Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Bystrická v Ružomberku, ZŠ s MŠ v Cinobani  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty nás učia o prírode

Všetky knihy zažltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie. Výrok Hansa Christiana Andersena je jeden z mnohých, ktoré vyzdvihujú neoddeliteľné univerzum človeka – krajinu, prírodu a svet okolo nás. Ich vzájomná spätosť a potreba rešpektovania prírodných zákonov sa za posledné roky čoraz intenzívnejšie skloňujú s pojmami ako je globálne otepľovanie, znečistenie, biopalivá, alternatívne zdroje, solárna energia a mnohé ďalšie. Nový environmentálny postoj sa prikláňa aj k potrebe vzdelávania na školách. Do vzťahu človek - príroda vstupujú s minimálnymi poznatkami už žiaci prvých ročníkov základných škôl. Práve tie ich prostredníctvom mnohých školských aktivít vedú k poznávaniu krajiny, ekosystému, chránenej prírody. Prvotný kontakt s prírodou je rokmi spájaný s herbármi, školami v prírode, zberom papiera, lístia, gaštanov či pestovateľských prác. Žiaci sa tak učia vnímať a objavovať okolitý svet. Európska únia cez viaceré medzinárodné vzdelávacie programy apeluje na potrebu rozvíjania podobných aktivít prostredníctvom rôznych projektov, ktoré sa zameriavajú na šetrenie spotreby vody a energií, separovaný zber odpadu, zlepšenie okolia a skrášľovanie škôl. Jedna z možností na vytvorenie zaujímavých ekoaktivít v rámci vzdelávania na školách je aj získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

Podpornou didaktickou pomôckou na predmete Prírodoveda sa môže stať aj víťazné dielo z aktuálne prebiehajúcej súťaže. „V polovici apríla sme pre vysokoškolákov vyhlásili kreatívnu súťaž Nauč ma o prírode. Ich úlohou je vymyslieť interaktívnu pomôcku na tému príroda - ekológia, ktorá má žiakov prvého stupňa základných škôl zaujať, a aj naučiť. Najmenších žiakov treba najmä hravou formou priviesť k chápaniu toho, čo sa okolo nás deje. Oni sú totiž budúcnosť a ich prístup k životnému prostrediu môže raz veľa zmeniť. Príkladom sú školy, ktorým sa v rámci operačného programu Vzdelávanie podarilo nielen obohatiť prírodovedné predmety, ale aj zaujať žiakov prácou v teréne a regióne. Okrem získavania vedomostí si zároveň rozvíjajú priaznivé environmentálne návyky. Verím, že originálny nápad sa nájde, a túto pomôcku sprístupnime aj školám a učiteľom,“ uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.

V rámci článkov Europrojekty menia naše školy vám v tomto vydaní predstavíme dva projekty „školy v prírode.“

Modernou školou podporme osobnostný rast žiakov tvorivo chrániacich životné prostredie a rozvíjajúcich región

Na zavedenie netradičných metód a foriem vyučovania  využila Základná škola Bystrická v Ružomberku projekt, na ktorý získala 116 tisíc eur. Cieľom bolo využívanie moderných didaktických prostriedkov a informačno-komunikačných

technológií (IKT) pri implementácii prierezovej témy Environmentálna výchova s dôrazom na spoznávanie okolitého kraja vo vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, anglický jazyk, nemecký jazyk, ekológia, fyzika, informatika primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Vďaka využívaniu moderných pomôcok získali žiaci hravou formou nové informácie, ktoré mohli na základe IKT spracovávať a prezentovať. Pre zatraktívnenie vyučovacích hodín sa používali modely, lineárne pomôcky, stavebnice a iné. Netradičné pomôcky využili na prepojenie vzťahov jednotlivých predmetov. Žiaci výsledky svojich pozorovaní a nové poznatky z aktivít „Virtuálny herbár“ a  „Na potulkách za živočíchmi Liptova“ spracovali v trojjazyčných brožúrach pre Informačné centrum Ružomberok, aby oboznámili regionálnu verejnosť so širokospektrálnymi aktivitami školy a podporovaným projektom z Európskeho sociálneho fondu.

Ja, človek, súčasť prírody ,,Poznám, chránim, tvorím, viem!“

Základná škola s materskou školou v Cinobani zastrešila systém učenia témou environmentálnej výchovy. Projekt, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok vo výške 68 tisíc eur, realizovala od roku 2009. Učiteľom sa podarilo zmodernizovať vyučovanie tým, že žiaci sa stali spolutvorcami vyučovacieho procesu. Jednou z hlavných aktivít bolo vytvorenie pracovných listov s environmentálno – regionálnou tematikou pre nové predmety Environmentálna a Regionálna výchova. Keďže projekt bol orientovaný na získavanie vedomostí spojených s prírodou a okolím, žiaci absolvovali mnoho voľno-časových aktivít na rozvíjanie kladného vzťahu a prístupu k prírode, ľuďom, rovnako strávili veľa hodín spoznávaním regiónu. Najväčšiu odozvu mal výlet do geografického stredu Európy v obci Krahule pri Kremnici, ako aj návšteva tamojšej bane a mincovne. Žiaci preskúmali okolité jaskyne, doliny, Oravský hrad a absolvovali dobrodružnú plavbu po Oravskej priehrade. Do projektu boli zapojení aj žiaci s poruchami učenia, správania, ako aj deti z rómskeho prostredia. Vďaka projektu mali možnosť porovnať rozličnosť regiónov, fauny a flóry a odniesť si zo vzdelávacích pobytov mnoho poznatkov. 

 

Publikované v Učiteľských novinách č.19, 9.5.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky