti žiakov a sú nevyhnutné pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce; očakáva sa zmenený prístup žiakov z pasívneho učenia na aktívne prostredníctvom zážitkového vyučovania; aktivity majú prispieť aj k zlepšeniu materiálneho vybavenia školy modernými didaktickými prostriedkami. Všetky vzniknuté nové učebné texty a pomôcky sa budú na vyučovaní používať aj po ukončení projektu.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 29, 3.10.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky