Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Spojená škola internátna Vranov n.Topľou, ZŠ Jesenské, SPŠ stavebná Žilina  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Jedno múdre čínske príslovie hovorí, že vzdelanec je pokladom pre svoju krajinu. Vzdelanie - od najnižšieho až po celoživotné -, kráča ruka v ruke s kultúrou národa. Nech je pohľad na jeho súčasný stav akýkoľvek, fakt je, že školstvo výrazne formuje človeka už od jeho šiestich rokov. Materské, základné, stredné a vysoké školy, doplnkové štúdium, vzdelávanie seniorov či iné formy vzdelávania sú následne zrkadlo našej krajiny. Okrem viacerých reforiem, ktoré školstvo zasiahli, systém vzdelávania  ovplyvnil aj vstup Slovenska do Európskej únie.

Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) nie je veľmi potrebné pedagogickej obci predstavovať. V rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj sa od roku 2007 môžu o finančné prostriedky z eurofondov uchádzať mnohé subjekty. V rámci operačného programu Vzdelávanie boli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci siedmich opatrení  s celkovou alokáciou viac ako 329 miliónov eur. ,,My tieto zdroje chápeme ako náhradu finančných prostriedkov, ktoré nemôžu byť uvoľnené zo štátneho rozpočtu vzhľadom na ekonomickú a hospodársku krízu, ktorá sa vyostrila práve v rokoch 2007-2012, a,  samozrejme, zasiahla nemalou mierou i našu krajinu. Školstvo je strategické pre každý štát, a preto je potrebné z týchto prostriedkov podporiť práve základné a stredné školy“, uviedla generálna riaditeľka ASFEU Iveta Kopasová.

Úspešné projekty a získané peniaze výrazne zmenili vzdelávanie na školách. V rámci série článkov Europrojekty menia naše školy vám predstavíme niektoré z nich:

Alternatíva pre špeciálnu školu

Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou získala na svoj projekt, ktorý realizovala od roku 2009 do augusta 2011, sumu 134 tisíc eur. Zámerom bolo pretvoriť špeciálnu školu na modernú, zmeniť celkovú klímu, prostredie školy a tým prispieť k lepšej pripravenosti mentálne postihnutej mládeže pre budúci život. Inovácie vyučovacích metód a školiacich aktivít podnietili aj tvorivosť učiteľov. Škola získala dve interaktívne tabule, notebooky a inú IK technológiu, tiež množstvo didaktických pomôcok, ktoré prispejú k modernému vyučovaniu. Aktivity projektu umožnili žiakom návštevu divadelných predstavení, besedu s hygieničkou, kurz prvej pomoci, oboznámenie detí s dopravnou tematikou a pod. Od apríla 2012 do marca 2014 realizuje škola ďalší projekt, Čítanie – brána do sveta, ktorý má zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov z marginalizovanej rómskej komunity v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti.

Moderná škola pre život

Nový školský rok sa v mnohom zmení pre žiakov Základnej školy na Ulici mieru v Jesenskom. Škola uspela s projektom v hodnote 295 tisíc eur, vďaka ktorému modernizuje vzdelávanie vo všetkých ročníkoch. Aktivity projektu budú zamerané na podporu využívania moderných technológií, zvyšovanie digitálnej gramotnosti a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, ako aj na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov. Realizácia projektu prispeje k celkovej modernizácii a zatraktívneniu vyučovania. Škola s ním začala ešte v júni, ukončený má byť v máji 2014.

IMaGE-SPSŠ Inovujeme, Modernizujeme a Graficky Experimentujeme – Spoločne Plníme Študentské Sny

Premenu tradičnej školy na modernú za dva roky úspešne zrealizovala žilinská Stredná priemyselná škola stavebná. Do projektu za viac ako 360 tisíc eur sa od septembra 2010 do augusta 2012 zapojilo 37 pedagogických pracovníkov a 860 študentov. Okrem materiálneho vybavenia škola vybudovala multimediálnu učebňu, špecializovanú učebňu pre odborné predmety, nové odborné učebne pre matematiku, slovenský jazyk, ekonomiku, dopravné staviteľstvo aj pre prax, a ďalších sedem kmeňových učební doplnili dataprojektormi, vizualizérmi, prenosnými interaktívnymi či keramickými tabuľami. Výstupy projektu bude škola využívať aj po jeho ukončení.

 

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 4, 8.11.2012

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky