Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Spojená škola v Žiline, SOŠ technická v Košiciach  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. V súčasnej modernej dobe to platí dvojnásobne. Dynamické zmeny spoločenského prostredia si vyžadujú najmä inováciu vzdelávania, remeselných zručností na školách, nové metódy výučby a materiálne vybavenie pracovísk. Na trhu práce stúpa dopyt po kvalifikovaných majstroch a odborníkoch v rôznych priemyselných odvetviach, ako aj v oblasti obchodu a služieb. Vzdelávacie programy stredných škôl sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach tak, aby ich absolventi mohli reálne vykonávať svoje odborné zručnosti. V neposlednom rade pripravujú  žiakov na štúdium na vysokých školách.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila viacero výziev v rámci ktorých sa o nenávratné finančné príspevky mohli uchádzať aj stredné odborné školy. Projektmi mohli napríklad skvalitniť aj vzdelávanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk.

V tomto vydaní sa dočítate o tých školách, ktoré sa s podporou nenávratného finančného príspevku zamerali na prestavbu vzdelávania tak, aby sa žiaci mohli reálne uplatniť vo svojom odbore.

Výučbou robotizácie a informatiky k úspešnému uplatneniu absolventov na trhu práce

Spojená škola v Žiline získala v roku 2009 príspevok vo výške 119 tisíc eur. Na to, aby sa študenti na trhu práce v regióne uplatnili, využila nové interaktívne formy a metódy výučby. Aktivity projektu boli v priebehu dvoch rokoch zamerané na skvalitnenie vzdelávania prostredníctvom moderných učebných materiálov, pomôcok  a informačno- komunikačných technológií, ďalšie vzdelávanie pedagógov, samotné riešenie modelových situácií a pod. Škola vytvorila nové časovo-tematické plány s inovatívnymi metódami vzdelávania pre cudzí jazyk, aplikovanú informatiku, ekonomiku, odborný výcvik – predmet rezbárstvo a drevárska a nábytkárska výroba, databanku partnerov drevospracujúcich a nábytkárskych firiem, a vypracovala plán exkurzií a stáží. Vyškolených bolo aj 18 pedagogických zamestnancov v používaní interaktívnych tabúľ a moderných didaktických pomôcok vo výučbe.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – Stavebný robotník budúcnosti

Stredná odborná škola technická v Košiciach, ktorá má viac ako 60 ročnú tradíciu, získala na projekt takmer pol milióna eur. V rokoch 2010 až 2012  inovovala vzdelávací proces, ktorý má zabezpečiť rozvoj zručností absolventov. V rámci projektu sa Centrum odborného vzdelávania zariadilo novým materiálno-technickým vybavením. Prínosom bol nákup didaktickej techniky a príslušenstva, informačno-komunikačných technológií, učebných pomôcok v rámci odborov - murár, strechár, klampiar, maliar, mechanik stavebných inštalačných zariadení, inštalatér, mechanik nastavovač, stolár - tesár. Rozvojom odborných kompetencií prešli aj pedagógovia, ktorých získané vedomosti sa budú po ukončení realizácie projektu prenášať i na ďalších žiakov z iných stredných odborných škôl Košického samosprávneho kraja využívajúcich služby Centra odborného vzdelávania v rámci praktického vyučovania.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 16, 11.4.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky