Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Základná škola, Podjavorinskej ulica, Košice; Základná škola, T.J. Moussona 4, Michalovce  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty nie sú len o nových učebných pomôckach

Z 1007 projektov podporených prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ bolo ku koncu júla riadne ukončených 437. A postupne sa pridávajú ďalšie. Školy využívajú najnovšie informačné technológie, získali nové učebné materiály, didaktické pomôcky, ale hlavne zaviedli moderné metódy výučby. Aktivity projektov financovaných z operačného programu Vzdelávanie často smerovali k podpore čitateľskej gramotnosti, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu vo všetkých ročníkoch škôl. Vyučovanie s dôrazom na porozumenie informácií a hľadaním súvislostí má za cieľ pomôcť žiakom nielen pri získavaní teoretických vedomostí, ale predovšetkým aj v ich využití v budúcej pracovnej sfére. Príkladom úspešných aktivít, ktoré sa nedávno ukončili a zároveň významne prispeli k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl, sú aj dva projekty financované z Európskeho sociálneho fondu.

Podpora čitateľskej gramotnosti

Základná škola Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach sa vo svojom projekte zamerala ako na žiakov, tak aj na učiteľov. Cieľom dvoch hlavných aktivít bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov z MRK pre ich ľahšiu inklúziu vo vedomostnej spoločnosti. Za účelom zlepšenia spôsobilosti žiakov porozumieť písanému textu, používať ho a premýšľať o ňom boli vytvorené učebné materiály, pracovné zošity a metodiky.

 

Tvorivé vyučovanie

Vďaka projektu je škola vybavená aj notebookmi, interaktívnymi tabuľami s projektormi, skenerom na digitalizáciu učebných materiálov, výučbovým softvérom a tiež digitálnym jazykovým laboratóriom. Pedagógovia vo vyučovaní kládli dôraz na motivačné stratégie ako je zaraďovanie hier, súťaží, projektov, verejné prezentácie prác a pod. Učitelia sa v rámci projektu školili v metakognitívnych stratégiách pre získanie čitateľských zručností, vo využívaní interaktívnych technológií a moderných pomôcok vo vyučovacom procese a tiež v digitalizácii učebných dokumentov. Škola získala na projekt NFP vo výške 164-tisíc eur a realizovala ho v rokoch 2012 až 2014.

Brána poznania otvorená

Základná škola T. J. Moussona z Michaloviec zacielila svoj projekt na prestavbu vzdelávania s využitím inovovaných foriem a metód výučby pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Projektový tím sústredil pozornosť na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s dôrazom na anglický jazyk, čitateľskú gramotnosť a využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní. Projekt umožnil vyškoliť dvadsať pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, využívania IKT a výučby cudzích jazykov.

 

Cvičenie z matematiky na interaktívnej tabuli

Školenia prebehli k používaniu interaktívnych tabúľ, k práci s didaktickou a digitálnou technikou a didaktickými prostriedkami, k inovatívnym stratégiám vyučovania a učenia sa, k zavádzaniu interaktívneho pera a kódovaných kníh do výučby. V rámci cudzích jazykov bol dôraz kladený na rozvoj a zdokonaľovanie slovnej zásoby, súvislého vyjadrovania, pochopenia prečítaných viet. V prírodovedných predmetoch najmä na rozvoj logického myslenia. V predmetoch orientovaných na inováciu vzdelávania v oblasti čitateľskej gramotnosti (slovenský jazyk, prírodoveda, matematika) išlo o zdokonaľovanie schopnosti plynulého čítania s porozumením, o podporu tvorivej činnosti, o vyhľadávanie dôležitých informácií. Škola získala na projekt NFP vo výške 166-tisíc eur a realizovala ho v rokoch 2012 až 2014.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 51, 3. 9. .2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky