Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  SOŠ polytechnická Humenné, SOŠ Košická 20, Prešov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Počítače a cudzie jazyky v europrojektoch stredných škôl

Počítačové zručnosti v kombinácii so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka patria nepochybne k častým požiadavkám na trhu práce. S ich výučbou sa stretávame už na základných školách a na túto „povinnú výbavu“ kladú dôraz mnohé stredné školy. Spôsob ich výučby je vo viacerých smeroch individuálny, čoho dôkazom sú aj dva projekty realizované formou nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Cieľom projektov, ktoré sú podporené z Európskeho sociálneho fondu, je inovatívnym vzdelávaním prispieť k zvýšeniu kvality absolventov pre ich ľahšie uplatnenie sa v praxi.

Inovácia vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce

Foto: Projektové vyučovanie
Súčasťou prebiehajúceho projektu Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom je šesť hlavných aktivít, ktoré sú zamerané na zvýšenie adaptability absolventov školy na trhu práce a tiež v procese vyššieho vzdelávania. Keďže je projekt primárne zameraný na využitie informačno-komunikačných technológií (IKT), cieľovou skupinou sú nielen žiaci, ale aj pedagógovia. V rámci projektu škola pripravuje nové študijné materiály a didaktické pomôcky medzi ktoré patrí aj zriadenie interaktívnej učebne. V aktivite „Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy“ – má za cieľ overiť prínos spracovaných študijných materiálov a učebných pomôcok učiteľov v praxi a posilniť ich zručností na výučbu cudzích jazykov s využitím IT techniky. Zriadené má byť aj jazykové laboratórium v ktorom budú umiestnené napr. notebooky pre žiakov a učiteľa, interaktívna tabuľa, hlasovacie zariadenie, digitálny vizualizér a iné. Na projekt získala škola v roku 2012 nenávratný finančný príspevok vo výške 335-tisíc eur.

Kvalitou odborného vzdelávania smerom k požiadavkám trhu práce

Foto: Výučba v interaktívnej učebni

Prispôsobiť vyučovací proces potrebám vedomostnej spoločnosti bol hlavný cieľ projektu Strednej odbornej školy v Prešove, ktorý realizovala v rokoch 2010 až 2012. Jeho súčasťou bolo podobne ako v predchádzajúcom projekte zavedenie IKT do vyučovania, ale aj modernizácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka – v rámci aktivít bolo vytvorených šesť slovníkov odbornej terminológie pre odbory kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik, kozmetička a vizážistka, fotograf, podnikanie v remeslách a službách. Pre angličtinu a ďalšie predmety ako je ekonomika, propagačná grafika, odborné kreslenie, zdravoveda atď., boli spracované štyri počítačové animácie na prácu s interaktívnou tabuľou. Výstupom je aj e-learningový portál, ktorý obsahoval časť pre vkladanie dokumentov, diskusné fórum, testovanie žiakov či zadávanie domácich úloh. Výška nenávratného príspevku bola 219-tisíc eur.

 

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 40, 29.1.2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky