Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Technická príprava v Tlmačoch

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch vďaka eurofondom zvyšuje šance svojich žiakov na trhu práce. Od februára 2014 realizuje projekt finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu s názvom Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím.  Jeho zámerom je zaviesť vyučovanie odborov, ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení priamo v praxi.

Trendy vzdelávania, odborná náročnosť, rozvoj technológií i konkurenčné prostredie na trhu práce sú pre školu hnacím motorom úspešnej realizácie projektu a k následných úspechov jej žiakov. Vzhľadom na charakter školy, ktorá už 64 rokov vychováva odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky, sa v projekte zamerali na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižničného fondu a softvéru. Aj vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie. Tomu predchádza vzdelávanie samotných pedagógov a ich odborný osobnostný rozvoj. Práve v týchto dňoch sa začínajú vzdelávať v oblasti žiackych projektov a  digitálneho obsahu vzdelávania. V súvislosti s novými technickými zariadeniami a softvérmi sú  školenia zamerané napríklad na programovanie CNC strojov, senzoriku,  PLC systémy či programovateľné stavebnice. Nadobudnuté vedomosti a poznatky zo vzdelávaní budú pedagógovia uplatňovať nielen v odborných, ale aj všeobecno-vzdelávacích predmetoch a v neposlednom rade i na odbornom výcviku. V rámci projektu vytvoria nové vzdelávacie materiály, ako napríklad prezentácie, pracovné listy, interaktívne testy, učebné texty, zadania pre žiacke projekty a názorné učebné pomôcky a zavedú ich do vyučovania. Vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zároveň menia aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Zmeny, ktoré sa uskutočnia až v 23 predmetoch, budú smerovať k napĺňaniu požiadaviek trhu práce aj vyššieho vzdelávania, stanovených z analýzy potrieb potenciálnych zamestnávateľov v regióne a inštitúcií zaoberajúcich sa pokračujúcim vzdelávaním.

Praktické vzdelávanie

Príkladom prepojenia jednotlivých predmetov s praxou je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci za pomoci softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu technológia si pripravia technologický postup výroby. A nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia. „Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou. Tiež chápu, že šikovný odborník musí mať nielen šikovné ruky, ale aj odborné vedomosti“, uviedla Ing. Jana Mrázová, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch a zároveň projektová manažérka.

Vďaka didaktickým pomôckam, ktoré budú dodané z finančných prostriedkov projektu, sa dielne odborného výcviku stanú modernejšie a atraktívnejšie pre žiakov. Za zmienku stojí multifunkčný merací prístroj, tester elektrických spotrebičov, tester strojov a zariadení, pásová píla, či moderné zváracie zdroje, ale aj rôzne digitálne meracie prístroje. Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 302-tisíc eur a jeho realizáciu plánuje ukončiť v júli 2015.

Odborný výcvik žiakov

 

Získavanie praktických zručností na SOŠt Tlmače

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 57, 26. 11. 2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky