Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Bratislavská premena tradičných škôl na moderné

Pre Bratislavský kraj vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy (ASFEU) v programovom období 2007- 2013 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na premenu tradičnej školy na modernú vo výške viac ako štyri milióny eur. Z nich ASFEU podporila v rámci dopytovo-orientovaných projektov v Bratislave 31 projektov, z toho 12 základných škôl a 19 stredných škôl a gymnázií. K úspešným školám zapojených do výziev operačného programu Vzdelávanie patrila aj Špeciálna základná škola - Základná škola pre žiakov s autizmom z Hálkovej v Bratislave s projektom Perspektíva.

Aká bola Perspektíva

Škola sa zamerala na rozšírenie vedomostí a zručností svojich učiteľov v oblasti problematiky autizmu, používania informačno-komunikačných technológií a aplikovaného sociálno-psychologického výcviku. Pedagógovia absolvovali školenia orientované na informačno-komunikačné technológie a prednášky na mnohé témy, ako napr. Rozvoj komunikačných a sociálnych schopností, Tvorba komunikačných prostriedkov, Tvorba denného režimu, Tvorba úloh, Výchova k samostatnému životu – sebaobsluha, Problémové správanie. Keďže takýto typ školy potrebuje pre svojich žiakov vhodné a špeciálne učebnice, ktoré zodpovedajú ich individuálnym potrebám, naplánoval projektový tím aj aktivity smerujúce k prispôsobeniu obsahu a foriem vzdelávania žiakov v 1. ročníku. V projekte sa sústredili aj na inovovanie učebných materiálov či metodík predprofesijnej prípravy žiakov 5. až 9. ročníka pre povolania záhradníka, kuchára či sanitára.

Nové didaktické pomôcky

Pedagógovia zúčastnení v projekte pripravili pracovné listy zo slovenského jazyka, z matematiky, pre vecné učenie s cieľom napríklad vedieť pomenovať členov rodiny, poznať vzťahy v rodine a pravidlá jej fungovania, alternatívnu čítanku a pracovné listy k nej. Pre uvedené predmety pribudli nové didaktické pomôcky. Šesťdesiat žiakov vďaka novovytvoreným pracovným listom a učebným materiálom, prispôsobeným ich individuálnym potrebám a názornému praktickému vyučovaniu s novými didaktickými pomôckami, získalo lepšie vedomosti, komunikačné zručnosti a schopnosť sebaobslužných činností. Z didaktických pomôcok boli nakúpené napríklad rôzne magnetické karty s obrázkami vyrobené z odolného materiálu. Modely sú určené na rôzne didaktické aktivity, ktoré umožňujú poznávanie, porovnávanie, triedenie podľa určených kategórií. Názorné ukážky pomáhajú vytvoriť a pochopiť rôzne pojmy a upevňovať praktické poznatky. Vďaka magnetom môže s kartičkami manipulovať pedagóg na veľkej tabuli, ako aj žiaci na menších tabuľkách, ktoré má každý žiak na lavici. Tieto karty slúžili aj na rozvoj slovnej zásoby a zlepšovanie komunikačných schopností žiakov (odpovede na otázky, tvorenie viet, komentovanie videného).

Škola projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie realizovala v rokoch 2009 – 2010 a získala naň NFP viac ako 89-tisíc. eur.

Názorná ukážka školskej tabule s učivom o ľudských rasách

 

Odbor informovania a publicity ASFEU

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 58, 10. 12. 2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky