Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ Bojná, ZŠ v Spišskej Belej  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Keď škola nielen učí, ale aj baví

Učiteľ za katedrou, otvorené učebnice a zošity, žiaci píšuci poznámky, domáca úloha, písomka a skúšanie. A často aj “nepochopenie“ učiva. Takáto predstava vyučovacej hodiny je síce reálna, no na niektorých školách nie je nevyhnutná. Prostredníctvom vyhlásených výziev z operačného programu Vzdelávanie realizovali viaceré základné školy projekty, ktoré premenili bežnú vyučovaciu hodinu na tvorivú. Vďaka nim zaviedli pedagógovia tzv. projektové vyučovanie formou zaujímavých prezentácií, žiaci získavali vedomosti mimo školy (múzeá, exkurzie atď.), posilnila sa vzájomná komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, a v neposlednom rade boli projekty prínosné aj získaním materiálno-technického vybavenia škôl, ktoré sa naďalej využívajú.

Školy, o ktorých sa v článku dočítate, požiadali o nenávratné finančné príspevky, ktoré získali z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. 

Po chodníčkoch našich predkov

Projektové vyučovanie v 2. ročníku: Umelé farbivá

Implementácia školského vzdelávacieho programu s názvom „Po chodníčkoch našich predkov“ do vyučovania na základnej škole je názov projektu Základnej školy v obci Bojná, ktorý realizovala v rokoch 2009 až 2011. Škola naň získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 119-tisíc eur. Po úvodnom absolvovaní odborných školení pedagógov sa aktivity projektu sústredili na projektové vyučovanie s využitím nových učebných materiálov v 1.- 5. ročníku. Predmety ako matematika, hudobná výchova, cudzí jazyk, telesná výchova a informatika boli integrované, a na vyučovaní žiaci používali nové pomôcky vytvorené k projektovému vyučovaniu. Výsledky svojej práce následne prezentovali po skončení každej podtémy a na konci školského roka na konferencii. Ich výstupy boli zamerané na tvorbu albumu odtlačkov, plagátov, vlastné scénky, tvorbu žiackeho občasníka Zvonček, fotostory a pod.  Neoceniteľné vedomosti získali kreatívnou formou, ktorú im pripravili učitelia — na výstave starých učebníc, vytváraním makiet kultúrnych pamiatok, na módnej prehliadke žiakov, pri prezentácii o umelých farbivách pri skúmaní lentiliek, exkurzii po okolí atď. Žiaci vo zvýšenej miere využívali informačno-komunikačné technológie, čím sa zvýšila aj ich počítačová gramotnosť.

Úspešný prechod žiakov z MRK do nižšieho sekundárneho vzdelania

Zelený svet – výstava fotografií žiakov

Základná škola v Spišskej Belej získala nenávratný finančný príspevok vo výške 198-tisíc eur. Projekt, ktorý realizovala v rokoch 2010 až 2012, zamerala na úspešné zvládnutie prechodu žiakov marginalizovanej rómskej komunity z 1. stupňa na 2. stupeň. Prechod, rešpektujúci sociálne a kultúrne špecifiká žiakov, chcela škola dosiahnuť prostredníctvom šiestich aktivít projektu: Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa, Hravo zvládneme jazyky i medziľudskú komunikáciu, Moderné interaktívne vyučovanie, Spev, tanec a umenie, Domáca kuchyňa dejepisu, Doučovací a vyrovnávací kurz slovenčiny a matematiky. V rámci nich získavali informácie pútavým spôsobom — učivo slovenského jazyka, literatúry a matematiky si žiaci opakovali metódou brainstorming, Sokratovskou metódou, skupinovou prácou, sebahodnotením, zážitkovou a projektovou metódou. Na hodine biológie sa naučili pracovať s fotoaparátmi a mikroskopmi, vypracovali projekty a prezentácie jednotlivých tematických celkov. Hodiny výtvarnej a hudobnej výchovy boli u žiakov mimoriadne obľúbené — pohybové, tanečné a spevácke schopnosti zároveň podnietili u nich možnosť sebavyjadrenia. Žiaci naspievali CD s vianočnými piesňami, koledami a modernými slovenskými a rómskymi piesňami, tiež sa naučili vyrábať netradičné ľahké hudobné nástroje z prístupného materiálu.

O ďalších zaujímavých projektoch operačného programu Vzdelávanie sa môžete dočítať na webovom sídle ASFEU v časti Príklady dobrej praxe.

Odbor informovania a publicity ASFEU

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č.33, 14.11.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky