Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 22.09.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach, SPŠ v Leviciach  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Moderná škola, brána k modernému vzdelávaniu či inovácie v školskom vzdelávacom systéme sa najčastejšie skloňujú pri aktivitách projektov realizovaných z operačného programu Vzdelávanie (OPV), opatrenia Premena tradičnej školy na modernú. V rámci aktuálnej výzvy z OPV môžu stredné školy z  mimobratislavského kraja predkladať Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)  žiadosti o nenávratný finančný príspevok do polovice februára. V najbližšom období túto príležitosť budú mať aj školy z Bratislavského kraja. Za obe opatrenia, ktoré sa týkajú základných a stredných škôl na celom území Slovenska, vyhlásila ASFEU doteraz 11 výziev.

Pomocou finančných prostriedkov získaných zo štrukturálnych fondov EÚ prebehla na mnohých školách obsahová prestavba vzdelávania, zmodernizovala sa výučba nových predmetov, ktorá je pre žiakov atraktívnejšia, ďalšie vzdelávanie sa týkalo aj pedagogických zamestnancov. Popri materiálnej obnove vybavenia škôl, projekty prispievajú aj k skvalitňovaniu manažmentu škôl, a následne aj výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

V tomto čísle sa v našej sérii článkov dočítate o úspešne realizovaných projektoch škôl z mimobratislavského kraja. Projekty, ktoré sú finančne podporené zo štrukturálnych fondov EÚ sú dôkazom toho, ako sa z (ne)tradičných škôl stali moderné.

Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii

Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach, ktorá získala nenávratný finančný príspevok vo výške 224 tisíc eur, začala realizáciu projektu v septembri 2010. Zamerala ho na audiovíziu, inováciu didaktických prostriedkov, formy a metódy vzdelávania v odborných a umeleckých predmetoch. Súčasťou aktivít projektu bolo napríklad vytvorenie Mediálnej a audiovizuálnej tvorby, tvorba tutoriálov - krátkych edukatívnych filmov, ktoré sú neoceniteľnou didaktickou pomôckou žiakov filmovej školy pri výučbe audiovizuálnych odborných predmetov, tvorba odborných učebných textov piatich audiovizuálnych a umeleckých predmetov a výukových DVD. Po ukončení projektu v roku 2012 majú absolventi viaceré predpoklady kvalifikovaných odborníkov schopných zvládnuť nároky vedomostnej spoločnosti.

Stroj mele inak

Levická Stredná priemyselná škola vytvorila svoj projekt za viac ako 418 tisíc eur na potrebe inovácie odborov mechatronika, elektrotechnika, a technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo. Od októbra 2010 sa v priebehu dvaapolročnej realizácie podarilo vytvoriť  laboratórium priemyselnej informatiky - jedinečné svojho druhu na Slovensku -, ktoré je vybavené najnovšími názornými učebnými pomôckami, didakticky vhodnými prvkami a zariadeniami na vyučovanie pneumatických, hydraulických sústav, zložitejších mechatronických sústav riadených PLC automatom a robotizovaného pracoviska.  Pedagogickí zamestnanci školy v odboroch mechatronika, elektrotechnika a technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo vytvorili interaktívne učebné materiály – materiály na interaktívnu tabuľu, podklady pre flash animácie a videosekvencie, a testové otázky na portáli. Jednoznačným úspešným výstupom projektu je víťazstvo študentov školy v celoštátnom kole súťaže Mladý mechatronik v Košiciach, kde študenti aplikovali výsledky projektu.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 11, 31.1.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky