Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ŠZŠ v Krupine, ZŠ Ždaňa  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty vzdelávajú aj žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jedno z opatrení operačného programu Vzdelávanie. Súčasťou regionálneho školstva na Slovensku je výchova a vzdelávanie príslušníkov rómskej komunity a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách a školských zariadeniach. Koncepcia vzdelávania spočíva vo vytváraní vhodných podmienok na rovnoprávne vzdelávanie, podporuje sociálnu inklúziu prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila mnohé projekty základných škôl, ktoré týchto žiakov vzdelávajú. Pre spomínané opatrenie boli doteraz vyhlásené štyri výzvy v celkovej alokácii 42 miliónov eur. Nenávratné finančné príspevky na realizované projekty získali školy v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu.

Inou cestou – AVRE DROMEHA

Špeciálna základná škola v Krupine, ktorú navštevujú aj žiaci marginalizovanej rómskej komunity, sa v projekte Inou cestou – Avre Dromeha zamerala na vybudovanie vhodného vyučovacieho procesu pre týchto žiakov. Prostredníctvom projektu, na ktorý získala viac ako 91 tisíc eur, chcela škola zaviesť také inovatívne prvky vzdelávania, ktoré by podporili sociálnu inklúziu žiakov. Hodiny Hudobnej výchovy inovovali učitelia tvorbou elektronického spevníka rómskych piesní, Pracovné vyučovanie u žiakov vypestovalo návyky domáceho prostredia spojené s kurzom varenia, hygieny tela a starostlivosti o dieťa. Okrem týchto hodín sa u žiakov ďalej rozvíjala aj finančná a ekonomická gramotnosť o hospodárení v domácnosti, financiách, ale aj zvyšovala informovanosť o rizikách užívania drog a alkoholu. Pedagogický prístup zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa z MRK absolvovali aj učitelia na kurze Krok za krokom. Nákupom didaktických pomôcok a hracích športových potrieb mohli pre žiakov pripraviť podnetné celodenné programy či pobyty v prírode. Netradičnými mimoškolskými aktivitami boli aj rómske tance, digitálny krúžok, a práce v remeselníckej dielni na keramickej peci.

Cez tradície k budúcnosti

Nahradiť klasický prístup vo vyučovaní novým, moderným a atraktívnym, sa svojim projektom rozhodla aj Základná škola v obci Ždaňa. Keďže žiaci dosahovali dobré výsledky na predmetoch s umeleckým a športovým zameraním, aktivity projektu sa sústredili práve na umeleckú motiváciu učenia sa. Napríklad základy anglického jazyka sa žiaci učili pesničkovou formou a rozprávaním príbehov. Na výtvarnom krúžku si konštruovaním rozvíjali logické myslenie, priestorovú predstavivosť a tvorivosť. Vytvorenie nových učebných textov Škola hrou a Šikovná gazdinka prispeli formou názorových ukážok k efektívnejšiemu vyučovaniu. Práca s deťmi z MRK si vyžaduje osobitý prístup a učitelia preto absolvovali školenia rómskeho jazyka, kultúry a tradícií. Výstupom projektu je aj tlačená kniha o živote Rómov Deti vetra, ktorá je bohatou zbierkou rómskej kultúry. Škola získala na projekt, ktorý ukončila minulý rok, nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 117 tisíc eur.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č.22, 6.6.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky